HaZMat

Co znamená Hazmat?

Hazmat je zkratka pro „nebezpečné látky“. Znamená látky, které jsou hořlavé nebo jedovaté a mohly by představovat hrozbu pro život, majetek nebo prostředí, pokud by byly uvolněny nedbale.

Hazmat mohou být plyny, kapaliny nebo pevné látky. Zahrnuje jedovaté chemikálie, paliva, jaderné odpadní produkty, biologické, chemické a radiologické látky s vysokým potenciálem způsobit škody.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th