ADR

Co znamená zkratka ADR v logistice?

ADR, zkráceně „Accord Dangereux Routier“, se odkazuje na evropské předpisy upravující mezinárodní přepravu nebezpečných materiálů po silnici. ADR byl založen jako úmluva OSN v roce 1957 a pravidelně aktualizován s ohledem na vývoj pravidel a nařízení v logistickém průmyslu.

Klasifikace nebezpečných látek:

V rámci ADR jsou nebezpečné látky rozděleny do devíti samostatných tříd, které upravují přepravu konkrétních nebezpečných materiálů. Pro identifikaci těchto nebezpečných látek, článků nebo předmětů je každé třídě přiřazeno jedinečné čtyřmístné UN číslo.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th