Terminal

Co to jest terminal?

Terminal jest obszarem lub miejscem, które służy jako trasa do obsługi procesu transportowego (załadunku lub rozładunku towarów) lub może również pełnić rolę punktu przesiadkowego dla pasażerów.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th