VOP

Obsah

Dopravce

Pro vaše pohodlí jsme přeložili anglickou verzi této stránky do česky. Tento překlad má pouze informativní charakter a konečnou verzí této stránky je verze anglická. For your convenience, we have translated the English version of this page into Czech. This translation is for informational purposes only, and the definitive version of this page is the English version. 

Verze květen 2021

Smluvní podmínky pro dopravce („VOP“) pro platformu („platforma“)

 

I. Úvod

 

§ 1 Strany dohody

Smluvními stranami Smlouvy o užívání Platformy a přepravních služeb poskytovaných na Platformě jsou Saloodo! GmbH („Saloodo!“) a dopravce („Dopravce“), který je podnikatelem ve smyslu § 14 odst. 1 BGB. Podnikatelem ve smyslu § 14 odst. 1 BGB se rozumí fyzická nebo právnická osoba nebo společnost s právní subjektivitou, která nebo který při uzavírání právního úkonu jedná v rámci své obchodní, podnikatelské nebo profesní činnosti. Saloodo! a Dopravce se také společně nazývají „strany“.  

§ 2 Předmět úpravy

1) Saloodo! poskytuje Dopravci používání Platformy včetně všech funkcí popsaných v oddíle I. těchto VOP. Dopravce poskytuje přepravní služby popsané v oddíle II. těchto VOP. Saloodo! poskytuje Platformu, která umožňuje dopravcům, kteří poskytují přepravní služby, uvádět své služby na Platformě. Platforma digitálně podporuje celý proces od zařazení do seznamu až po zpracování plateb za nabízené služby. Smlouva o přepravních službách uzavřená podle těchto VOP („smlouva o přepravě“) je uzavřena mezi dopravcem a společností Saloodo! 2) Saloodo! může vázat používání Platformy nebo jednotlivých funkcí Platformy nebo rozsah, v jakém lze jednotlivé funkce a služby používat, na konkrétní podmínky, např. kontrolu registračních údajů. 3) Saloodo! poskytuje platformu a všechny funkce na základě současného stavu techniky. Společnost Saloodo! může dočasně omezit používání Platformy, pokud je to nezbytné s ohledem na kapacitní omezení, bezpečnost nebo integritu serverů nebo provádění technických opatření, a to za účelem řádného nebo lepšího poskytování služeb Platformy. V těchto případech Saloodo! zohlední oprávněné zájmy Dopravce (§ 315 BGB), např. prostřednictvím předem poskytnutých informací. 4) Pokud neplánovaný výpadek systému znemožní uzavírání smluv nebo fungování jiných funkcí platformy, bude Dopravce pokud možno informován e-mailem nebo jiným vhodným způsobem. 5) Ustanovení oddílu III těchto VOP se vztahují na všechny oddíly těchto VOP. Některá ustanovení oddílu I se vztahují i na služby nákladní dopravy, jak je uvedeno v příslušných ustanoveních.  

II. Zvláštní smluvní ustanovení pro služby platformy

 

§ 1 Specifikace služeb platformy

Platforma nabízí Dopravci technické prostředky v rámci poskytovaném společností Saloodo!, aby Platformu využíval k informování se o poptávkách po přepravních službách zadaných zákazníky společnosti Saloodo!, k nabízení těchto přepravních služeb společnosti Saloodo! pro její zákazníky a ke komunikaci se společností Saloodo! a jejími zákazníky v souvislosti s těmito přepravními službami.  

§ 2 Registrace, uzavření smlouvy o používání platformy a účtu platformy

1) Řádná registrace a kontrola ze strany dopravce a vedení aktivovaného účtu na platformě jsou povinným požadavkem a podmínkou pro používání platformy v souladu s těmito VOP. 2) Jako dopravce se mohou registrovat pouze společnosti ve smyslu § 14 odst. 1 BGB. 3) Pro registraci musí dopravce vyplnit a odeslat on-line registrační formulář na platformě. 4) Dopravce uvede v registračním formuláři pravdivé a úplné údaje. Dopravce je povinen neprodleně oznámit společnosti Saloodo! veškeré změny v textovém formuláři nebo aktualizací svých údajů na Platformě. 5) Odesláním registračního formuláře činí Dopravce závazný návrh na uzavření smlouvy se společností Saloodo! o používání Platformy („Smlouva o Platformě“), která obsahuje tyto VOP. Společnost Saloodo! může potvrdit přijetí nabídky Dopravce zasláním potvrzení o registraci v textové podobě. Potvrzení o registraci představuje výhradně informaci pro Dopravce o přijetí registračního formuláře a nepředstavuje přijetí nabídky. Pokud společnost Saloodo! nabídku Dopravce přijme, zašle Dopravci potvrzení o aktivaci. Uzavření Smlouvy o platformě je tímto dotčeno a službu lze využívat bezprostředně poté. 6) Dopravce si po úspěšné aktivaci svého účtu zvolí bezpečné heslo. Dopravce se zavazuje udržovat v tajnosti své heslo a veškeré další přístupové údaje související s používáním platformy a pečlivě zabezpečit přístup ke svému účtu. Dopravce se zavazuje neprodleně informovat společnost Saloodo! v případě podezření, že jeho účet byl zneužit třetí osobou. 7) Dopravce nese odpovědnost za použití svého účtu, ať už k němu dal souhlas, nebo ne. V případě, že Dopravce není odpovědný za zneužití svého účtu, protože nedošlo k porušení existujících povinností péče, Dopravce neodpovídá. 8) Účet nesmí být převeden na třetí osobu bez výslovného souhlasu společnosti Saloodo!.  

§ 3 Používání funkcí platformy

1) Saloodo! poskytuje Dopravci na Platformě funkce a nástroje, které mu umožňují podávat Nabídky Dopravce, uzavírat Smlouvy a veškerou komunikaci týkající se nabízených služeb (např. sdělení časů příjezdu). 2) Dopravce bude pro výše uvedenou komunikaci používat pouze funkce a nástroje poskytované platformou, pokud zde není výslovně uvedena jiná forma komunikace nebo pokud to není technicky nemožné.  

§ 4 Uzavření smlouvy o službách nákladní dopravy

1) Dopravce není povinen podat nabídku na konkrétní náklad uvedený společností Saloodo! („Nabídka dopravce“). 2) Společnost Saloodo! není povinna požádat o nabídku dopravce ani ji přijmout. Společnost Saloodo! může podle svého uvážení přijmout nebo odmítnout jakoukoli Nabídku dopravce. 3) Dopravce může na Platformě podat nabídku Dopravce. 4) Nabídka dopravce týkající se konkrétní zásilky je závazná a může být společností Saloodo! přijata během období uvedeného na Platformě ve vztahu k takové zásilce. Výhradní povinností společnosti Saloodo! je sdělit Dopravci v této lhůtě své přijetí nebo odmítnutí. 5) Smlouva o přepravě vzniká, když Saloodo! písemně (např. prostřednictvím Platformy nebo e-mailem) přijme nabídku dopravce.  

§ 5 Licenční práva, obecné zásady používání platformy

1) Saloodo! uděluje Dopravci nevýhradní licenci, omezenou na dobu platnosti Smlouvy o platformě, k osobnímu používání webového rozhraní platformy a souvisejících mobilních aplikací a k používání rozhraní API (včetně všech aktualizací, upgradů, nových verzí a náhradního softwaru) v souladu s příslušnou platnou licenční dokumentací. Saloodo! poskytne Dopravci na požádání licenční dokumentaci. Přepravce nesmí výše uvedená práva k užívání pronajmout, poskytnout nebo jakýmkoli jiným způsobem poskytnout třetí osobě. 2) Dopravce není oprávněn bez předchozího výslovného písemného souhlasu používat, využívat nebo upravovat ochrannou známku „Saloodo!“ (slovní a obrazovou). 3) Dopravce je povinen dodržovat požadavky na používání uvedené na Platformě, jakož i pokyny, které Dopravce obdrží od společnosti Saloodo!, pokud jde o služby. To platí například i pro požadavky na používání a integraci, které existují na základě právních předpisů. 4) Při používání Platformy a nabízení přepravních služeb společnosti Saloodo! je Dopravce povinen dodržovat příslušná platná ustanovení Platformy pro nabízení přepravních služeb, zejména požadavky na nabízení svých služeb podle oddílu II. níže, a dodržovat platné právní předpisy, zejména předpisy týkající se ochrany údajů a dopravního práva. 5) Dopravce je sám odpovědný za to, že na svém vlastním paměťovém médiu archivuje informace, které lze zobrazit na platformě a které dopravce potřebuje pro účely plnění přepravních smluv, zajištění důkazů, účetnictví atd. Dopravce souhlasí s tím, že společnost Saloodo! může ukládat veškeré informace zobrazené na Platformě, ale není k tomu povinna. 6) Pokud Dopravce nesplní požadavky tohoto článku 5, odpovídá za škody, které vzniknou Dopravci, společnosti Saloodo! nebo třetí straně.  

§ 6 Integrita systému

1) Saloodo! zajišťuje, že jeho bezpečnost informací je v souladu s mezinárodní normou ISO 27001/2013. To znamená, že společnost Saloodo! zavedla vhodná bezpečnostní opatření na ochranu svých IT-systémů, jako jsou antimalware (včetně preventivních a ochranných opatření) a řešení pro správu a monitorování protokolů. Jedná se o veškerý závazek společnosti Saloodo, pokud jde o bezpečnost Informací Dopravce a IT-systémů společnosti Saloodo! v souvislosti s využíváním Služeb společnosti Saloodo Dopravcem. Dopravce je odpovědný za udržování záložních kopií svých Informací a ochranu svých vlastních IT-systémů. 2) Dopravce nesmí v souvislosti s používáním platformy používat mechanismy, software nebo jiné skripty, které by mohly negativně ovlivnit nebo narušit funkce platformy. 3) Dopravce nesmí přijímat opatření, která by mohla vést k nepřiměřenému nebo nadměrnému zatížení platformy nebo s ní spojené technické infrastruktury. 4) Dopravce nesmí blokovat obsah generovaný platformou, přepisovat jej, upravovat nebo do něj jakýmkoli jiným způsobem zasahovat, což by mohlo mít nepříznivý vliv na obsah nebo funkce platformy. 5) Dopravce je povinen chránit platformu před neoprávněným přístupem třetích osob, před neoprávněným odesíláním a přijímáním dat nebo před srovnatelným zneužitím a před ztrátou, zničením nebo poškozením dat, pokud je to v rámci jeho možností možné. Zejména bude udržovat svá hesla a další přístupové údaje v tajnosti a nebude je předávat třetím osobám. 6) Dopravce a třetí osoby, které mu lze přičíst, nesmějí: – provádět bezpečnostní testy (např. pen testy), výkonnostní testy (např. zátěžové testy), zátěžové testy nebo podobné testy platformy nebo jejích jednotlivých funkcí, – zpětně analyzovat, dekompilovat, rozebírat nebo odvozovat zdrojový kód, základní myšlenky, algoritmy, strukturu nebo organizační formu Platformy nebo jejích jednotlivých funkcí; – provést některou z následujících akcí, které se souhrnně označují jako „kybernetické útoky“:
 • zabránění, poškození nebo přijetí opatření, která ohrožují dostupnost, funkčnost nebo bezpečnost platformy nebo jednotlivých funkcí;
 • narušovat, měnit nebo deaktivovat funkce, vlastnosti nebo bezpečnostní kontroly platformy nebo jednotlivých funkcí;
 • obcházet, vyhýbat se, odstraňovat, deaktivovat nebo jinak obcházet ochranné mechanismy platformy nebo jednotlivých funkcí;
 • zavádění virů, trojských koní, červů, logických bomb nebo jiných technologicky škodlivých nebo škodlivých materiálů nebo provádění (distribuovaných) útoků typu „denial-of-service“ nebo jiných hackerských útoků;
 • získávat informace nelegálně (např. prostřednictvím phishingu nebo (sociálního) pharmingu) nebo nelegálně používat či využívat autentizační klíče nebo uživatelské údaje, jako jsou uživatelská jména, hesla, informace o kreditních kartách třetích stran;
 • zapojit se do podnikové špionáže s cílem získat údaje a/nebo informace (zejména údaje a/nebo informace, které představují obchodní nebo služební tajemství) zapojením se do jedné z výše uvedených činností.
7) S výjimkou případů povolených v § 5 odst. 5 nesmí být obsah uložený na platformě kopírován ani šířen, ani používán či jinak reprodukován bez předchozího souhlasu zákonného vlastníka. To platí i pro kopírování pomocí technologií vyhledávačů „robot/crawler“ nebo pomocí jiných automatizovaných mechanismů.  

§ 7 Opatření společnosti Saloodo! v případě porušení práv ze strany Dopravce

1) Kromě práv, která má podle platných právních předpisů, je společnost Saloodo! oprávněna přijmout jedno nebo více z následujících opatření, pokud existuje důvodné podezření, že Dopravce porušil právní předpisy, tyto VOP, specifikace týkající se Platformy nebo Smlouvy, nebo pokud má společnost Saloodo! jiný oprávněný zájem, zejména pokud jde o ochranu strany před podvodným jednáním:
 1. Vydejte dopravci varování;
 2. Omezte používání funkcí platformy;
 3. Zavedení dočasné blokace;
 4. Uložit trvalou blokaci.
2) Společnost Saloodo! může svým zákazníkům sdělit totožnost a výkonnostní kritéria (např. reakční dobu, celkovou spokojenost) dopravce. Výkonnost Dopravce a jeho využívání Platformy bude rovněž sledovat společnost Saloodo! Pokud je celkový výkon Dopravce nízký nebo pokud Dopravce nepoužívá Platformu správně nebo v dobré víře, může společnost Saloodo! zrušit Dopravci používání Platformy.  

§ 8 Odpovědnost

1) Saloodo! odpovídá pouze za porušení základních povinností, jejichž porušení ohrožuje dosažení účelu Smlouvy o platformě nebo jejichž dodržení je nezbytné pro řádné plnění Smlouvy o platformě a na jejichž dodržení se Dopravce může běžně spolehnout („základní povinnost“). V případě porušení kardinální povinnosti odpovídá společnost Saloodo! pouze za předvídatelnou ztrátu/škodu, kterou lze v typickém případě podle Smlouvy o platformě rozumně předpokládat. Výše uvedené omezení odpovědnosti se neuplatní v případě, že
 1. škody způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti,
 2. zranění (na životě, zdraví nebo těle).
 3. stejně jako závazky garantované společností Saloodo! (Garantieübernahmen).
2) Společnost Saloodo! nenese odpovědnost, pokud okolnosti odůvodňující nárok uplatněný vůči společnosti Saloodo!
 1. souvisí s neobvyklou a nepředvídatelnou událostí, kterou společnost Saloodo! nemohla ovlivnit a jejímž následkům nebylo možné zabránit ani při vynaložení náležité péče, nebo
 2. byla způsobena společností Saloodo! na základě zákonné povinnosti.
3) Společnost Saloodo! dále neodpovídá za výpadky nebo incidenty v technické infrastruktuře, které vznikly na základě nepředvídatelných událostí, za které společnost Saloodo! nemůže nést odpovědnost (vyšší moc). Za vyšší moc se považují zejména války, nepokoje, přírodní katastrofy, požáry, kybernetické útoky třetích stran (např. způsobené počítačovými viry nebo útoky typu „denial-of-service“) nebo jiné hrozby související s informační bezpečností, výpadky proudu, úřední nařízení, stávky nebo jiná opatření v rámci průmyslových sporů a výpadky nebo omezení služeb komunikačních sítí a bran jiných provozovatelů.  

§ 9 Doba trvání a ukončení smlouvy

1) Doba trvání Smlouvy o platformě začíná dnem, kdy Saloodo! potvrdí svou registraci (přístup) Dopravci, a trvá po dobu neurčitou („doba trvání smlouvy“). 2) Každá strana může smlouvu o platformě kdykoli vypovědět, a to písemným oznámením druhé straně s výpovědní lhůtou jeden (1) týden. Ukončením Smlouvy o platformě zanikají veškerá práva a povinnosti Dopravce vyplývající z VOP. Ukončení nemá vliv na smlouvy o přepravě uzavřené před datem ukončení. Dopravce bude mít i nadále přístup k funkcím svého účtu potřebným z tohoto důvodu, a to až po dobu čtyř týdnů od nabytí účinnosti výpovědi. 3) Právo vypovědět smlouvu o platformě z dobrého důvodu není dotčeno. Společnost Saloodo! má právo vypovědět Smlouvu z dobrého důvodu, zejména pokud
 1. Dopravce je v likvidaci nebo je vůči jeho majetku zahájeno insolvenční řízení, nebo pokud Dopravce prodá veškerý svůj majetek nebo jeho část, svou společnost nebo své podnikání mimo běžný obchodní proces, nebo
 2. Dopravce poskytl nesprávné informace o své finanční situaci, pokud jsou tyto informace zvláště důležité pro rozhodnutí společnosti Saloodo! o uzavření Smlouvy o platformě, nebo
 3. Finanční situace dopravce se zhoršuje a je zpochybněna návratnost plateb nebo plnění jiných závazků vůči společnosti Saloodo!.
4) Kterákoli ze stran je oprávněna ukončit smlouvu z dobrého důvodu až po uplynutí přiměřené lhůty poskytnuté k nápravě porušení nebo v případě neúspěšného varovného dopisu druhé strany, ledaže lze od této lhůty nebo varovného dopisu podle platných právních předpisů upustit vzhledem ke konkrétním okolnostem daného případu.  

§ 10 Výkon práv třetí stranou, převod smlouvy o platformě

1) Pro účely plnění Smlouvy o platformě může Saloodo! využívat jiné společnosti nebo interní pobočky jako zprostředkovatele. 2) Společnost Saloodo! je rovněž oprávněna s výpovědní lhůtou čtyř (4) týdnů a v zákonem přípustném rámci převést svá práva a povinnosti ze Smlouvy o platformě zcela nebo zčásti na třetí osobu. V takovém případě je Dopravce oprávněn Smlouvu o platformě okamžitě vypovědět.  

§ 11 Příslušnost, rozhodné právo

1) Smlouva o platformě se řídí právem Spolkové republiky Německo. 2) Místem soudní příslušnosti pro všechny spory vyplývající ze smlouvy o platformě je Bonn, Německo.  

III. Zvláštní smluvní ustanovení pro služby nákladní dopravy

 

§ 1 Oblast působnosti

1) Tyto přepravní podmínky (dále jen „Podmínky“) se vztahují na všechny služby poskytované společnosti Saloodo! pro přepravu zboží ve vnitrostátní a mezinárodní silniční dopravě (dále jen „Služby“) Dopravcem a objednané prostřednictvím Platformy. 2) Použití vlastních standardních podmínek dopravce je vyloučeno. 3) Pro přeshraniční přepravu platí podmínky Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR).  

§ 2 Povinnosti dopravce

1) Dopravce potvrzuje, že se seznámil s Kodexem chování dodavatele společnosti Deutsche Post DHL („CoC“), který je uveden na adrese http://www.dpdhl.com/en/responsibility/responsible_business/group_policies/supplier_code_of_conduct.html, a zaručuje se, že bude dodržovat CoC v jeho aktuálním znění. Dopravce provede školení svých zaměstnanců, aby zajistil dodržování CoC. Dopravce souhlasí s tím, že společnost Saloodo! je oprávněna provést u Dopravce audit dodržování CoC, pokud má společnost Saloodo! důvod se domnívat, že Dopravce podstatným způsobem nedodržuje CoC. Dopravce rovněž souhlasí s tím, že na žádost společnosti Saloodo! provede prověrku due diligence třetí stranou. 2) Dopravce zajistí, aby zboží bylo přijato včas, v dohodnutém časovém okně v místě nakládky, přepraveno a dodáno včas a bez ztrát a poškození příjemci v místě určení. Neprodleně oznámí společnosti Saloodo! všechny překážky při přejímce, přepravě a dodání a všechna zpoždění, která se projeví, jakož i ztrátu nebo poškození zboží a všechny ostatní zásahy a ohrožení přepravy, včetně případů, kdy jsou důsledkem okolností, kterým Dopravce nemohl zabránit, a vyžádá si pokyny společnosti Saloodo! V případě nehody, požáru nebo krádeže musí být vždy informovány také místní policejní orgány. Informace popsané v tomto oddíle předává Dopravce rovněž prostřednictvím Platformy. 3) Během poskytování služeb se ve vozidle mohou nacházet pouze zaměstnanci, kteří musí být ve vozidle kvůli poskytování služeb. 4) Dopravce přebírá odpovědnost za upevnění zboží ve vozidle.  Dopravce je povinen zajistit zařízení pro upevnění nákladu. Dopravce je povinen dohlížet na nakládku a musí zajistit, aby nakládka byla v souladu s bezpečným provozem vozidla. 5) Pokud je vozidlo zaparkováno a ponecháno bez dozoru, zejména v době odpočinku a o víkendech, je třeba použít hlídaná parkovací místa nebo oplocený soukromý pozemek. Zaparkované vozidlo má být uzamčeno a zabezpečeno. 6) Překládka zboží, stejně jako u rezervovaných celých nákladů, je přísně zakázáno přebírat další zboží, pokud k tomu společnost Saloodo! nedala předem písemný souhlas. 7) Dopravce úplně a přesně zaznamená převzetí a dodání zboží jak v přepravních dokladech, tak prostřednictvím platformy. Dopravce nahraje doklad o doručení na Platformu do jednoho pracovního dne od doručení. Dopravce bude uchovávat doklad o dodání po dobu čtyř let od data dodání a je povinen poskytnout společnosti Saloodo! tento doklad o dodání do sedmi kalendářních dnů od vyžádání společností Saloodo! Při převzetí zboží a při každém dalším rozhraní Dopravce zkontroluje kompletnost zboží (počet balíků), jakož i vnější viditelné poškození a porušené plomby a uzávěry, a případné nesrovnalosti písemně zaznamená do přepravních dokladů a prostřednictvím Platformy. Dopravce zajistí, aby vzniklé nesrovnalosti byly písemně a s uvedením podrobností potvrzeny stranou, od které zboží převzal, a stranou, které zboží předává. Rozhraním se rozumí jakýkoli převod zboží z jednoho právního subjektu na druhý, jakož i dodání na konci kteréhokoli úseku trasy. 8) Subdodávky služeb nebo jejich části vyžadují předchozí písemný souhlas společnosti Saloodo! V případě, že Dopravce zadá Služby nebo jejich část subdodavatelům, zůstává Dopravce vůči společnosti Saloodo! odpovědný, jako by Služby poskytoval sám. Jakýkoli souhlas s tím, že Dopravce může zadat jakoukoli Službu nebo její část subdodavateli, jej nezbavuje žádných závazků nebo povinností vyplývajících z podmínek Smlouvy o přepravě. Uzavírání subdodavatelských smluv na třetí úrovni je přísně zakázáno. Dopravce není oprávněn využívat k subdodavatelskému zadávání zakázek burzy nákladu. 9) Pokud Dopravce nesplní dohodnuté povinnosti, je společnost Saloodo! oprávněna pověřit provedením Služeb třetí osobu. Dopravce uhradí společnosti Saloodo! veškeré dodatečně vzniklé náklady. 10) V případě výpadku systému je Dopravce povinen poskytnout společnosti Saloodo! příslušné informace, pokud je to možné, prostřednictvím e-mailu nebo jiným vhodným způsobem.  

§ 3 Používaná vozidla

1) Dopravce bude používat pouze vozidla, která jsou technicky v pořádku, čistá a způsobilá k provozu na pozemních komunikacích a která procházejí opravami a údržbou v zákonem stanovených intervalech nebo kratších intervalech doporučených výrobcem. Kromě toho musí být ložný prostor suchý, bezprašný, bez zápachu a vodotěsný. Rezervovaný ložný prostor musí být prázdný. 2) Povolena jsou pouze vozidla, která splňují platné normy, zejména platné evropské emisní normy. Všechna vozidla musí mít omezovač maximální rychlosti, vypínání volnoběhu, pneumatiky s nízkým valivým odporem, automatizovanou manuální převodovku, povolené aerodynamické úpravy a případně ploché stěny nakládacího zařízení (výměnné nástavby, návěsy). Dopravce zajistí, aby nejpozději do 12 měsíců od uvedení nové vyšší emisní třídy na trh všechna vozidla používaná k poskytování přepravních služeb pro Saloodo! splňovala tuto vyšší emisní třídu. Povolena jsou pouze vozidla s pevnými bočnicemi, která jsou vybavena předepsanými bezpečnostními zařízeními pro nakládku tak, aby byl náklad vždy chráněn před ztrátou a poškozením, a zejména před přístupem nepovolaných osob. 3) Vozidla musí být vybavena mobilním přijímačem (např. chytrým telefonem nebo srovnatelným zařízením) s přístupem na internet a funkcí GPS, který je aktivován v době poskytování služeb. Dopravce musí vždy informovat společnost Saloodo! o aktuálních telefonních číslech. Dopravce musí zajistit, aby byl řidič neustále dostupný telefonicky, a pokud je to pro něj bezpečné a v souladu s příslušnými právními předpisy, musí v pravidelných intervalech kontrolovat mobilní aplikaci, zda neobsahuje aktualizace a nová sdělení, a neprodleně aktualizovat aktuální stav přepravy v platformě nebo v mobilní aplikaci, jak je definováno níže:
 1. Přiřazení řidiče (volitelné) b. Potvrzení převzetí zbožíc . Potvrzení doručení zboží

§ 4 Další povinnosti dopravce

1) Dopravce zaručuje, že je držitelem potřebných povolení (např. povolení k provozování komerční silniční nákladní dopravy, licence Společenství, povolení třetí země, povolení CEMT, švýcarské licence) v souladu s platnými právními předpisy. Ztrátu nebo odmítnutí potřebného povolení Dopravce neprodleně oznámí společnosti Saloodo! Kromě toho Dopravce na žádost společnosti Saloodo! předloží potřebná povolení a oprávnění, kopii zápisu v obchodním rejstříku a/nebo doklad o registraci jako podnikatel. Dopravce je povinen předložit aktuální potvrzení policie o bezúhonnosti Dopravce nebo jeho zaměstnanců a subdodavatelů a jejich zaměstnanců, z něhož vyplývá, že nemají záznam v rejstříku trestů z důvodu majetkových trestných činů nebo dopravních přestupků. Na žádost společnosti Saloodo! Dopravce tuto skutečnost výslovně potvrdí. 2) V případě, že se Dopravce a společnost Saloodo! dohodnou, že Dopravce bude poskytovat služby pro společnost Saloodo!, Dopravce zaručuje, že je dostatečně vybaven z hlediska svých lidských a materiálních zdrojů a své organizace provozu, aby byl schopen provádět dohodnuté služby v souladu s platnými předpisy o pracovní době posádek vozidel (např. sociálními předpisy: Nařízení (ES) č. 561/2006) a nařízení pro řidiče). i v případě nepředvídatelných překážek v přepravě nebo dodávce nebo jiných narušení přepravního procesu přijme Dopravce veškerá nezbytná opatření, aby zajistil dodržování těchto předpisů. 3) Dopravce ručí za sebe a za všechny subdodavatele, které použije při poskytování služeb, že služby budou poskytovány v souladu se zákonnými ustanoveními, která se vztahují na jeho zaměstnance, zejména v souladu s ustanoveními o sociálním zabezpečení a platnými zákony o minimální mzdě. Dopravce zaručuje společnosti Saloodo! za sebe a za případného subdodavatele použitého při provádění Služeb, že:
 1. všichni zaměstnanci, kteří se podílejí na poskytování služeb, budou pobírat správnou a zákonnou mzdu a výhody v souladu s platnými právními předpisy a ustanoveními všech kolektivních smluv platných pro kategorie, jejichž jsou součástí;
 2. nebyl v minulosti sankcionován orgánem veřejné moci nebo soudem v důsledku porušení předpisů týkajících se vyplácení mezd a dávek nebo příspěvků na sociální zabezpečení;
 3. nikdy nebyla z tohoto důvodu vyloučena z veřejných zakázek.
4) Dopravce uzavře stejné nebo alespoň obdobné smlouvy také se svými subdodavateli a bude jim vyplácet odměnu, která jim umožní platit svým zaměstnancům minimální mzdu a příspěvky na sociální zabezpečení.  Poskytne společnosti Saloodo! právo kdykoli zkontrolovat dodržování všech platných zákonných ustanovení. Tyto kontroly může provádět buď společnost Saloodo!, nebo třetí strana jménem společnosti Saloodo! Dopravce bude při těchto kontrolách nápomocen a bude úzce spolupracovat se společností Saloodo! nebo třetí stranou, kterou společnost Saloodo! určí. Dopravce na požádání předloží doklady o dodržení příslušných právních předpisů. Pokud se Dopravce v důsledku požadavků společnosti Saloodo! vystavuje riziku nedodržení těchto právních povinností, zejména pokud jde o dobu řízení a odpočinku, neprodleně na tuto skutečnost písemně upozorní společnost Saloodo! Dopravce je povinen neprodleně informovat společnost Saloodo! o zahájení jakýchkoli úředních opatření včetně trestního nebo správního řízení proti Dopravci nebo jeho zástupcům včetně subdodavatelů, pokud souvisejí s poskytováním služeb pro společnost Saloodo! To se týká zejména opatření nebo vyšetřování pro majetkové nebo dopravní přestupky, pro porušení sociálních předpisů a jiných pracovněprávních předpisů včetně minimální mzdy. Dopravce bude neprodleně informovat společnost Saloodo!, pokud dojde k sankcím nebo vyloučením uvedeným v § 4 3) 2. a 3. výše. 5) Dopravce bude přísně dodržovat příslušné předpisy o přepravě nebezpečných věcí. V případě nutnosti přepravy nebezpečných věcí bude v případě potřeby využívat pouze personál a vozidla, která mají osvědčení o školení ADR a jsou vybavena pro přepravu nebezpečných věcí v souladu s platnými předpisy pro přepravu nebezpečných věcí, např. s ADR. Dopravce v případě potřeby zajistí nošení požadovaného ochranného oděvu. Dopravce bude dále přísně dodržovat všechny platné předpisy o kabotážní přepravě. 6) Při přepravě potravin musí dopravce dodržovat požadavky potravinového práva, které se na něj jako na provozovatele potravinářského podniku vztahují.  Kromě toho Dopravce zaručuje, že při přepravě potravin, potravinářských výrobků IFS a nepotravinářských výrobků IFS (jak je definováno v aktuálním logistickém standardu IFS, část 1, příloha 4) bude používat pouze vhodně oblečené zaměstnance, kteří prošli pravidelným školením o osobní hygieně, hygieně výrobků a přepravě. Dopravce dále zaručuje, že bude dodržovat všechny požadavky platné logistické normy IFS (část 2, kap: 3.1-2, 4.1-3, 5.3-6, 6.3, dostupné na: http://www.ifs-certification.com -> Standardy -> IFS Logistika), které se vztahují na přepravu, aby byla zaručena bezpečnost potravin, potravinářských výrobků IFS a nepotravinářských výrobků IFS během přepravy a aby se zabránilo zdravotním rizikům pro spotřebitele. 7) V místě nakládky a vykládky může být z bezpečnostních důvodů umístěn kamerový systém. Dopravce zajistí, aby jeho zaměstnanci byli informováni o možnosti kamerového sledování. 8) Dopravce bude využívat pouze zaměstnance s potřebnými znalostmi a schopnostmi a s požadovanou spolehlivostí pro provádění služeb. Dopravce bude své zaměstnance pravidelně školit, zejména pokud jde o nošení potřebných dokladů a dodržování platných právních předpisů, a rovněž je upozorní na zákaz požívání nelegálních drog. Bude zaměstnávat pouze osoby, které jsou držiteli požadovaného řidičského oprávnění, požadované profesní kvalifikace řidiče a aktuálního osvědčení o prověření policií. Osoby, které byly v minulosti odsouzeny za majetkové trestné činy, zejména za krádeže, zpronevěry a loupeže, nebo za dopravní přestupky, nesmí být v žádném případě zaměstnány k výkonu služeb. Zaměstnanci musí být při setkání se zákazníky nebo zaměstnanci společnosti Saloodo! dobře vystupovat a měli by pokud možno ovládat jazyk země původu a/nebo země určení přepravy a/nebo angličtinu. 9) Dopravce poskytne společnosti Saloodo! na vyžádání a v krátké době seznam jmen použitých subdodavatelů a oznámí jí veškeré změny v těchto seznamech. Kromě toho musí Dopravce v případě oprávněného zájmu společnosti Saloodo! na vyžádání informovat společnost Saloodo! o tom, kterého řidiče (celé jméno a adresu sídla) použil on nebo jeho subdodavatel pro konkrétní přepravu. Oprávněný zájem společnosti Saloodo! existuje například v případě stížností na nevhodné chování nebo porušení platného domovního či dvorního řádu nebo v případě indicií o porušování právních předpisů či trestné činnosti. V případě takových stížností nebo indicií je společnost Saloodo! rovněž oprávněna odmítnout další využití řidiče pro poskytování služeb. Společnost Saloodo! je oprávněna ukládat a používat údaje pro smluvně dohodnuté účely v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. 10) Dopravce bude mít při každé přepravě u sebe všechny zákonem požadované doklady a na požádání je spolu s ostatními doklady uvedenými v bodech 4.1 – 4.9 výše (kromě potvrzení policie) předá společnosti Saloodo! ke kontrole, kdykoli společnost Saloodo! provede kontrolu. Doklady uvedené v bodě 4.1 větě 1 nesmí být zabaleny ve smršťovací fólii nebo podobným způsobem překryty neodstranitelnou ochrannou fólií. Dopravce navíc kdykoli zmocní společnost Saloodo! a třetí osoby pověřené společností Saloodo! k provedení kontroly vozidla. Dopravce vydá svým zaměstnancům odpovídající obecné pokyny. Pokud kontrola dokladů odhalí jakékoli porušení ve vztahu k vozidlu nebo zaměstnancům, může společnost Saloodo! odmítnout zaměstnance nebo nechat vozidlo naložit a požadovat jejich okamžitou výměnu za zaměstnance nebo vozidlo, které splňuje požadavky smlouvy o přepravě, nebo může společnost Saloodo! jednoduše smlouvu o přepravě s okamžitou platností vypovědět. Dopravce je povinen nahradit škodu, která společnosti Saloodo! vznikne porušením povinností uvedených v tomto odstavci. 11) Dopravce bude přísně dodržovat patentová práva, práva k užitným vzorům, ochranu ochranných známek a veškerá další práva společnosti Saloodo! a jejích přidružených společností na ochranu vlastnictví, zejména pokud jde o nakládání s logem, značkami apod., a vyvaruje se jakéhokoli zneužití nebo nevhodného použití a bude tato loga, značky apod. používat pouze po dohodě se společností Saloodo! a v souladu s pokyny společnosti Saloodo!. 12) Dopravce potvrzuje, že bude dodržovat všechny platné zákony a předpisy o kontrole vývozu a nebude udržovat žádné vztahy s osobami nebo organizacemi, na které se vztahují omezující hospodářská opatření příslušných národních vlád nebo mezinárodních organizací pro účely kontroly vývozu a hospodářských sankcí. Dopravce prohlašuje a zaručuje, že není vlastněn, přidružen ani jinak kontrolován (ať už přímo či nepřímo) odmítnutou stranou a nebude angažovat, nasazovat ani využívat žádnou odmítnutou stranu jako zaměstnance, subdodavatele nebo zástupce pro dodávku Produktů nebo poskytování Služeb společnosti Saloodo!  

§ 5 Poplatky

1) Nabídka dopravce je cenou se vším všudy. 2) Saloodo! uhradí dohodnuté přepravné a další dohodnuté příplatky. Pokud je z důvodů, za které Dopravce neodpovídá, nutné provést několik pokusů o doručení, obdrží Dopravce dodatečnou odměnu pouze v případě, že před opuštěním místa doručení oznámil společnosti Saloodo! každý neúspěšný pokus o doručení. V takovém případě obdrží od třetího pokusu o doručení odměnu ve výši 20,00 EUR za každý pokus o doručení. 3) Vyúčtování přepravného je podmíněno sdělením časů vyzvednutí a doručení a nahráním následujících potvrzení od příjemce na platformu ze strany dopravce:
 1.  úplné a čitelné potvrzení o doručení, které je řádně vystaveno (s podpisem příjemce a časem příjezdu dopravce), jakož i
 2.  potvrzení příjemce, že v místě vykládky nedošlo k výměně palet („potvrzení o nevýměně“), nebo potvrzení o počtu takto vyměněných palet („potvrzení o výměně“).
4) Po splnění požadavků uvedených v bodě 5 3) výše poskytne společnost Saloodo! Dopravci fakturu pro vlastní vyúčtování v souladu s odd. 14 odst. 2 věta 2 německého zákona o DPH. Dopravce je povinen zkontrolovat a sdělit případné opravy faktury prostřednictvím Platformy do jednoho pracovního dne. Od tohoto okamžiku se selfbillingová faktura považuje za schválenou a konečnou a Dopravce proti ní nemůže vznášet žádné další námitky. Dopravce nesmí vystavit fakturu společnosti Saloodo! Dopravce tímto prohlašuje, že buď nespadá do režimu pro malé podniky podle čl. 281 – 292 směrnice Rady 2006/112/ES, nebo že se vzdává uplatnění zjednodušujícího pravidla. 5) Saloodo! uhradí veškeré nesporné přepravní poplatky do 14 dnů od nahrání potvrzení o dodání a potvrzení o nevýměnném zboží, případně potvrzení o výměně. Pokud bylo nahráno Potvrzení o výměně, odečte společnost Saloodo! od přepravného částku 6,00 EUR za každou paletu, kterou podle Potvrzení o výměně obdržel dopravce v místě vykládky. Pokud nebylo nahráno ani Potvrzení o výměně, ani Potvrzení o výměně, společnost Saloodo! uhradí nesporné přepravné do 28 dnů od nahrání potvrzení o dodání, ale odečte částku 6,00 EUR za každou paletu, kterou Dopravce převzal v místě nakládky. Dopravce zajistí, aby jeho platební údaje byly vždy přesné. 6) Jakékoli nároky dopravce v případě, že společnost Saloodo! zruší objednávku přepravy, jsou vyloučeny. 7) Jakékoli nároky Dopravce na prostoje jsou vyloučeny, pokud doba čekání nepřekročí níže uvedenou dobu čekání; v takovém případě je společnost Saloodo! povinna zaplatit částku 17,50 EUR za 30 minut, počínaje 30 minutami čekání navíc (prostoje), za předpokladu, že doba čekání není způsobena důvody na straně Dopravce nebo je dohodnuta se společností Saloodo!. Čekací doba musí být písemně potvrzena odesílatelem nebo příjemcem. Doba nakládky a vykládky – bez ohledu na počet zásilek na jedno místo nakládky nebo vykládky – je pro zboží jakéhokoli druhu naložené na paletách
 1. až deset pozic pro uložení europalet: maximálně 30 minut,
 2. až dvacet pozic pro uložení europalet: maximálně 60 minut,
 3. více než dvacet pozic pro ukládání europalet: maximálně 90 minut.
Ve všech ostatních případech pro zboží (kromě volně loženého zboží) s manipulační hmotností
 1. do tří tun: maximálně 30 minut,
 2. do sedmi tun: maximálně 60 minut,
 3. více než sedm tun: maximálně 120 minut.
8) Časy příjezdu a délku čekací doby musí dopravce zdokumentovat prostřednictvím platformy ve stejný den, kdy k nim došlo. Pokud nejsou zdokumentovány ve stejný den, nemůže Dopravce požadovat žádnou odměnu za zdržení. 9) Nároky nad rámec sjednané odměny za odchylky přepravovaného zboží od specifikace v přepravní smlouvě jsou přípustné pouze v případě většího počtu balíků nebo vyšší hmotnosti zásilky nebo větší zásilky. Reklamace musí být uplatněny u společnosti Saloodo! do tří (3) dnů od doručení zásilky a musí obsahovat doklad o odchylkách.  

§ 6 Odpovědnost a odškodnění

1) Dopravce uznává, že společnost Saloodo! poskytuje logistické služby svým zákazníkům. Pokud tedy Dopravce poruší tyto Podmínky nebo jinak způsobí či umožní ztrátu, škodu nebo zpoždění, je pravděpodobné, že společnost Saloodo! sama utrpí ztrátu nebo jí vznikne odpovědnost podle podmínek smluv, které má uzavřeny se svými zákazníky. 2) S výhradou ustanovení bodů 6 3) a 6 4) se Dopravce zavazuje odškodnit společnost Saloodo! za veškeré nároky, požadavky a ztráty, ať už vznikly v souvislosti se Službami nebo v souvislosti s nimi, bez ohledu na to, zda tyto ztráty vznikly společnosti Saloodo! na základě smlouvy s jejími zákazníky (v takovém případě Dopravce odpovídá v rozsahu stanoveném v takové smlouvě), nebo vznikly společnosti Saloodo! jinak. Pro upřesnění, tato povinnost odškodnit společnost Saloodo! zahrnuje veškeré nároky vůči společnosti Saloodo! vyplývající z údajného porušení platných právních předpisů o minimální mzdě, příspěvcích na sociální zabezpečení, kabotážních předpisů nebo sociálních předpisů, jako jsou zákony o době řízení a době odpočinku. 3) Odpovědnost dopravce z přepravní smlouvy se řídí ustanoveními části čtvrté knihy čtvrté německého obchodního zákoníku (HGB). V souladu s § 449 odst. 2 č. 1 HGB je v případě vnitrostátní přepravy v Německu náhrada škody za ztrátu nebo poškození zboží odchylně od § 431 odst. 1 a 2 HGB omezena na 40 účetních jednotek (zvláštních práv čerpání Mezinárodního měnového fondu – SDR) za kg hrubé hmotnosti zásilky, pokud a v rozsahu, v jakém má Saloodo! odpovídající vysokou vnější odpovědnost, na kterou má právo regresu. V případě vnitrostátní přepravy v jiných zemích než v Německu se odpovědnost dopravce podle přepravní smlouvy řídí ustanoveními příslušného vnitrostátního dopravního práva a místními přepravními podmínkami dané země, pokud jsou zde uvedeny https://www.saloodo.com/terms-conditions/domestic/. Výše uvedená pravidla nemají vliv na případnou vyšší zákonnou odpovědnost dopravce. 4) Pokud se na některou ze smluv se zákazníky společnosti Saloodo! nebo na Služby povinně vztahuje nařízení CMR nebo jiné obdobné závazné právní předpisy, je Dopravce povinen odškodnit společnost Saloodo! za odpovědnost společnosti Saloodo! podle nařízení CMR nebo jiných obdobných závazných právních předpisů. 5) Kromě odpovědnosti Dopravce podle výše uvedených bodů je Dopravce povinen odškodnit společnost Saloodo! za veškeré náklady, které jí vzniknou v souvislosti s obhajobou jakéhokoli nároku, který vůči ní bude vznesen v souvislosti se Službami. Náklady pro účely tohoto článku zahrnují mimo jiné veškeré náklady na právní zastoupení vzniklé společnosti Saloodo! a veškeré náklady třetích stran, které je společnost Saloodo! povinna uhradit nebo které byly přiměřeně uhrazeny. 6) S výjimkou případu smrti nebo újmy na zdraví způsobené nedbalostí společnosti Saloodo!, odpovědnost společnosti Saloodo! vůči dopravci nepřesáhne částku 20 000 EUR. 7) Společnost Saloodo! za žádných okolností neodpovídá Dopravci za jakékoli ztráty, nároky, náklady, škody, odškodnění nebo výdaje nepřímé nebo následné povahy, které Dopravce utrpí, mimo jiné včetně jakékoli nepřímé nebo přímé ekonomické ztráty nebo ztráty obchodu, dobrého jména, podílu na trhu nebo zisku, ať už vznikly jakýmkoli způsobem, včetně ztráty způsobené nedbalostí společnosti Saloodo!.  

§ 7 Pojištění a likvidace pojistných událostí

1) Dopravce se zavazuje a souhlasí:
 1. uzavřít a udržovat v plné platnosti a účinnosti následující pojistné smlouvy:
 • Odpovědnost zaměstnavatele podle právních předpisů platných v jurisdikci, ve které mají být služby poskytovány;
 • Odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla podle právních předpisů platných v jurisdikci, ve které mají být Služby poskytovány. Musí být zajištěno minimální krytí ve výši 50 mil. EUR (minimálně 7,5 mil. EUR na újmu na zdraví, 1,22 mil. EUR pro škody na majetku a 50 000 EUR pro čistě finanční ztráty);
 • Krytí fyzického poškození nevlastního přívěsu (pojištění trupu) pro zařízení společnosti Saloodo! nebo zákazníka společnosti Saloodo!, za které odpovídá dopravce, zahrnující ztrátu nebo poškození těchto přívěsů, výměnných nástaveb, kontejnerů, podvozků atd.;
 • Komplexní obecná odpovědnost, která kryje právní odpovědnost dopravce za zranění a/nebo smrt třetích osob (včetně zaměstnanců společnosti Saloodo!) a za škody na majetku třetích osob (včetně majetku společnosti Saloodo!). Musí být uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu ve výši minimálně 2,5 mil. EUR souhrnného krytí a krytí 25 000 EUR za škody na majetku vystaveném manipulaci nebo zpracování ze strany Dopravce (Bearbeitungs- und Tätigkeitsschäden);
 • Odpovědnost za náklad dostatečná k pokrytí závazků, které Dopravce převzal podle těchto Podmínek nebo které jinak převzal při poskytování Služeb. Povinnost Dopravce uzavřít odpovídající pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou nákladem se doplňuje takto: Je vyžadováno komerčně dostupné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou nákladem, které splňuje minimálně podmínky stanovené v § 7a německého zákona o silniční dopravě (Güterkraftverkehrsgesetz – GüKG) (minimální krytí 600 000 EUR) s rozsahem odpovědnosti uvedeným v článku II § 6 odst. 3) (včetně zvýšené odpovědnosti do 40 SDR/kg a krytí kabotážních přeprav v Německu; bez podlimitů pro určité výrobky včetně cenného zboží a zboží s vysokým rizikem krádeže; bez podlimitů v případě odpovědnosti za kvalifikované zavinění podle § 435 HGB a článku 29 CMR) nebo v případě odpovědnosti podle CMR (minimální rozsah krytí 250 000 EUR). Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou nákladem se musí vztahovat i na přepravní služby, které nepodléhají GüKG.
 1. doručit společnosti Saloodo! na její žádost kopie všech pojistných smluv uvedených v bodě 7 1) výše;
 2. neprodleně informovat společnost Saloodo! o jakékoli podstatné změně nebo zrušení kterékoli z pojistných smluv uvedených v bodě 7 1) výše;
 3. informovat příslušné pojistitele pojistných smluv podrobně uvedených v bodě 7 1) výše o příslušných částech těchto VOP.
2) Dopravce je povinen zajistit, aby všechny nároky na náhradu škody uplatněné společností Saloodo! byly neprodleně vyřízeny a nahlášeny pojistiteli Dopravce. Dopravce sdělí společnosti Saloodo! referenční číslo pojistitele. 3) V případě škody na majetku nebo újmy na zdraví způsobené nebo podezřelé, že byla způsobena zaměstnanci dopravce při přejímce, přepravě nebo dodání zboží v prostorách zákazníka, příjemce nebo jiné strany, si společnost Saloodo! vyhrazuje právo sdělit zákazníkovi nebo příjemci na jeho žádost jméno, adresu a kontaktní údaje dopravce za účelem objasnění okolností vzniku škody. 4) Pokud společnost Saloodo! nebo zákazník společnosti Saloodo! poskytne Dopravci v rámci přepravní smlouvy vybavení (přívěsy nebo výměnné nástavby), musí Dopravce odpovídajícím způsobem pojistit svou odpovědnost za škodu na vybavení poskytnutém společností Saloodo! (např. pojištěním fyzického poškození nevlastního přívěsu (pojištění trupu)/pojistkou WACS) na částku nejméně 30 000 EUR za každý škodný případ. Pro každou soupravu tahače a návěsu musí být sjednáno obecné krytí pro dvě nakládací jednotky a pro každý návěs obecné krytí pro jednu nakládací jednotku. 5) Pokud Dopravce není schopen před provedením objednávky plně prokázat, že uzavřel pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou nákladem a případně pojištění fyzické škody na přívěsu, který není jeho vlastnictvím (pojištění trupu), v souladu s výše uvedenými minimálními požadavky, je společnost Saloodo! oprávněna, nikoli však povinna, sjednat samostatné doplňkové pojištění k pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou nákladem a případně pojištění fyzické škody na přívěsu, který není jeho vlastnictvím, Dopravce a účtovat Dopravci poplatek spojený s rizikem ve výši 25 EUR za přepravu.  

§ 8 Manipulační poplatek

V každém z níže uvedených případů je dopravce povinen zaplatit manipulační poplatek ve výši 25 EUR:
 • Pokud společnost Saloodo! v souladu s II § 2 odst. 9 těchto VOP pověří plněním přepravní smlouvy třetí osobu.
 • Pokud dopravce nenahraje doklad o doručení na platformu do 3 pracovních dnů od doručení.
Všechna další práva společnosti Saloodo!, jako jsou nároky na náhradu škody, zůstávají nedotčena.  

§ 9 Další ustanovení

1) Započtení nebo zadržení pohledávek společnosti Saloodo! je vyloučeno, s výjimkou případů, kdy je o příslušné splatné protipohledávce pravomocně rozhodnuto, je připravena k rozhodnutí nebo je nesporná. Uplatnění jakéhokoli zástavního práva ke zboží nebo zadržovacího práva ke zboží ze strany dopravce je vyloučeno. 2) Smlouva nezakládá a nesmí být vykládána tak, že zakládá jakékoli právo třetí osoby vůči společnosti Saloodo!, které by bylo vymahatelné osobou, která není její smluvní stranou. 3) Postoupení pohledávky Dopravcem (tj. faktoring) nabývá vůči společnosti Saloodo! účinnosti pouze tehdy, pokud Dopravce oznámí společnosti Saloodo! postoupení pohledávky včetně všech potřebných údajů (číslo objednávky a věřitele, název, adresa, číslo účtu nového věřitele, částka, datum platnosti postoupení atd.) a společnost Saloodo! s postoupením písemně souhlasí. 4) Společnost Saloodo! má právo poradit svému zákazníkovi, kterého dopravce si má vybrat, a to na základě všech faktorů, které společnost Saloodo! považuje za relevantní.  

§ 10 Výměna palet

Na dodávku nebo výměnu palet nebo jiných nakládacích prostředků se přepravní smlouva nevztahuje. Dodávka nebo výměna palet nebo jiných nakládacích prostředků není součástí služeb, které je dopravce povinen poskytnout.  

§ 11 Příslušnost, rozhodné právo

1) Smlouvy se řídí právem Spolkové republiky Německo. V případě vnitrostátní přepravy v jiných zemích než v Německu se smlouvy řídí platným právem této země. 2) Místem soudní příslušnosti pro všechny spory týkající se mezinárodní přepravy a vnitrostátní přepravy v Německu je Bonn, Německo. V případě mezinárodních přeprav se za místo příslušnosti považuje další místo příslušnosti podle článku 31 CMR. Pokud se použije článek 39 CMR, tento bod 2 se nepoužije. 3) Neuplatnění nebo prodlení společnosti Saloodo! při uplatnění jakéhokoli práva, oprávnění nebo opravného prostředku stanoveného zákonem nebo těmito VOP nebo na základě smlouvy o přepravě za žádných okolností neomezuje takové právo, oprávnění nebo opravný prostředek a neznamená vzdání se jej. Zřeknutí se jakéhokoli práva, pravomoci nebo opravného prostředku ze strany společnosti Saloodo! není účinné, pokud není učiněno písemně. 4) V případě vnitrostátní přepravy v jiných zemích než v Německu se příslušnost určuje podle platného práva dané země.  

IV. Různé

 

§ 1 Důvěrnost a ochrana klienta

1) Dopravce se zavazuje a zavazuje se vždy zachovávat přísnou důvěrnost a mlčenlivost o všech informacích, které jsou důvěrné nebo tajné povahy, včetně, ale nikoliv výlučně, informací týkajících se prognóz, cen, slev, manipulačních nákladů, statistik prodeje, trhů, informací o zásobách, zákaznících, zaměstnancích a technických, provozních a administrativních systémech („Důvěrné informace“) společnosti Saloodo! a zákazníků společnosti Saloodo!, které se může dozvědět v souvislosti s plněním Smlouvy nebo používáním Platformy.  Přepravce nesmí Důvěrné informace použít ani sdělit žádné jiné osobě, firmě nebo společnosti mimo skupinu společností Přepravce a jejich příslušných odborných poradců, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné a v dobré víře v souvislosti s jeho závazky vyplývajícími ze Smlouvy. Za předpokladu, že jakákoli část Důvěrných informací již je nebo se stane běžně známou v obchodním styku, s výjimkou porušení této Smlouvy, nebo je povinna být zveřejněna na základě zákona nebo soudního příkazu, pak výše uvedené povinnosti mlčenlivosti ve vztahu k takové části Důvěrných informací přestávají platit. Aniž by byla omezena obecnost výše uvedeného, Dopravce souhlasí s tím, že Důvěrné informace nepoužije pro své vlastní obchodní účely, s výjimkou plnění svých povinností podle Smlouvy.  Tyto závazky mlčenlivosti platí po dobu pěti let ode dne, kdy Dopravce obdrží příslušné Důvěrné informace, bez ohledu na ukončení nebo vypršení platnosti Smlouvy o platformě. 2) Dopravce nebude na smluvním území poskytovat odpovídající služby, ať už přímo nebo nepřímo prostřednictvím třetích stran (s výjimkou společnosti Saloodo! a jejích přidružených společností), klientům společnosti Saloodo!, kterým Dopravce poskytuje Služby jménem společnosti Saloodo! a s nimiž Dopravce přichází do styku v důsledku poskytování Služeb, které Dopravce poskytuje jménem společnosti Saloodo! těmto klientům (např. FTL na určitých tratích). Veškeré smluvní vztahy mezi Dopravcem a klienty společnosti Saloodo! existující v okamžiku (i) uzavření Smlouvy nebo (ii) plánovaného nebo skutečného plnění Smlouvy, podle toho, co nastane dříve, zůstávají závazky podle III § 1 odst. 2) těchto Podmínek nedotčeny. Závazek ochrany klienta zaniká dříve, než uplyne (i) 6 měsíců od ukončení základního obchodu mezi Saloodo! a klientem nebo (ii) 6 měsíců od ukončení nebo zániku Smlouvy.  

§ 2 Ochrana údajů

Strany se zavazují dodržovat příslušná ustanovení platných právních předpisů o ochraně údajů a chránit údaje týkající se druhé strany, které jsou shromažďovány a uchovávány během plnění smlouvy o platformě, před neoprávněným přístupem třetích stran a používat je pouze pro účely plnění smluv podle tohoto oddílu I a podle oddílu II.  

§ 3 Změny VOP

Společnost Saloodo! informuje Dopravce o jakýchkoli dalších změnách VOP v textové podobě (např. prostřednictvím Platformy nebo e-mailem), „oznámení o změnách“. Změny nabývají vůči Dopravci účinnosti a smluvní vztah pokračuje za změněných podmínek, pokud Dopravce nevznese proti těmto změnám námitky do jednoho (1) týdne od obdržení oznámení o změnách prostřednictvím písemného oznámení společnosti Saloodo! Tato lhůta se považuje za dodrženou, pokud je námitka zaslána společnosti Saloodo! v této lhůtě. Společnost Saloodo! v oznámení o změnách výslovně upozorní Dopravce na výše uvedené důsledky nepodání námitky. Pokud je nějaký právní předpis povinně použitelný, musí být VOP vykládány pokud možno v souladu s tímto právním předpisem. Pokud je některá podmínka v rozporu s takovými právními předpisy, mění se pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení souladu s těmito předpisy. Pokud by některá jednotlivá ustanovení VOP byla nebo se stala neúčinnými, platnost ostatních ustanovení zůstává nedotčena. Strany se v takovém případě zavazují dohodnout se na účinném náhradním ustanovení, které se co nejvíce blíží neúčinnému ustanovení nebo účelu neúčinného ustanovení. Totéž platí pro smluvní opomenutí. K těmto VOP nebyly uzavřeny žádné ústní vedlejší dohody. Smluvním jazykem je němčina. V případě jakéhokoli rozporu nebo nesrovnalosti mezi anglickou a německou verzí je rozhodující německý originál. Jakýkoli výklad anglických nebo německých pojmů se vykládá v souladu s německým právem bez přihlédnutí k anglickým nebo jiným cizím pojmům. Nic nepředstavuje ani se nepovažuje za dohodu o zastoupení nebo partnerství mezi stranami. Dopravce nemá právo ani pravomoc činit jakékoli úkony, uzavírat smlouvy, činit prohlášení, poskytovat záruky, nést odpovědnost, přebírat jakékoli závazky, ať už výslovné nebo implicitní, jakéhokoli druhu jménem společnosti Saloodo! ani jinak zavazovat společnost Saloodo!.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th