Şartlar ve Koşullar

Taşımacılar

Versiyon Ağustos 2022

Platform (“Platform”) için Müşteri Hüküm ve Koşulları (“GT&Cs”)

§ 1 Sözleşme Tarafları

1) Platformun ve Platform üzerinden sunulan taşıma hizmetlerinin kullanımı için yapılan bu Sözleşmenin tarafları, DHL Freight Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri A.Ş. (‘Saloodo!’) ile Türk Ticaret Kanununun 1. Babı 1. Madde A ve B bentleri anlamında girişimci bir teşebbüs olan müşteridir (“Müşteri”). Türk Ticaret Kanununun 1. Babı 1. Madde A ve B bentleri anlamında girişimci bir teşebbüs, hukuki bir işleme girerken, ticaretini, işin veya mesleğini yerine getirmek esasından hareket eden gerçek veya tüzel bir kişiyi veya tüzel kişiliği haiz bir ortaklığı ifade eder. ‘Saloodo!’ ile Müşteri, bundan böyle müştereken “Taraflar” olarak anılacaktır.

2) İşbu Hüküm ve Koşulları kabul etmekle Müşteri, Türkiye’de yürürlükte olan 6502 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunun 3/k Maddesi anlamında bir tüketici olmadığını garanti eder. Bu anlamdaki bir tüketici, esasen ticari faaliyeti, işi veya mesleği haricindeki amaçlarla hukuki bir işleme giren her gerçek şahsı ifade eder. Müşteri, sözleşmeyi, ticari veya bağımsız mesleki faaliyetini ilerletmek amacıyla imzaladığını ayrıca garanti etmektedir.

§ 2 Sözleşmenin konusu

1) Saloodo!, işbu Genel Hüküm ve Koşulların (“GHK”) 1. Maddesinde tarif edilen tüm fonksiyonlar ile işbu GHK’nin II. Maddesinde tarif edilen taşıma (yük) hizmetleri de dahil olmak üzere Platformu Müşterinin kullanımına sunmaktadır. Saloodo!, sevkiyatlarını taşıtmak isteyen Saloodo! Müşterilerinin bu sevkiyatları yapabilecek ehliyette ve imkânlara sahip Saloodo! alt-yüklenicilerinden (“Alt-yükleniciler”) seçme imkanı tanıyan elektronik ortamdaki bir Platformdur (“Platform”). Platform, sunulan hizmetlerin listelenmesinden ödeme sürecine kadar uzanan uçtan uca (baştan sonra) bir süreci dijital olarak desteklemektedir. Taşıma hizmetleriyle ilgili olarak işbu GHK çerçevesinde imzalanan sözleşme (“Navlun Sözleşmesi”),  Müşteri ile Saloodo! arasında imzalanmaktadır.

2) Saloodo!, Platformun kullanımını, münferit işlevlerini veya bu münferit işlemlerin ve hizmetlerin kullanım kapsamını, özel koşullana, örneğin kayıt bilgilerinin kontrol edilmesine veya ödemenin ispat edilmesine bağlı kılabilir.

3) Saloodo!, Platformu ve tüm işlevlerini, en son teknolojileri kullanarak sunmaktadır. Saloodo!, sunucuların kapasite limitleri, güvenliği veya bütünlüğü veya teknik tedbirlerin uygulanması bakımından zorunlu olması halinde Platformun kullanımını geçici olarak sınırlandırabilir. Bu sınırlandırmanın amacı, Platform hizmetlerinin gereğince veya daha da iyileştirilmiş bir şekilde sunulmasıdır. Bu gibi durumlarda, Saloodo!, Müşterinin (örneğin önceden verilen bilgilere dayanarak belirleyeceği) meşru menfaatlerini dikkate alacaktır.

4) Sistemdeki plansız bir kesinti (arıza) nedeniyle Navlun Sözleşmelerinin imzalanamaması veya Platformun diğer fonksiyonlarının çalışmaması halinde, müşteri, mümkünse e-postayla veya uygun başka bir iletişim aracıyla bilgilendirilecektir.

5) İşbu GHK’nin III . Maddesinde yer alan hükümler, hem Platform hizmetleri hem de navlun (yük) hizmetleri için geçerlidir. Madde I’deki bazı hükümler, içeriklerinde de ifade edildiği üzere, navlun hizmetlerine uygulanmaktadır.

§ 3 Gizlilik, verilerin korunması

1) Tarafların her biri, Platform Sözleşmesinin veya herhangi bir Navlun Sözleşmesinin bir parçası olarak öğrendiği ve diğer tarafa ait olan şirket ve işletme sırlarını veya işle ilgili veya teknik diğer bilgileri kesinlikle gizli tutmayı ve Platform Sözleşmesinin veya Navlun Sözleşmesinin ifası için görevlendirilen çalışanların ve üçüncü şahısların da aynı gizlilik düzeyine uygun hareket etmelerini zorunlu kılmayı taahhüt eder.

2) Her bir taraf, yürürlükte olan veri koruma kanunlarının ilgili hükümlerine riayet etmeyi ve diğer tarafın Platform Sözleşmesinin ifası sırasında derlenen ve saklanan verilerini üçüncü şahısların izinsiz kullanımına karşı korumayı taahhüt eder. Saloodo!, sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekli olduğu ölçüde, Müşteri tarafından verilen verileri işleme hakkına sahiptir. Ayrıca, Saloodo!, yasal olarak, kişisel verileri veya sevkiyat verilerini mahkemelere ve ilgili makamlara ifşa etmek yükümlülüğü altında olduğunu belirtmektedir. Müşteri, Saloodo!’nun yeni tekliflere dair bilgileri kendisine iletmesini sağlamak için Müşteri e-posta adresini kullanmasına müsaade etmektedir. Müşteri, support@saloodo.com adresine e-posta göndermek suretiyle, bu iznini herhangi bir zamanda ve ücretsiz olarak geri çekebilir. Müşterinin sevkiyatın durumunun sevkiyat alıcısına bildirilmesi amacıyla alıcının e-posta adresini ve geçerli durumlarda diğer iletişim bilgilerini vermesi halinde, Müşteri, bu bilgileri vermeye yasal olarak hak sahibi (örneğin izin sahibi) olduğunu garanti eder. Kişisel verilerin Müşteri tarafından Saloodo!’ya izinsiz şekilde açıklanması halinde, Saloodo!’nun verileri sözleşmeye uygun olarak işlediği durumlarda, Müşteri, üçüncü şahısların, özellikle de alıcıların öne sürdüğü tüm talepler karşısında Saloodo!’yu ilk yazılı talebi üzerine tazmin edecektir. Saloodo!, verileri yürürlükteki yasalara uygun şekilde koruyacaktır.

I. Platform hizmetleri için özel sözleşme hükümleri

 

§ 1 Platformun hizmet spesifikasyonu

Platform, Saloodo! tarafından sunulan çerçevede olmak kaydıyla, Müşterinin Platformu Saloodo! ve Altyüklenicileri tarafından sunulan taşıma hizmetlerini talep etmesi, bu hizmetler için sipariş vermesi, Platform üzerinden sunulan diğer hizmetler hakkında bilgilendirilmesi ve bunlar için sipariş vermesi ve bu taşıma hizmetleriyle ilgili olarak Saloodo!’yla ve Altyüklenicileriyle iletişime geçmesi amacıyla kullanmasını mümkün kılmak için gereken teknik imkanları Müşterinin kullanımına sunmaktadır.

§ 2 Platformun ve Platform hesabının kullanımı için kayıt yapılması ve ve sözleşme imzalanması

1) Platformun işbu GHK hükümlerine uygun olarak kullanımı için zorunlu bir ön şart ve zorunluluk olarak, Müşterinin gereken şekilde Platforma kaydolması ve hesabını aktif tutması gerekmektedir.

2) Sadece, Türk Ticaret Kanununun 1. Babı 1. Maddesi A ve B bentleri anlamındaki şirketlerin müşteri olarak kayıt yaptırmasına izin verilmektedir.

3)  Kaydolmak isteyen bir Müşteri, Saloodo! tarafından hazırlanan kayıt formunu doldurmalı ve Saloodo!’ya göndermelidir.

4) Müşteri, kayıt formunda girmesi gereken bilgileri doğru bir şekilde ve eksiksiz girmelidir. Müşteri, bu bilgilerdeki herhangi bir değişikliği gecikmeksizin ve yazılı olarak Saloodo!’ya bildirmelidir.

5) Kayıt formunu sunmak suretiyle, Müşteri, Platformun kullanımına ilişkin olarak Saloodo!’yla sözleşme (“Platform Sözleşmesi”) imzalamak adına bağlayıcı bir teklifte bulunmaktadır. Bu Sözleşmeye, GHK hükümleri derç edilecektir. Saloodo!, kayıt teyidini metin formatında göndermek suretiyle Müşterinin teklifini aldığını teyit edebilir. Kayıt teyidi, sadece, kayıt formunun alındığına dair Müşteriyi bilgilendirmek maksadında olup, teklifin kabul edildiği manasına gelmeyecektir. Saloodo!’nun Müşterinin teklifini kabul etmesi halinde, Saloodo!, Müşteriye bir aktivasyon teyidi gönderecektir. Platform Sözleşmesinin akdedilmesi, bu şekilde gerçekleştirilecek olup sonrasında hizmet kullanımına derhal başlanabilir.

6)  Müşteri, hesap aktivasyonunu başarılı bir şekilde sağladıktan sonra, güvenli bir şifre seçecektir. Müşteri, şifresini ve Platformun kullanımına ilişkin diğer erişim bilgilerini gizli tutmayı ve hesabına güvenli erişim konusunda dikkatli olmayı taahhüt eder. Müşteri, hesabının üçüncü bir şahsın eline geçtiğinden şüphelenmesi halinde derhal Saloodo!’yu bilgilendirecektir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması kanunun 10.maddesi çerçevesinde hazırlanan veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü metni ve gizlilik beyanı için ziyaret edebilirsiniz.

7) Müşteri, kendisi tarafından izin verilmiş olsun olmasın, hesabının tüm kullanımlarından sorumlu olacaktır. Müşterinin, mevcut özet ve ihtimam edimlerinin ihlal edilmemesinden dolayı hesabının suiistimalinden sorumlu olmadığı durumlarda Müşteri herhangi bir şekilde yükümlü tutulamaz.

8)  Hesap, Saloodo!’nun açık izni olmaksızın herhangi bir üçüncü şahsa devredilemez.

§ 3 Platform fonksiyonlarının kullanımı

1) Saloodo!, taşıma işine dair siparişler vermesi, Navlun Sözleşmeleri imzalaması ve sunulan hizmetlere ilişkin tüm iletişimi gerçekleştirmesi adına Platformdaki fonksiyonları ve araçları Müşterinin kullanımına sunmaktadır.

2) Platform tarafından sunulan fonksiyonların ve araçların kullanımının teknik olarak imkânsız hale geldiği veya burada başka bir iletişim şeklinin açıkça belirtildiği durumlar hariç olmak üzere, Müşteri yukarıda belirtilen iletişim amacıyla sadece bu Platformda sunulan araç ve fonksiyonları kullanacaktır.

§ 4 Navlun Sözleşmesinin imzalanması

1)  Müşteri, Platformda belirli bir yükün taşınması için talepte bulunabilir. Saloodo!, tek bir fiyat sunabileceği gibi farklı Altyükleniciler için çok sayıda fiyat da (“Fiyat”) teklif edebilir.

2) Böyle bir sevkiyatla ilgili fiyatlar, bağlayıcı olup Platformda belirtilen süre dâhilinde Müşteri tarafından kabul edilebilir.

3) Müşterinin (her seferinde Platform üzerinden) bir Fiyatı kabul etmesi halinde Navlun Sözleşmesi akdedilmiş olacaktır.

4) Müşteri, fiyatı kabul veya reddetmek yükümlülüğü altında değildir. Bununla birlikte, Platformu kullanımı, gerçek ve makul seviyede olmalıdır. Müşterinin tekrar tekrar fiyat talep etmesine rağmen sevkiyat için nadiren sipariş vermesi halinde Saloodo!, Platform Sözleşmesini feshedebilir veya Müşterinin Platforma erişimini engelleyebilir.

5) Saloodo!, Müşteriye Fiyat teklif etme yükümlülüğü altında olmayacaktır.

6) Müşteri Saloodo!’ya münferit taşıma siparişlerini sadece Platformda sağlanan fonksiyonları kullanmak suretiyle verebilir.

7) Müşteri, yük alıcısıyla veya temsilcisiyle iletişime geçmek ve kendisini teslimat zamanı hakkında bilgilendirmek için gereken her türlü veri de dâhil olmak üzere, sevkiyatla, sevkiyatın teslim alınacağı ve edileceği yerlerle ilgili bilgileri ve bu yerlere nasıl ulaşılacağına dair bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde vermelidir.

8) Müşteri, Alt-yüklenicinin kalkış ve varış yerlerine vardığı saatler de dâhil olmak üzere Altyüklenicinin tarafından POD’a yüklenin bilgiler gibi bilgileri Altyüklenicilerden kontrol etmeli ve bu bilgilere bir iş gününde (Pazartesiden Cumaya ve Berlin saatine göre 08.00 ila 17.00 arası) itiraz etmeli veya bilgileri düzeltmelidir.

9)  Müşteri, yukarıda belirtilen bilgileri verirken, verilerin korunmasına dair yürürlükte olan her türlü yasanın hükümlerine bağlı kalmakla yükümlüdür. Özellikle Müşteri, yük alıcısının verilerini platformda kullanmak için gereken iznin alınmasından münferiden sorumludur. Yük alıcısının bilgilerini vermekle, müşteri, verilerin korunmasına ilişkin hükümlere riayet ettiğini garanti etmektedir.

§ 5 Ödeme ve Ücret

1) Platformun kullanımı ücretsizdir.

2) Platform üzerinden sipariş edilen navlun hizmetine dair Fiyat, Müşteri tarafından kabul edilmiş Fiyat olacaktır,

3) Ek 1 (Ekstra Ücretler Tablosu) hükümlerine uygun olarak ek ücretler alınabilir.

4) Müşteri, sipariş ettiği navlun hizmetine ilişkin bedelleri ödeyecektir. DHL Freight Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri A.Ş., ilgili faturayı düzenleyecektir ve bu fatura, düzenlenmesinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmelidir. Ayrıca, DHL Freight Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri A.Ş. tüm ödemelerle ilgilenecek kuruluştur.

5) Müşterinin Saloodo! tarafından verilen navlun (taşıma) hizmetlerine dair ödemeyi mutabık kalınan sürede yapmaması halinde, Saloodo!, Platform Sözleşmesini feshedebilir veya Müşterinin Platformuna erişimini engelleyebilir,

6) Müşterinin, (sevkiyatın teslim alınmasından önce) peşin ödemede bulunmasını gerektiren bir ödeme yöntemini seçmesi fakat peşin ödemeyi yapmaması halinde, Saloodo!, ilgili Navlun Sözleşmesine iptal olmuş muamelesinde bulunma ve Ek 1’de belirtilen şekilde bir iptal ücreti faturalama hakkına sahip olacaktır.

7)  Müşterinin, sevkiyatı teslim alma saatinde hazır hale getirmemiş olması veya sevkiyatın teslim alınmasından önce Navlun Sözleşmesini iptal etmesi halinde de ilgili iptal ücreti kendisine faturalanacaktır,

8) Tüm fatura tutarları, geçerli durumlarda KDV’ye tabi olacaktır.

9)  Ekstra bedellerin uygulanması ve Müşterinin Altyükleniciden gelen ve bu bedellerin dayanağı niteliğindeki yazışmalara ilgili bilgileri Platform üzerinden aldıktan sonra bir gün içerisinde itiraz etmemesi halinde, Müşterinin söz konusu sevkiyat için önceden seçtiği ödeme seçeneğine bağlı olarak, Saloodo!, bu ekstra bedelleri kendiliğinden Müşterinin hesabına borç kaydedecek veya bunlar için Müşteriye fatura kesecektir.

10) Saloodo! faturalarında belirtilen tüm ücret kalemleri tamamen ödenmelidir. Müşterinin Saloodo!’ya karşı herhangi bir tutarı mahsup ve takas etme hakkı bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Müşteri, kesin sonuca bağlanmış, sonuca bağlanmak için hazır olan veya itiraz edilmemiş talepleri mahsup ve takas edebilir..

§ 6 Lisans verme hakları, kullanım hakları

1) Saloodo!, Müşterinin Platformun web önyüzünü ve ilgili mobil uygulamaları şahsen kullanması için, Platform Sözleşmesinin süresiyle sınırlı olmak üzere, gayrimünhasır bir lisansı Müşteriye vermektedir. Müşteri, yukarıdaki kullanım haklarını üçüncü şahıslara kiralayamaz, veremez veya başka bir şekilde kullanımlarına sunamaz.

2) Müşteri, ” Saloodo!” ticari markalarını (kelime ve şekil markaları) sadece önceden yazılı olarak verilecek açık rıza olması kaydıyla kullanabilir, ticarileştirebilir veya değiştirebilir.

3) Müşteri, Platformda sunulacak olan kullanım şartlarının yanı sıra hizmetlerle ilgili olarak Saloodo! tarafından verilecek talimatlara riayet edecektir. Bu hüküm, örnek vermek gerekirse, kredi kartı şirketlerinin düzenlemeleri veya yasal hükümler esas alınmak suretiyle hazırlanmış kullanım ve entegrasyon zorunlulukları için geçerlidir..

4) Platformu ve Saloodo! tarafından sunulan diğer hizmetleri kullanırken, Müşteri, yürürlükteki yasalara, özellikle de, verilerin korunması ve rekabet hukukuyla ilgili hükümlere riayet edecektir.

5) Platformda görüntülenen ve Müşterinin Navlun Sözleşmelerini imzalamak, kanıt olarak saklamak, muhasebesel olarak kullanmak vb. gibi amaçlarla ihtiyaç duyduğu bilgileri kendi bellek ortamlarında arşive alıp saklamak sorumluluğu sadece Müşterinin kendisine aittir.

6) Müşterinin işbu 6. Maddedeki şartlara riayet etmemesi halinde, Müşteri, kendisinin, Saloodo!’nun veya üçüncü şahısların uğradığı zarar ve ziyandan sorumlu olacaktır.

§ 7 Sistem bütünlüğü

1) Müşterinin, Platformun fonksiyonları üzerinde olumsuz etki yaratacak veya fonksiyonların işleyişini bozacak nitelikte mekanizmaları, yazılımları veya diğer betikleri Platformun kullanımıyla birlikte kullanması yasaktır.

2) Müşterinin, Platform veya Platformla bağlantılı teknik altyapı üzerinde makul olmayan veya aşırı yüklenmeye sebebiyet verecek önlemler alması yasaktır.

3) Müşterinin, Platformda üretilen içeriği engellemesi, bunun üzerine başka bir içerik yazması, içeriği değiştirmesi veya bu içeriği veya Platform fonksiyonlarını olumsuz etkilemesi mümkün başka bir şekilde içerikle oynaması yasaktır.

4) Madde 6 hükümlerinde izin verilenler hariç olmak üzere

(5) Platformda saklanan içerik, yasal sahibinin önceden vereceği izin olmaksızın çoğaltılamaz, dağıtılamaz, kullanılamaz veya kopyalanamaz. Bu hüküm, “robot/ böcek tarzı arama motoru teknolojilerinin veya diğer otomatik mekanizmaların kullanılması suretiyle yapılan kopyalamalar için de geçerlidir.

§ 8 Müşterinin hak ihlali durumunda Saloodo! tarafından alınan önlemler

Saloodo!, Müşterinin, yasal hükümleri, işbu GHK hükümlerini veya Platformla veya Navlun Sözleşmesiyle ilgili spesifikasyonları ihlal ettiğinden şüphelendiği veya özellikle hileli faaliyetlere karşı tarafların korunması bakımından Saloodo!’nun sair meşru menfaatinin bulunduğu durumlarda, Saloodo!, yürürlükteki yasalar çerçevesinde sahip olduğu haklarına ek olarak:

 1. Müşteriyi ikaz edebilir;
 2. Platform fonksiyonlarının kullanımını kısıtlayabilir/ sınırlandırabilir;
 3. Erişimi geçici olarak engelleyebilir;
 4. Erişimi daimi olarak engelleyebilir.

§ 9 Sorumluluk

1) Saloodo!, sadece Platform Sözleşmesinin amacının gerçekleştirilmesini tehlikeye atacak, ihlallerden, Platform Sözleşmesinin uygun şekilde ifa edilebilmesi açısından esaslı olan ve Müşterinin normal koşullar çerçevesinde uyulacağına itimat ederek hareket edeceği yükümlülüklerin (“Esaslı Yükümlülükler”) ihlalinden sorumlu olacaktır. Esaslı bir yükümlülüğün ihlal edilmesi halinde Saloodo!, Platform Sözleşmesi çerçevesinde normal koşullar altında makulen beklenecek, öngörülebilir zarardan/ ziyandan sorumlu olacaktır. Yukarıdaki sorumluluk sınırı, aşağıdaki durumlarda uygulanmayacaktır:

 1. Kasti suiistimal veya ağır ihmalkârlık sonucu ortaya çıkan hasarlar;
 2. veya bedeni yaralanmalar (hayatın, organların veya sağlığın tehdit altında olması)
 3. Saloodo! tarafından garanti edilen yükümlülükler (Garantieübernahme)

2) Saloodo!, kendisine karşı öne sürülen bir talebe dayanak olan durumların:

 1. Saloodo!’nun üzerinde hiçbir tesirinin olmadığı olağandışı veya önceden görülmesi mümkün olmayan ve makul özen ve ihtimamı gösterse dahi sonuçlarını bertaraf edemeyeceği nitelikte bir olayla alakalı olması;
 2. Saloodo!’nun yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi nedeniyle ortaya çıkan bir durumla olması halinde Saloodo! sorumlu tutulamaz.

3) Ayrıca, Saloodo!, teknik altyapıda kendisinin sorumlu tutulmasının mümkün olmadığı ve öngörülemeyen olaylar (mücbir sebep) nedeniyle ortaya çıkan bir kesinti, arıza veya vakadan dolayı da sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep olayları arasında, savaş, toplumsal kargaşalar, doğal felaketler, yangınlar, üçüncü şahısların sabotaj amaçlı saldırıları (örneğin bilgisayar virüslerinin sebebiyet verdikleri), elektrik kesintileri, resmi kararlar, grevler veya diğer türlü işçi-işveren arası uyuşmazlıklarla ilgili önlemler ve diğer operatörlerin iletişim ağlarının ve  ağ geçitlerinin arızalanması veya servislerinin kısıtlanması yer almaktadır.

§ 10 Sözleşmenin süresi ve fesih

1) Platform Sözleşmesinin süresi, Saloodo!’nun Müşterinin kaydını Müşteriye teyit ettiği (erişim) tarihinde başlayacak ve belirsiz bir süreyle devam edecektir (“Sözleşme Süresi”).

2) Tarafların her biri, herhangi bir zamanda diğer tarafa bir (1) hafta önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle Platform Sözleşmesini herhangi bir zamanda feshedebilir. Fesih üzerine, Müşterinin GHK çerçevesindeki tüm hakları ve yükümlülükleri geçerliliğini yitirecektir. Fesih, fesih tarihinden önce akdedilen herhangi bir Navlun Sözleşmesini etkilemeyecektir. Müşteri, önceden akdedilmiş Sözleşmeler için hesabının ihtiyaç duyduğu fonksiyonlarına, feshin yürürlüğe girmesinden itibaren dört haftaya kadar bir süreyle erişim hakkına sahip olmaya devam edecektir.

3) Platform Sözleşmesini haklı gerekçeyle feshetme hakkı etkilenmeyecektir. Saloodo!, özellikle aşağıdaki durumlarda, Platform Sözleşmesini haklı gerekçeyle feshetme hakkına sahip olacaktır:

 1. Müşterinin tasfiye sürecinde olması veya Müşteri varlıklarıyla ilgili olarak acz/ iflas işlemlerinin başlatılması veya Müşterinin varlıklarının, şirketinin veya işinin tümünü veya bir kısmını, işinin olağan akışı haricinde satışa çıkarması; veya
 2. Müşterinin Saloodo!’nun Platform Sözleşmesini imzalayıp imzalamama kararını vermesi açısından özellikle önemli olan finansal durumu hakkında yanlış bilgi vermesi;
 3. Müşterinin finansal durumunun Saloodo!’ya karşı olan diğer yükümlülüklerinin yerine getirilmesini veya tutarların ödenmesini şüpheye düşürecek boyutta bozulması

4)  Her bir Taraf, sadece ilgili ihlalin düzeltilmesi için tanınan makul bir sürenin sona ermesi sonrasında veya bir taraftan gelen ihtarname neticesinde ihlalin düzeltilmemesi durumunda Sözleşmeyi haklı sebeple feshetmek hakkına sahip olacaktır. Ancak söz konusu sürenin veya ihtarnamenin, münferit vakanın belirli durumları nedeniyle yürürlükteki yasalar uyarınca geçerli olmadığı durumlar hariçtir.

§ 11 Üçüncü şahısların hak kullanımı, Platform Sözleşmesinin devri

1) Platform Sözleşmesinin ifası amacıyla, Saloodo!, diğer şirketleri veya kurum içi şubeleri vekili veya temsilcisi olarak kullanabilir.

2) Saloodo!, yasal olarak kabul edilebilir bir çerçevede olmak üzere, dört (4) hafta önceden ihbarda bulunmak suretiyle, işbu Platform Sözleşmesindeki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara devretme hakkına da sahiptir. Bu durumda Müşteri, Platform Sözleşmesini derhal yürürlüğe girecek şekilde feshetme hakkına sahip olacaktır.

§ 12 Yetkili Mahkeme, Geçerli Hukuk

1) Platform Sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yorumlanıp uygulanacaktır.

2) Platform Sözleşmesinden doğan tüm uyuşmazlıklarda yetkili çözüm mercii, İstanbul (Bakırköy) Mahkemeleri olacaktır.

 

II. Navlun hizmetlerine ilişkin özel sözleşme hükümleri

 

§ 1 Hizmet spesifikasyonu

1)  Bu hizmet, sadece AB’den Türkiye’ye veya Türkiye’den AB’ye karayoluyla yapılacak sınır ötesi navlun taşımalarını kapsamaktadır (“Hizmetler”). Paletlerin veya diğer yükleme araçlarının tedariki veya yenilerinin sağlanması, Navlun Sözleşmesi kapsamında değildir. Taşınması yasaklanmış ürünlerin bir listesi Ek 2’de yer almaktadır..

2) Saloodo!, bağlayıcı teslimat süreleri anlamında mutabakata varmamaktadır. Saloodo!, istenen sürelere uymak için makul tüm gayreti gösterecektir; bununla birlikte, bu süreler, ürünleri teslim alma ve teslim etme tarihleri, garanti kapsamında olmadığı gibi bağlayıcı değildir. Bu nedenle müşteri ve yük alıcısı, teslim alma ve teslim etme yerlerinin, tercih edilen teslimat tarihleri ve süreleri dışında dahi normal mesai saatleri içerisinde açık kalmasını sağlamalıdır.

3) Sistemin arızalanması halinde, müşteri, ilgili bilgileri, mümkünse e-posta yoluyla veya uygun başka bir araç kullanmak suretiyle Saloodo!’ya vermekle sorumludur.

§ 2 Harici ticaret kuralları

Müşteri, yürürlükteki tüm gümrük, ihracat kontrolü yasaları ile sevkiyatın tabi olduğu diğer tüzük ve yasalara eksiksiz riayet edildiğini, sevkiyatın teslim alınması veya edilmesi neticesinde Saloodo!’nun sadece sayılacaklarla sınırlı olmamak üzere Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygulananlar da dahil herhangi bir yaptırım (hepsi birlikte “Yaptırımlar”) ihlali riskiyle karşı karşıya kalmayacağını veya diğer ticari kısıtlamaları veya yasakları men etmeyeceğini garanti etmektedir. Müşteri özellikle şunları garanti etmektedir: (i) Sevkiyatta, geçerli yasaklı mallar listesinde yer alan herhangi bir mal bulunmamaktadır; ve (ii) sevkiyatın teslimatı, herhangi bir fonun veya ekonomik kaynakların herhangi bir Yaptırımlar listesinde yer alan gerçek veya tüzel bir kişinin kullanımına aktarmayacaktır. Müşteri, kendisinin işbu garantileri ihlal etmesi neticesinde Saloodo!’nun katlanabileceği tüm zararlar, para cezaları, ziyan ve masraflar karşısında Saloodo!’yu gayrikabilirücu ve kayıtsız şartsız şekilde tazmin edecek ve her türlü zarardan beri kılacaktır.

§ 3 Yaptırımlara- ve İhracat Kontrollerine Uyum

Müşteri, malların ithalatı, ihracatı, aktarımı ve transit taşınmasıyla ilgili olarak yürürlükte olan tüm geçerli ihracat kontrollerine, yaptırımlarına, gümrük kanunlarına ve yönetmeliklerine ve yürürlükteki diğer yasal şartlara ve kısıtlamalara (“Ticaret Kanunları”) eksiksiz riayet etmektedir. Müşteri, Saloodo!’dan yürürlükteki bu Ticaret Kanunlarının herhangi bir tanesinin doğrudan veya dolaylı olarak ihlaline yol açacak bir hizmet vermesini isteyemez. Saloodo!’nun sunacağı bir hizmetin yürürlükteki Ticaret Kanunlarını ihlal edeceğine dair haklı gerekçeyle kanaat getirmesi halinde, Saloodo! bu hizmetleri reddetme hakkına sahip olacaktır. Müşteri, holding şirketi, acenteleri, iştirakleri, yük alıcısı veya Müşterinin doğrudan veya dolaylı olarak sözleşme imzaladığı sair üçüncü şahısların hiçbiri, yasaklı veya kısıtlı bir taraf (“Yasaklı Taraf”) olarak geçerli herhangi bir yaptırım listesinde yer almamaktadır. Saloodo!, Yasaklı bir Tarafın dahil olduğu hizmetleri reddetme hakkına sahiptir.

Müşteri, sevkiyatlarında yer alan malların ihracata uygun sınıfta olmasını sağlamakla ve sevkiyatın nihai varış yerine, bilinen son kullanıcıya veya bir son kullanıcıya tesliminin yürürlükteki tüm Ticaret Yasalarına uygun olup olmadığını belirlemekle sorumludur.

Sevkiyatta, ihracat kontrolü kanunlarına ve yönetmeliklerine (ithalat, devir veya transit taşımaya dair kısıtlamalar da dahil) tabi İkili Kullanım veya Askeri Malların (“Kontrollü Mallar”) halinde, Müşteri, bu Malların sevkiyatı için gereken tüm izinlerin, lisansların veya diğer resmi izinlerin alınmasından sorumlu olacak ve Saloodo!’nun talebi halinde, ihracat kontrolü sınıflandırmasına ve iznine dair bilgileri (örneğin lisanslar, izinler, istisnalar) kopyalarıyla birlikte Saloodo!’ya verecektir. Müşteri, Kontrollü Mallar için sevkiyattan önce geçerli olan özel bir rota veya diğer türlü koşullar hakkında Saloodo!’yu bilgilendirecektir.

Müşteri, sevkiyatlarının yürürlükteki Ticaret Yasalarına uygun bir şekilde elleçlenip halledilmesini sağlamak için gereken tüm bilgileri açıklamak edimi altındadır. Müşteri, bu bilgilerin ve belgelerin tümünü, Saloodo!’nun hizmet vermesini sağlayacak şekilde DHL tarafından bildirilen formatta ve zamanında teslim edecektir. Müşterinin Saloodo!’ya verdiği tüm bilgiler, her bakımdan doğru, eksiksiz ve gerçek bilgiler olacaktır ve müşteri, Saloodo!’ya verilen bu belgelerin gerçek belgeler olmasını sağlamakla sorumludur. Müşteri, herhangi bir hata veya yanlışlık tespit etmesi halinde, bunu derhal Saloodo!’ya bildirecektir.

§ 3 Sorumluluk

1)  CMR hükümleriyle çatışmaması kaydıyla Türk Ticaret Kanunu hükümleri geçerli olup uygulanacaktır. Saloodo!’nun sorumluluğu, Taşıyıcı tarafından taşınan malların fatura değeri daha yüksek olsa dahi, hiçbir halükarda kg başına 8.33 SDR’yi aşmayacaktır. Kg başına 8.33 SDR’yi aşan doğrudan veya dolaylı veya manevi zarar talepleri kabul edilmeyecektir.

2) Saloodo!, aynı zamanda, alındı belgeleri için elektronik araçlar kullanmaktadır. Bu çerçevede, yük alıcısının veya sevkiyatı almaya yetkili şahsın matbu ismi, dijitalleştirilmiş veya elektronik imzayla birlikte belgelendirilecektir. Müşteri, bu şekilde yapılacak alıntı teyidi tarzını kabul etmekte ve bu şekilde verilen alındı teyidine istinaden malların alımına itiraz etme hakkından açıkça feragat etmektedir.

§ 4 Yetkili Mahkeme, Geçerli Hukuk

1) Navlun Sözleşmeleri, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yorumlanıp uygulanacaktır.

2) Herhangi bir ulusal taşımayla ve uluslararası taşımayla ilgili olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklarda yetkili çözüm mercii, İstanbul (Bakırköy) mahkemeleri olacaktır. Uluslararası taşımalar için yetkili çözüm mercii, CMR’nin 31. Maddesi uyarınca ilaveten belirtilen yetkili mahkemeler olacaktır.

§ 5 Palet takası

Saloodo!, herhangi bir şekilde palet takasında bulunmamaktadır.

 

III. Çeşitli Hükümler

Saloodo!, GHK hükümlerindeki herhangi bir değişikliği metin olarak (örneğin Platform üzerinden, e-postayla veya postayla) Müşteriye bildirecektir (“değişikliklerin bildirimi),. Müşterinin bu değişiklikler, Saloodo!’nun yazılı bildirimi vasıtasıyla değişiklik bildirimini almasından itibaren bir (1) hafta içerisinde bu değişikliklere itiraz etmemesi halinde, değişiklikler Müşteriye karşı da geçerli olacaktır ve sözleşmeye dayalı ilişki, değişen koşullar çerçevesinde devam edecektir. İtirazın, bir haftalık süre içerisinde Saloodo!’ya gönderilmesi halinde dahi söz konusu süre şartına uyulduğu kabul edilecektir. Saloodo!, değişikliklere dair yazılı bildirimde, itiraz edilmemesi halinde doğacak sonuçları özellikle Müşteriye ifade edecektir.

İşbu GHK hükümlerinin herhangi bir tanesinin geçersiz hal alması halinde, kalan hükümlerin geçerliliği bundan etkilenmeyecektir. Bu durumda taraflar, geçersiz hükmün niyetlenilen amacına veya geçersiz hükme mümkün mertebe en yakın amaç ve ruhu taşıyan bir hüküm üzerinde mutabık kalmayı taahhüt ederler. Aynısı sözleşmeden kaynaklanan ihmaller için de geçerlidir.

İşbu GHK hükümlerine şifahen ek veya tamamlayıcı sözleşmeler yapılamaz.

Sözleşme dili Türkçe olacaktır. İngilizce ve Türkçe metinler arasında herhangi bir çatışma veya tutarsızlık olması halinde, Türkçe orijinal metin geçerli olacaktır. İngilizce veya Türkçe terimler, İngilizce hukukundaki veya diğer yabancı hukuklardaki kavramlar nazarı dikkate alınmaksızın Türk hukukuna göre yorumlanacaktır.

_

Ek 1 Ekstra Bedeller Eki

1) Müşteriyle imzalanmış bir sözleşmeden veya Saloodo!’nun risk sahası kapsamı dışında olan sebeplerden dolayı, Alt-yüklenicinin, aşağıdaki düzenlemeler çerçevesinde yükleme ve/ veya tahliye işlemleri için belirlenen süreden uzun beklemesi halinde Müşteri, ekstra bekleme süresinin başlamasından itibaren her yarım saatte bir 25.00€ ödemekle yükümlü olacaktır (demüraj).

Yükleme veya tahliye yeri başına sevkiyat sayısına bakılmaksızın yükleme ve tahliye zamanı, paletler yüklenecek her türlü mal için a. on Euro-palet depolama pozisyonlarına kadar maksimum 30 dakika, b. yirmi Euro-palet depolama pozisyonlarına kadar maksimum 60 dakika; c. yirmi Euro-palet depolama pozisyonlarından fazlası için maksimum 90 dakika olacaktır.

Diğer tüm durumlarda, (dökme mallar hariç olmak üzere) elleçleme ağırlığı a. üç tona kadar olan mallar için maksimum 30 dakika, b. yedi tona kadar olan mallar için, maksimum 60 dakika ve c, yedi tondan fazla mallar için maksimum 120 dakika olacaktır.

2) Müşterinin Navlun Sözleşmesini Saloodo! risk sahası kapsamındaki nedenler haricinde bir nedenle, mutabık kalınan sevkiyatı teslim alma saatine 24 saatten az kala bir sürede feshetmesi halinde, iptalin, kabul edilen teslim alma saatine en az 12 saat kala beyan edilmesi halinde mutabık kalınan navlun ücretinin %50’sini, 12 saatten daha kısa sürede beyan edilmesi halinde %70’ini, Alt-yüklenicinin teslim alma mahalline varmasından sonra beyan edilmesi halinde, kabul edilen navlun ücretinin %100’ünü ödemekle yükümlü olacaktır. Buna ilaveten, Müşteri, her bir olay başına 25€ tutarında bir ceza ödeyecektir.

3) Saloodo!’nun sorumlu olmadığı nedenlerden dolayı, yükleme veya tahliye işlemlerinin yükleme ve/ veya tahliye yerine varılmasından itibaren 30 dakika içerisinde başlamaması halinde, Müşteri, yükleme/ tahliye yerine yapılacak her bir ek seyahat için 35 Euro tutarında bir ücret (veya işleme ücreti) ödeyecektir.

(4)  Aşağıda listelenen her bir durum için, Müşteri, 25€ tutarında bir elleçleme ücreti ödemekle yükümlü olacaktır:

 • Müşterinin platforma girdiği ve Saloodo!’nun navlun ücretini hesaplamak için kullandığı bilgilerin yanlış olması.
 • HGB’nin (Alman Ticaret Kanunu) 418. Maddesi anlamında sonradan talimatların düzenlenmesi;
 • Ürünlerin sevkiyat için alınacağı yeni bir yerin bildirilmesi;
 • Sevkiyat için yeni bir teslim alma tarihinin bildirilmesi;
 • Saloodo!’nun sorumlu olmayacağı sebeplerden dolayı özel bir seferin yapılmasına ihtiyaç duyulması

Saloodo!’nun diğer tüm hakları (örneğin harcamaların geri ödenmesine ve ek ücretlere dair talepleri) etkilenmeksizin aynen geçerli olacaktır.

Ek 2 İzin verilen mallar, yasaklanan mallar, bilgilendirme görevi

1) İzin verilen mallar

 • Minimum/ maksimum ağırlık: ambalaj başına 31.5 kg/ sevkiyat başına 25.500 kg
 • Güvenli ve açıkça işaretlenmiş ambalajlamanın gerekli olması (taşımanın ve elleçlemenin amacına uygun, izinsiz erişime karşı güvenli (mallara tespit edilemeyecek şekilde erişim mümkün olmamalıdır) Paletler birbirinin üzerine arada boşluk kalmayacak şekilde konmalıdır).
 • Mallar, tek  bir kişi tarafından, emniyetli bir şekilde ve hasara sebep verilmeksizin taşınabilmelidir.

2) Yasaklı mallar

 • Silah ve mühimmat
 • İnsanlar ve hayvanlar (canlı/ ölü)
 • Kapalı Madde Döngüsü Atık Yönetim Yasasının (“2008/98/EC no’lu Tüzük”) 3/1 maddesine göre atık maddeler

Kan/Kan plazması

 • Tütün ürünleri
 • Sökme malları, belgeleri
 • Para, menkul kıymetler, kişisel eşyalar
 • Çek kartları, kredi kartları, telefon/ SIM kartlar
 • Altın, değerli madenler, değerli taşlar
 • Kürk, fildişi (“nesli tükenmekte olan türlerin korunması”)
 • Resimler, sanat eserleri, antikalar
 • Kontrol dolapları (elektronik sistem olsun olmasın)
 • Kendi aksları üzerindeki motorlu araçlar
 • Çabuk bozulan mallar
 • Sıcaklık kontrollü mallar

Tehlikeli mallar:

Sınıf  1            Patlayıcı maddeler ve ürünler. Yegane istisnalar, 1.4S ve 1.4G sınıfları içindir. Bunlar için, işe başlamadan önce Saloodo!’nun yazılı açık onayının alınması gerekmektedir.

Sınıf 2.3         Toksik gazlar

Sınıf 4.1         Yanıcı katı maddeler, kendiliğinden tepkimeye giren maddeler, pölimere dönüştürülen maddeler ve desentize edilmiş patlayıcılar (maddelerin sıcaklık kontrolüne tabi olması şartıyla) (Sınıflandırma SR2/PM2)

Sınıf 5.2         Maddelerin sıcaklık kontrolü tabi olması halinde organik peroksitler (Sınıflandırma P2).

Sınıf 6.1 (PGI)           1 no’lu ambalajlama grubuna (çok zehirli) tahsis edilmiş toksik maddeler. Yegane istisnalar, sadece doğrudan nakliyesi mümkün maddelerdir. Bunlar için, işe başlamadan önce Saloodo!’nun yazılı açık onayının alınması şarttır.

Sınıf 6.2         Enfekte edici mallar.

Sınıf 7            Genel olarak radyoaktif materyaller. UN-No.2098 ima UN-No 2911 arası istisna olmak üzere (istisnai ambalajlar) sadece Federal Almanya Cumhuriyetinde nakliyata izin verilmektedir.

Sınıf 9             UN No. 2212, 2590, 2315, 3151 ve 3152 numaralı çeşitli tehlikeli maddeler ve malzemeler (yüksek düzeyde kanserojen maddeler), Özel Hüküm 376’da tanımlandığı şekliyle hasarlı veya kusurlu olan (UN 3480, 3481, 3090 and 3091) lityum iyon piller ve lityum metal piller ve Özel Hüküm 376’da tanımlandığı haliyle bataryası hasarlı veya ayıplı olan ve aküyle çalışan araçlar (UN3171). İstisnalar sadece yukarıda belirtilen piller ve aküyle çalışan araçlar için mümkündür. Bunlar için, işe başlamadan önce Saloodo!’nun  yazılı açık onayının alınması şarttır.

 • Karayolu, Demiryolu ve İç  Su Yolları (GGVSEB) için Alman Tehlikeli Mallar Yönetmeliğinin 35, 35a, 35b, 35c no’lu Maddeleri uyarınca rutin bir şarta tabi olan mallar. Rusya topraklarını geçmek suretiyle taşınan tüm sınıflardaki tehlikeli malların nakliyesi için, işe başlamadan önce Saloodo!’nun  yazılı açık onayının alınması şarttır. Alman Döngüsel Ekonomi Yasasının (Kreislaufwirtschaftsgesetz – KrWG)  3(1) no’lu Maddesi uyarınca atık ürünler de taşıma için onaylanmamıştır.
 • Eğlence amaçlı elektronik ürünler, mobil iletişim cihazları
 • Bilgisayarlar; donanım ve yazılım;
 • Fotoğrafçılık, dijital ve ölçüm teknolojisi;
 • Kontrol dolapları (elektronik mekanizma olmaksızın)
 • Lüks mallar (parfüm, giysi, saat vb.)
 • Bitkiler, her türlü mobilya, halılar
 • Kuvvetli kokusu olan mallar
 • Prototipler, özel yapımlar.
 • Alkollü içkiler (= alkol içeriği hacim itibariyle %15’ten kuvvetli olanlar)
 • Farmasötik ürünler
 • Sıcaklık açısından kritik ürünler (don/ ısı)
 • Ambalajlanmamış ürünler (örneğin: makineler, motorlar, vb.)
 • Yasadışı mallar
 • Gümrük vergisine tabi mallar
 • Teslimatta nakit ödemeli mallar
 • Resmi tatillerde yapılan teslimatlar
 • İhbar notu gerektiren sevkiyatlar
 • Deniz limanı üzerinden yapılan sevkiyatlar
 • Adalardan alınan ve adalara teslim edilen mallar
 • Yüksek riskli diğer mallar

Değerli veya çalınma ihtimali yüksek mallar söz konusu olduğunda, Müşteri, malların türü ve değeri ile mevcut risklere ilişkin olarak özel yük taşınması talebini Saloodo!’ya iletmek suretiyle, Saloodo!’nun taşıma işleminin emniyetli ve hasarsız bir şekilde tamamlanması için gereken önlemleri alıp alamayacağına ve fiyat verip veremeyeceğine dair değerlendirme yapmasını mümkün kılmalıdır. Değerli mallar, teslim alındıkları yer ve zamandaki gerçek değeri en az kg başına 50 Euro olan veya ambalajlanan kalem veya sevkiyat başına 10.000 Euro olan mallar olarak sınıflandırılmaktadır. Bu bildirim yapılmazsa ve Saloodo!’nun yazılı onayı alınmazsa, toplam değeri sevkiyat başına 250.000€’nun veya ambalajlı kalem başına 10.000€’nun üzerinde olan mallar Sözleşme dışı tutulacaktır.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th