VOP

Obsah

Zákazník

Pro vaše pohodlí jsme přeložili anglickou verzi této stránky do česky. Tento překlad má pouze informativní charakter a konečnou verzí této stránky je verze anglická. For your convenience, we have translated the English version of this page into Czech. This translation is for informational purposes only, and the definitive version of this page is the English version. 

Verze září 2019

Podmínky pro zákazníky („VOP“) pro platformu („platforma“)

I. Úvod

§ 1 Strany dohody

1) Smluvními stranami smlouvy o používání Platformy a přepravních služeb poskytovaných na Platformě jsou Saloodo! GmbH („Saloodo!“) a zákazník („Zákazník“), který je podnikatelem ve smyslu § 14 německého občanského zákoníku (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB). Podnikatelem ve smyslu § 14 odst. 1 BGB se rozumí fyzická nebo právnická osoba nebo společnost s právní subjektivitou, která nebo které při uzavírání právního úkonu jednají v rámci své obchodní činnosti, podnikání nebo povolání. Saloodo! a Zákazník se také společně nazývají „smluvní strany“.

2) Přijetím těchto VOP zákazník zaručuje, že není spotřebitelem ve smyslu § 13 BGB. Spotřebitelem ve smyslu § 13 BGB se rozumí každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který se převážně vymyká její obchodní, podnikatelské nebo profesní činnosti. Zákazník dále zaručuje, že smlouvu uzavírá v rámci své obchodní nebo samostatné profesionální činnosti.

§ 2 Předmět úpravy

1) Saloodo! poskytuje Zákazníkovi Platformu včetně všech funkcí popsaných v části I. těchto VOP a přepravní služby popsané v části II. těchto VOP. Společnost Saloodo! poskytuje online platformu (dále jen „Platforma“), která umožňuje zákazníkům společnosti Saloodo! s potřebou přepravy zásilek vybírat ze subdodavatelů společnosti Saloodo! („Subdodavatelé“), kteří jsou schopni takové zásilky přepravit. Platforma digitálně podporuje celý proces od vypsání až po zpracování platby za nabízené služby. Smlouva o přepravních službách uzavřená podle těchto VOP („Smlouva o přepravě“) je uzavřena mezi zákazníkem a společností Saloodo!

2) Saloodo! může vázat používání Platformy nebo jednotlivých funkcí Platformy nebo rozsah, ve kterém lze jednotlivé funkce a služby používat, na konkrétní podmínky, např. kontrolu registračních údajů nebo doklad o zaplacení.

3) Saloodo! poskytuje platformu a všechny funkce na základě současného stavu techniky. Společnost Saloodo! může dočasně omezit používání Platformy, pokud je to nezbytné s ohledem na kapacitní omezení, bezpečnost nebo integritu serverů nebo provádění technických opatření, a to za účelem řádného nebo lepšího poskytování služeb Platformy. V těchto případech Saloodo! zohlední oprávněné zájmy Zákazníka (§ 315 BGB), např. prostřednictvím předem poskytnutých informací.

4) Pokud neplánovaný výpadek systému znemožní uzavírání smluv o přepravě zboží nebo fungování jiných funkcí platformy, bude zákazník pokud možno informován e-mailem nebo jiným vhodným způsobem.

5) Ustanovení oddílu III těchto VOP se vztahují jak na služby platformy, tak na služby nákladní dopravy. Některá ustanovení oddílu I se vztahují i na služby nákladní dopravy, jak je uvedeno v příslušných ustanoveních.

§ 3 Důvěrnost, ochrana údajů

1) Každá ze smluvních stran se zavazuje zachovávat přísnou důvěrnost veškerých podnikových a obchodních tajemství a jiných obchodních nebo technických informací či poznatků týkajících se druhé smluvní strany, které získá v rámci Smlouvy o platformě nebo Smlouvy o přepravě zboží, a vyžadovat od svých zaměstnanců a třetích osob, pokud jsou pověřeny plněním Smlouvy o platformě nebo Smlouvy o přepravě zboží, zachování stejné úrovně důvěrnosti.

2) Každá strana se zavazuje dodržovat příslušná ustanovení platných právních předpisů o ochraně osobních údajů a chránit údaje týkající se druhé strany, které jsou shromažďovány a uchovávány během plnění smlouvy o platformě, před neoprávněným přístupem třetích stran. Společnost Saloodo! je oprávněna zpracovávat údaje předané Zákazníkem, pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy. Společnost Saloodo! dále upozorňuje, že může být ze zákona povinna oznámit osobní údaje nebo údaje o zásilkách soudům a úřadům. Zákazník povoluje společnosti Saloodo! používat jeho e-mailovou adresu za účelem poskytování informací o nových nabídkách. Zákazník může toto svolení kdykoli bezplatně odvolat e-mailem na adresu support@saloodo.com. Pokud Zákazník poskytne společnosti Saloodo! e-mailovou adresu a případně další kontaktní údaje příjemce zásilky za účelem jeho informování o stavu zásilky, zaručuje se, že je k tomu ze zákona oprávněn (např. souhlasem). V případě neoprávněného poskytnutí osobních údajů zákazníkem společnosti Saloodo! odškodní zákazník společnost Saloodo! na první písemnou výzvu před všemi nároky uplatněnými třetími osobami, zejména příjemci, pokud společnost Saloodo! zpracovává údaje v souladu se smlouvou. Společnost Saloodo! bude dbát na ochranu údajů v souladu s platnými právními předpisy.

II. Zvláštní smluvní ustanovení pro služby platformy

§ 1 Specifikace služby Platforma

Platforma nabízí Zákazníkovi technické prostředky v rámci poskytovaném společností Saloodo!, které mu umožňují využívat Platformu k objednávání přepravních služeb poskytovaných společností Saloodo! a jejími Subdodavateli, k objednávání přepravních služeb, k získávání informací a objednávání dalších služeb poskytovaných na Platformě a ke komunikaci se společností Saloodo! a jejími Subdodavateli v souvislosti s těmito přepravními službami.

§ 2 Registrace, uzavření smlouvy o používání platformy a účtu platformy

1) Řádná registrace zákazníka a vedení aktivovaného účtu na platformě je povinným požadavkem a podmínkou pro používání platformy v souladu s těmito VOP.

2) Jako zákazník se mohou registrovat pouze společnosti ve smyslu § 14 odst. 1 BGB.

3) Pro registraci musí zákazník vyplnit registrační formulář zpřístupněný společností Saloodo! a zaslat jej společnosti Saloodo!.

4) Zákazník uvede v registračním formuláři pravdivé a úplné údaje. Zákazník je povinen neprodleně písemně oznámit společnosti Saloodo! veškeré změny.

5) Odesláním registračního formuláře Zákazník činí závazný návrh na uzavření smlouvy se společností Saloodo! o používání Platformy („Smlouva o Platformě“), která obsahuje tyto VOP. Společnost Saloodo! může potvrdit přijetí návrhu Zákazníka zasláním potvrzení o registraci v textové podobě. Potvrzení o registraci představuje výhradně informaci pro Zákazníka o přijetí registračního formuláře a nepředstavuje přijetí nabídky. Pokud společnost Saloodo! nabídku Zákazníka přijme, zašle Zákazníkovi potvrzení o aktivaci. Tímto způsobem dojde k uzavření Smlouvy o platformě a služba může být bezprostředně poté využívána.

6) Zákazník si po úspěšné aktivaci svého účtu zvolí bezpečné heslo. Zákazník se zavazuje udržovat v tajnosti své heslo a veškeré další přístupové údaje související s používáním platformy a pečlivě zabezpečit přístup ke svému účtu. Zákazník neprodleně informuje společnost Saloodo! v případě, že má podezření, že jeho účet byl zneužit třetí osobou.

7) Zákazník je odpovědný za veškeré použití svého účtu, ať už k němu dal souhlas, nebo ne. Pokud zákazník není odpovědný za zneužití svého účtu, protože nedošlo k porušení existujících povinností péče, nenese odpovědnost.

8) Účet nesmí být převeden na třetí osobu bez výslovného souhlasu společnosti Saloodo!.

§ 3 Používání funkcí platformy

1) Saloodo! poskytuje Zákazníkovi na Platformě funkce a nástroje pro zadávání přepravních objednávek, uzavírání přepravních smluv a pro veškerou komunikaci týkající se nabízených služeb.

2) Zákazník bude pro výše uvedenou komunikaci používat pouze funkce a nástroje poskytované platformou, pokud zde není výslovně uvedena jiná forma komunikace nebo pokud to není technicky nemožné.

§ 4 Uzavření smlouvy o přepravě zboží

1) Zákazník může na platformě zadat požadavek na konkrétní náklad. Saloodo! může poskytnout jednu cenu nebo může navrhnout několik cen pro různé Subdodavatele („Cena“).

2) Ceny jsou závazné a zákazník je může akceptovat během období uvedeného na Platformě v souvislosti s takovou zásilkou.

3) Smlouva o přepravě vzniká okamžikem, kdy Zákazník akceptuje Cenu (v každém případě prostřednictvím Platformy).

4) Zákazník není povinen požadovat nebo akceptovat ceny. Jeho používání platformy však musí být skutečné a přiměřené. Společnost Saloodo! může vypovědět smlouvu s Platformou nebo zablokovat přístup Zákazníka k Platformě, pokud si zřídkakdy objednává zásilky, přestože opakovaně žádá o ceny.

5) Saloodo! není povinno nabídnout zákazníkovi cenu.

6) Jednotlivé objednávky přepravy zadává Zákazník u společnosti Saloodo! pouze prostřednictvím funkcí uvedených na Platformě.

7) Zákazník je povinen poskytnout přesné a úplné informace o zásilce a o místě vyzvednutí a dodání, jakož i veškeré relevantní informace o přístupu na místo, včetně údajů nezbytných pro kontaktování příjemce nebo jeho zástupce a zaslání informací o době dodání.

8) Zákazník musí zkontrolovat informace od subdodavatelů, jako jsou informace v POD nahrané subdodavatelem, včetně času příjezdu subdodavatele na místo původu a určení, a zpochybnit nebo opravit tyto informace do jednoho pracovního dne (což znamená od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 berlínského času).

9) Zákazník je povinen při poskytování výše uvedených informací dodržovat ustanovení všech platných právních předpisů o ochraně údajů. Zejména je zákazník sám povinen získat souhlas potřebný pro použití údajů příjemce na platformě. Poskytnutím údajů příjemce zákazník zaručuje, že dodržel ustanovení platného zákona o ochraně údajů.

§ 5 Platba a odměna

1) Používání platformy je bezplatné.

2) Cena za přepravní službu objednanou prostřednictvím Platformy je cena akceptovaná Zákazníkem.

3) Mohou být účtovány mimořádné poplatky podle přílohy 1 (Sazebník mimořádných poplatků).

4) Zákazník uhradí ceny za objednané přepravní služby pomocí platebního prostředku nabízeného na Platformě.

5) Pokud Zákazník nezaplatí za přepravní služby poskytované společností Saloodo! v dohodnuté lhůtě, může společnost Saloodo! vypovědět Smlouvu o Platformě nebo zablokovat přístup Zákazníka k Platformě.

6) Pokud si zákazník zvolí způsob platby, který vyžaduje platbu předem (před vyzvednutím zásilky), ale neučiní tak, je společnost Saloodo! oprávněna považovat příslušnou smlouvu o přepravě za zrušenou a účtovat storno poplatek podle přílohy 1.

7) Pokud zákazník neumožní včasné vyzvednutí zásilky nebo zruší přepravní smlouvu před vyzvednutím zásilky, bude mu rovněž účtován příslušný storno poplatek.

8) Všechny faktury budou podléhat DPH, pokud se na ně vztahuje.

9) Pokud jsou účtovány dodatečné poplatky a Zákazník nezpochybnil sdělení od Subdodavatele, na kterém jsou založeny, do 1 pracovního dne od obdržení informace prostřednictvím Platformy, pak v závislosti na možnosti platby, kterou si Zákazník pro takovou zásilku dříve zvolil, Saloodo! buď automaticky strhne Zákazníkovi tyto dodatečné poplatky, nebo mu vystaví fakturu.

10) Všechny položky ve fakturách Saloodo! musí být uhrazeny v plné výši. Započtení nebo zadržení částek nárokovaných zákazníkem vůči společnosti Saloodo! není povoleno. Zákazník však může započíst pohledávky, o kterých bylo pravomocně rozhodnuto, které jsou připraveny k rozhodnutí nebo které jsou nesporné.

§ 6 Další obchodní podmínky pro typy plateb RatePAY a prohlášení o ochraně údajů RatePAY

Aby bylo možné zákazníkům v Německu nabídnout pohodlný způsob platby, spolupracuje Saloodo! se společností RatePAY GmbH, Schlüterstraße 39, 10629 Berlín („RatePAY“). Pokud mezi Zákazníkem a společností RatePAY dojde k platnému a účinnému uzavření smlouvy prostřednictvím platební metody RatePAY, společnost Saloodo! převádí své platební nároky na společnost RatePAY. Při použití „otevřené faktury“ RatePAY převádí společnost Saloodo! svůj platební nárok na partnerskou banku společnosti RatePAY GmbH. Pokud se Zákazník rozhodne pro zde nabízenou platební metodu RatePAY, souhlasí tímto s předáním svých osobních údajů a své objednávky společnosti RatePAY GmbH pro účely kontroly totožnosti a úvěruschopnosti, jakož i pro účely plnění smlouvy. Veškeré podrobnosti naleznete v Doplňkových obchodních podmínkách a v Oznámení o ochraně osobních údajů platebních metod RatePAY, které jsou součástí těchto VOP a platí vždy, když se Zákazník rozhodne pro platební metody RatePAY.

§ 7 Licenční práva, práva na užívání

1) Saloodo! uděluje Zákazníkovi nevýhradní licenci, omezenou na dobu platnosti Smlouvy o Platformě, k osobnímu používání webového rozhraní Platformy a souvisejících mobilních aplikací. Zákazník nesmí výše uvedená užívací práva pronajímat, udělovat ani jinak poskytovat třetím osobám.

2) Zákazník není oprávněn bez předchozího výslovného písemného souhlasu používat, využívat nebo upravovat ochrannou známku „Saloodo!“ (slovní a obrazovou).

3) Zákazník je povinen dodržovat požadavky na používání uvedené na Platformě, jakož i pokyny, které obdrží od společnosti Saloodo!, pokud jde o služby. To platí například i pro požadavky na používání a integraci, které existují na základě právních předpisů nebo nařízení společností vydávajících kreditní karty.

4) Při používání Platformy a dalších služeb Saloodo! je Zákazník povinen dodržovat platné právní předpisy, zejména ustanovení týkající se ochrany osobních údajů a práva hospodářské soutěže.

5) Zákazník sám odpovídá za archivaci informací, které lze zobrazit na Platformě a které potřebuje pro účely plnění Smluv o přepravě, zajištění důkazů, účetnictví atd., na vlastním paměťovém médiu.

6) Pokud Zákazník nesplní požadavky tohoto článku 7, odpovídá za škody, které vzniknou Zákazníkovi, společnosti Saloodo! nebo třetí straně.

§ 8 Integrita systému

1) Zákazník nesmí v souvislosti s používáním platformy používat mechanismy, software nebo jiné skripty, které by mohly negativně ovlivnit nebo narušit funkce platformy.

2) Zákazník nesmí provádět opatření, která by mohla vést k nepřiměřenému nebo nadměrnému zatížení platformy nebo s ní spojené technické infrastruktury.

3) Zákazník nesmí blokovat obsah generovaný platformou, přepisovat jej, upravovat nebo do něj jakýmkoli jiným způsobem zasahovat, což by mohlo mít nepříznivý vliv na obsah nebo funkce platformy.

4) S výjimkou případů povolených v § 7 odst. 5 nesmí být obsah uložený na platformě kopírován ani šířen, ani používán či jinak reprodukován bez předchozího souhlasu zákonného vlastníka. To platí i pro kopírování pomocí technologií vyhledávačů „robot/crawler“ nebo pomocí jiných automatizovaných mechanismů.

§ 9 Opatření společnosti Saloodo! v případě porušení práv Zákazníkem

Kromě práv, která má podle platných právních předpisů, je společnost Saloodo! oprávněna přijmout jedno nebo více z následujících opatření, pokud existuje důvodné podezření, že zákazník porušil právní předpisy, tyto VOP nebo specifikace týkající se platformy nebo smlouvy o přepravě, nebo pokud má společnost Saloodo! jiný oprávněný zájem, zejména pokud jde o ochranu strany před podvodnými činnostmi:

 1. Vydejte zákazníkovi varování;
 2. Snížit/omezit používání funkcí platformy;
 3. Zavedení dočasné blokace;
 4. Uložit trvalou blokaci.

§ 10 Odpovědnost

1) Saloodo! odpovídá pouze za porušení podstatných povinností, jejichž porušení ohrožuje dosažení účelu Smlouvy o platformě nebo jejichž dodržení je nezbytné pro řádné plnění Smlouvy o platformě a na jejichž dodržení se Zákazník může běžně spolehnout („zásadní povinnost“). V případě porušení kardinální povinnosti odpovídá Saloodo! pouze za předvídatelnou ztrátu/škodu, kterou by bylo možné v typickém případě podle Smlouvy o platformě rozumně očekávat. Výše uvedené omezení odpovědnosti se neuplatní v případě:

 1. škody způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti,
 2. nebo zranění osob (na životě, zdraví nebo těle).
 3. stejně jako závazky garantované společností Saloodo! (Garantieübernahme)

2) Společnost Saloodo! nenese odpovědnost, pokud okolnosti odůvodňující nárok uplatněný vůči společnosti Saloodo!

 1. souvisí s neobvyklou a nepředvídatelnou událostí, kterou společnost Saloodo! nemohla ovlivnit a jejímž následkům nebylo možné zabránit ani při vynaložení náležité péče, nebo
 2. byla způsobena společností Saloodo! na základě zákonné povinnosti.

3) Společnost Saloodo! dále neodpovídá za výpadky nebo incidenty v technické infrastruktuře, které vznikly na základě nepředvídatelných událostí, za které společnost Saloodo! nemůže nést odpovědnost (vyšší moc). Za vyšší moc se považují zejména války, nepokoje, přírodní katastrofy, požáry, sabotážní útoky třetích stran (např. způsobené počítačovými viry), výpadky proudu, úřední nařízení, stávky nebo jiná opatření v rámci průmyslových sporů a výpadky nebo omezení služeb komunikačních sítí a bran jiných provozovatelů.

§11 Doba trvání a ukončení smlouvy

1) Doba trvání Smlouvy o platformě začíná dnem, kdy Saloodo! potvrdí Zákazníkovi svou registraci (přístup), a trvá po dobu neurčitou („doba trvání smlouvy“).

2) Strany mohou smlouvu o platformě kdykoli vypovědět písemným oznámením druhé straně s výpovědní lhůtou jednoho (1) týdne. Ukončením smlouvy zanikají veškerá práva a povinnosti zákazníka vyplývající z VOP. Ukončení nemá vliv na smlouvy o přepravě zboží uzavřené před datem ukončení. Zákazník bude mít i nadále přístup k funkcím svého účtu potřebným z tohoto důvodu po dobu až čtyř týdnů po nabytí účinnosti výpovědi.

3) Právo vypovědět smlouvu o platformě z dobrého důvodu není dotčeno. Společnost Saloodo! má právo vypovědět Smlouvu z dobrého důvodu, zejména pokud:

 1. Zákazník je v likvidaci nebo je vůči jeho majetku zahájeno insolvenční řízení, nebo pokud Zákazník prodá veškerý svůj majetek nebo jeho část, svou společnost nebo své podnikání mimo běžný obchodní proces, nebo
 2. Zákazník poskytl nesprávné informace o své finanční situaci, pokud jsou tyto informace zvláště důležité pro rozhodnutí společnosti Saloodo! o uzavření Smlouvy o platformě, nebo
 3. dojde k výraznému zhoršení finanční situace Zákazníka, v důsledku čehož je zpochybněna úhrada částek nebo plnění jiných závazků vůči Saloodo!.

4) Kterákoli ze stran je oprávněna ukončit smlouvu z dobrého důvodu až po uplynutí přiměřené lhůty poskytnuté k nápravě porušení nebo v případě neúspěšného varovného dopisu druhé strany, ledaže lze od této lhůty nebo varovného dopisu podle platných právních předpisů upustit vzhledem ke konkrétním okolnostem daného případu.

§12 Výkon práv třetí stranou, převod smlouvy o platformě

1) Pro účely plnění Smlouvy o platformě může společnost Saloodo! využívat jiné společnosti nebo vlastní pobočky jako zprostředkovatele.

2) Společnost Saloodo! je rovněž oprávněna s výpovědní lhůtou čtyř (4) týdnů a v zákonem přípustném rámci převést svá práva a povinnosti z této Smlouvy o platformě zcela nebo zčásti na třetí osobu. V takovém případě je Zákazník oprávněn Smlouvu o platformě okamžitě vypovědět.

§ 13 Příslušnost, rozhodné právo

1) Smlouva o platformě se řídí právem Spolkové republiky Německo.

2) Místem soudní příslušnosti pro všechny spory vyplývající ze smlouvy o platformě je Bonn, Německo.

III. Zvláštní smluvní ustanovení pro služby nákladní dopravy

§ 1 Specifikace služby

1) Služba se vztahuje pouze na vnitrostátní a přeshraniční silniční nákladní dopravu v rámci EU („služby“). Na dodávku nebo výměnu palet nebo jiných nakládacích prostředků se smlouva o přepravě nevztahuje. Výrobky, jejichž přeprava je zakázána, jsou uvedeny v příloze 2.

2) Saloodo! nesjednává závazné dodací lhůty. Společnost Saloodo! vynaloží přiměřené úsilí k dodržení požadovaných časových oken, ale tato okna, stejně jako datum vyzvednutí a datum dodání, nejsou garantována ani závazná. Zákazník a příjemce by proto měli zajistit, aby místa vyzvednutí a dodání byla otevřena v běžné pracovní době, a to i mimo preferovaná časová okna a data vyzvednutí a dodání.

3) V případě výpadku systému je zákazník povinen poskytnout společnosti Saloodo! příslušné informace, pokud je to možné, prostřednictvím e-mailu nebo jiným vhodným způsobem.

§ 2 Pravidla zahraničního obchodu

Zákazník zaručuje, že byly dodrženy všechny platné celní, vývozní a jiné zákony a předpisy, které se vztahují na jakoukoli zásilku, a že přijetí ani doručení jakékoli zásilky nevystavuje společnost Saloodo! riziku porušení jakýchkoli sankcí, například Evropské unie a Spojených států amerických (dále jen „sankce“), nebo porušení jiných obchodních omezení či zákazů. Zákazník zejména zaručuje, že (i) zásilka neobsahuje žádné zboží, které je uvedeno na platném seznamu zakázaného zboží, a (ii) doručení zásilky nebude mít za následek zpřístupnění jakýchkoli finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů jakékoli osobě nebo subjektu, který je uveden nebo označen v jakýchkoli sankcích. Zákazník neodvolatelně a bezpodmínečně zbavuje společnost Saloodo! veškeré odpovědnosti za veškeré ztráty, škody, pokuty a výdaje, které jí mohou vzniknout nebo které vyplývají z jakéhokoli porušení ze strany zákazníka, a plně ji odškodňuje.

§ 3 Odpovědnost

1) Pokud neplatí závazné předpisy, které stanoví jinak (např. CMR), odpovídá společnost Saloodo! za všechny služby, které poskytuje, v souladu s Allgemeine Deutsche Spediteurbedingungen 2017 – ADSp 2017 – (Všeobecné obchodní podmínky německých speditérů 2017), a pokud se ADSp 2017 nevztahují na provádění logistických služeb – s Logistic-AGB (Všeobecné obchodní podmínky poskytovatelů logistických služeb), od března 2006. Poznámka: V bodě 23 se ADSp 2017 odchylují od zákonného omezení odpovědnosti podle § 431 německého obchodního zákoníku (HGB) tím, že omezují odpovědnost za multimodální přepravu se zapojením námořní přepravy a neznámým místem vzniku škody na 2 SDR/kg a v ostatních případech obvyklé omezení odpovědnosti ve výši 8,33 SDR/kg navíc na 1,25 milionu eur za škodní událost a 2,5 milionu eur za škodní událost, nejméně však 2 SDR/kg. V případě vnitrostátní přepravy v jiných zemích než v Německu se odpovědnost společnosti Saloodo! řídí ustanoveními příslušného vnitrostátního přepravního práva a místními přepravními podmínkami dané země, pokud jsou zde uvedeny https://www.saloodo.com/terms-conditions/domestic/.

2) Saloodo! používá také elektronické prostředky pro potvrzení o převzetí zásilky, na nichž je vytištěné jméno doloženo digitalizovaným nebo elektronickým podpisem příjemce nebo osoby oprávněné k převzetí zásilky. Zákazník tímto přijímá tuto formu potvrzení o převzetí a výslovně se vzdává práva zpochybnit převzetí zboží s odkazem na tuto formu potvrzení o převzetí.

§ 4 Příslušnost, rozhodné právo

1) Smlouvy o přepravě se řídí právem Spolkové republiky Německo a příslušnými ustanoveními ADSp 2017. V případě vnitrostátní přepravy v jiných zemích než v Německu se přepravní smlouvy řídí platným právem této země a místními přepravními podmínkami této země, pokud jsou zde uvedeny https://www.saloodo.com/terms-conditions/domestic/.

2) Místem soudní příslušnosti pro všechny spory týkající se mezinárodní přepravy a vnitrostátní přepravy v Německu je Bonn, Německo. V případě mezinárodních přeprav se toto místo příslušnosti považuje za další místo příslušnosti podle článku 31 CMR.

3) V případě vnitrostátní přepravy v jiných zemích než v Německu se příslušnost určuje podle platného práva dané země.

§ 5 Výměna palet

Saloodo! neprovádí žádnou výměnu palet.

IV. Různé

Společnost Saloodo! informuje zákazníka o všech změnách VOP textovou formou (např. prostřednictvím platformy nebo e-mailem, poštou) („oznámení o změnách“). Změny nabývají vůči Zákazníkovi účinnosti a smluvní vztah pokračuje za změněných podmínek, pokud Zákazník nevznese proti těmto změnám námitky do jednoho (1) týdne od obdržení oznámení o změnách formou písemného oznámení společnosti Saloodo! Tato lhůta se považuje za dodrženou, pokud je námitka zaslána společnosti Saloodo! v této lhůtě. Společnost Saloodo! v písemném oznámení o změnách výslovně upozorní Zákazníka na výše uvedené důsledky nepodání námitky.

Pokud by některá jednotlivá ustanovení těchto VOP byla nebo se stala neúčinnými, platnost ostatních ustanovení zůstává nedotčena. Strany se v takovém případě zavazují dohodnout se na účinném náhradním ustanovení, které se co nejvíce blíží neúčinnému ustanovení nebo účelu neúčinného ustanovení. Totéž platí pro smluvní opomenutí.

K těmto VOP nebyly uzavřeny žádné ústní vedlejší dohody.

Smluvním jazykem je němčina. V případě jakéhokoli rozporu nebo nesrovnalosti mezi anglickou a německou verzí je rozhodující německý originál. Jakýkoli výklad anglických nebo německých pojmů se vykládá v souladu s německým právem bez přihlédnutí k anglickým nebo jiným cizím pojmům.

__

Příloha 1 Sazebník mimořádných poplatků

1) Pokud Subdodavatel na základě dohody se Zákazníkem nebo z důvodů, které leží mimo sféru rizika Saloodo!, čeká déle než je níže upravená doba nakládky a/nebo vykládky, je Zákazník povinen zaplatit částku 25,00 € za každou započatou půlhodinu čekání navíc (demurrage).

Doba nakládky a vykládky – bez ohledu na počet zásilek na jedno místo nakládky nebo vykládky – činí pro zboží jakéhokoli druhu naložené na paletách a. do deseti míst pro uložení europalet: maximálně 30 minut, b. do dvaceti míst pro uložení europalet: maximálně 60 minut, c. více než dvacet míst pro uložení europalet: maximálně 90 minut.

Ve všech ostatních případech pro zboží (kromě volně loženého zboží) o manipulační hmotnosti a. do tří tun: maximálně 30 minut, b. do sedmi tun: maximálně 60 minut, c. nad sedm tun: maximálně 120 minut.

2) V případě, že Zákazník zruší Smlouvu o přepravě zboží z důvodů, které nespadají do sféry rizik společnosti Saloodo!, méně než 24 hodin před dohodnutou dobou vyzvednutí, je Zákazník povinen zaplatit 50 % dohodnutého nákladu, pokud je zrušení oznámeno nejpozději 12 hodin před dohodnutou dobou vyzvednutí, a 70 % dohodnutého nákladu, pokud je zrušení oznámeno později než 12 hodin před dohodnutou dobou vyzvednutí; a 100 % dohodnutého nákladu, pokud je zrušení oznámeno po příjezdu Subdodavatele na místo vyzvednutí. Kromě toho musí Zákazník zaplatit pokutu ve výši 25,- € za každý případ.

3) Pokud z důvodů, za které Saloodo! neodpovídá, nezačne nakládka nebo vykládka do 30 minut od příjezdu na místo nakládky/vykládky, zaplatí Zákazník poplatek (nebo manipulační poplatek) ve výši 35 EUR za každou další cestu na místo nakládky/vykládky.

(4) V každém z níže uvedených případů je zákazník povinen zaplatit manipulační poplatek ve výši 25 EUR:

 • Pokud jsou údaje zadané zákazníkem na platformě a použité systémem Saloodo! pro výpočet nákladu nesprávné.
 • Vydávání následných pokynů ve smyslu § 418 obchodního zákoníku (HGB)
 • Oznámení o novém místě sběru
 • Oznámení o novém datu vyzvednutí
 • Skutečnosti vedoucí k nárokům společnosti Saloodo! podle oddílu 17.1 ADSp 2017
 • Potřeba uskutečnit zvláštní cestu z důvodů, za které Saloodo! neodpovídá.

Všechna další práva společnosti Saloodo!, jako jsou nároky na náhradu nákladů a dodatečnou odměnu, zůstávají nedotčena.

Příloha 2 Povolené zboží, zakázané zboží, informační povinnost

1) Povolené zboží

 • Hmotnost min./max.: 31,5 kg na balení/25 500 kg na zásilku
 • Je nutné zajistit bezpečné a zřetelně označené obaly (vhodné pro účely přepravy a manipulace, bezpečné proti neoprávněnému přístupu (nesmí být možný nepozorovaný přístup ke zboží), palety musí být naskládány v jedné rovině nad sebou).
 • Zboží musí být možné bezpečně a bez poškození přemístit jednou osobou.

2) Zakázané zboží

 • Zbraně a munice
 • Lidé a zvířata (živá/mrtvá)
 • Odpadní materiály podle. §3 číslo 1 zákona o nakládání s odpady z uzavřeného cyklu látek („směrnice 2008/98/ES“) (Abfälle gem. Art. 3 Nr. 1 Richtlinie 2008/98/EG)
  Krev/krvní plazma
 • Tabákové zboží
 • Stěhování zboží, dokumentů
 • Peníze, cenné papíry, osobní věci
 • Šekové karty, kreditní karty, telefonní karty/SIM karty
 • Zlato, drahé kovy, drahé kameny
 • Kožešiny, slonovina („ochrana ohrožených druhů“)
 • Obrazy, umělecká díla, starožitnosti
 • Ovládací skříně (s elektronikou nebo bez ní)
 • Motorová vozidla na vlastních nápravách
 • Zboží podléhající rychlé zkáze
 • Zboží s řízenou teplotou

Nebezpečné zboží:

Výbušné látky a předměty třídy 1. Výjimky jsou možné pouze pro třídy 1.4S a 1.4G. Ty vyžadují výslovný souhlas společnosti Saloodo! v textové podobě před zahájením činnosti.

Třída 2.3 Toxické plyny

Třída 4.1 Hořlavé tuhé látky, samovolně reagující látky, polymerující látky a tuhé znecitlivěné výbušniny, pokud tyto látky podléhají teplotní kontrole (klasifikace SR2/PM2).

Třída 5.2 Organické peroxidy, pokud tyto látky podléhají teplotní kontrole (klasifikace P2).

Třída 6.1 (CHZO) Toxické látky, které jsou zařazeny do obalové skupiny 1 (vysoce toxické). Výjimky jsou možné pouze pro přímou přepravu. Ty vyžadují výslovný souhlas společnosti Saloodo! v textové podobě před zahájením obchodu.

Třída 6.2 Infekční látky.

Třída 7 Radioaktivní materiál obecně. Pro přepravu výhradně v rámci Spolkové republiky Německo s výjimkou UN č. 2908 až UN č. 2911 (vyjmuté zásilky).

Třída 9 Různé nebezpečné látky a předměty s čísly UN 2212, 2590, 2315, 3151 a 3152 (vysoce karcinogenní látky). Lithium-iontové baterie a lithium-kovové baterie (UN 3480, 3481, 3090 a 3091), které jsou poškozené nebo vadné podle definice ve zvláštním ustanovení 376, a vozidla poháněná bateriemi (UN 3171), jejichž baterie jsou poškozené nebo vadné podle definice ve zvláštním ustanovení 376. Výjimky jsou možné pouze pro výše uvedené baterie a vozidla poháněná bateriemi. Ty vyžadují výslovný souhlas společnosti Saloodo v textové podobě před zahájením obchodu.

 • Zboží, na které se vztahuje ustanovení o trase podle § 35, 35a, 35b, 35c německých předpisů pro přepravu nebezpečného zboží po silnici, železnici a vnitrozemských vodních cestách (GGVSEB). Přeprava nebezpečného zboží všech tříd, které přechází na území Ruska, vyžaduje výslovný souhlas společnosti Saloodo! v textové podobě před zahájením činnosti. Přeprava odpadů rovněž není schválena (§ 3 odst. 1 zákona o oběhovém hospodářství (Kreislaufwirtschaftsgesetz – KrWG).
 • Zábavní elektronika, mobilní komunikační zařízení
 • Počítače; hardware a software
 • Fotografická, digitální a měřicí technika
 • Ovládací skříně (bez elektroniky)
 • Luxusní zboží (parfémy, oblečení, hodinky atd.)
 • Rostliny, nábytek všeho druhu, koberce
 • Zboží se silným zápachem
 • Prototypy, speciální konstrukce
 • Lihoviny (=alkohol silnější než 15 % objemových.)
 • Farmaceutické výrobky
 • Teplotně kritické zboží (mráz/teplo)
 • rozbalené zboží (například stroje, motory atd.)
 • Nelegální zboží
 • Zboží podléhající clu
 • Zboží na dobírku
 • Dodávky o státních svátcích
 • Zásilky, které vyžadují avízo
 • Námořní zásilky
 • Vyzvednutí a dodávky na ostrově
 • Ostatní vysoce rizikové zboží

V případě cenného zboží nebo zboží citlivého na krádež musí zákazník v žádosti o konkrétní náklad informovat společnost Saloodo! o druhu a hodnotě zboží a o aktuálních rizicích, aby společnost Saloodo! mohla posoudit, zda poskytnout cenu a přijmout vhodná opatření pro bezpečné a nepoškozené dokončení přepravy. Za cenné zboží se považuje takové zboží, které má v době a místě převzetí skutečnou hodnotu nejméně 50 eur/kg nebo 10 000 eur/za balenou položku nebo zásilku. Bez takového oznámení a souhlasu společnosti Saloodo! v textové podobě je vyloučeno zboží s celkovou hodnotou vyšší než 250 000 eur/ zásilku nebo 10 000 eur/balenou položku.

Příloha 3 ADSp 2017

 1. German http://dslv.org/dslv/web.nsf/gfx/BE916CC9EF939700C125806500348C66/$file/ADSp%202017.pdf
 2. English http://dslv.org/dslv/web.nsf/gfx/8FEE0A0A554A89FDC125808A00324BA4/$file/ADSP%202017%20-%20English%20version%2014%20Dec%202016.pdf

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th