Şartlar ve Koşullar

Müşteri

Versiyon Ağustos 2022

Platform (“Platform”) için Taşımacının hüküm ve koşulları (“GH&K”)

§ 1 Sözleşmenin Tarafları

Platformda sağlanan Platform ve taşımacılık hizmetlerinin kullanımına dair Sözleşmenin tarafları DHL Freight Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri A.Ş. (“Saloodo!”) ve Türk Ticaret Kanununun 1. cildi, bölüm 1, alt-başlık A ve B anlamında bir girişimci olan taşımacıdır (“Taşımacı”). Türk Ticaret Kanununun 1. cildi, bölüm 1, alt-başlık A ve B anlamında girişimci, bir hukuki işleme girerken, ticaret, iş veya mesleğini gerçekleştirerek hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi veya tüzel kişiliği olan bir ortaklığı ifade eder. Saloodo! ve Taşımacı müştereken ‘taraflar’ olarak anılacaktır.

§ 2 Konu

1) Saloodo!, Taşımacı için, bu GH&K’nın I. bölümünde belirtilen bütün fonksiyonlarıyla birlikte Platformu kullanıma sunmaktadır. Taşımacı bu GH&K’nın II. Bölümünde belirtilen nakliye hizmetlerini sağlamaktadır. Saloodo!, nakliye hizmetleri sağlayan taşımacıların, Platformda hizmetlerini listelemelerine olanak sunan Platformu temin etmektedir. Platform, listelemeden, sunulan hizmetlerin ödemelerinin işlenmesine kadar uçtan uca süreci dijital olarak desteklemektedir. Bu GH&K kapsamında girilen nakliye hizmetleriyle ilgili kontrat (“Taşımacılık Kontratı”) Taşımacı ve Saloodo! arasındadır.

2) Saloodo!, Platformun veya Platformun münferit fonksiyonlarını, veya münferit fonksiyonların ve hizmetlerin kullanım kapsamını, spesifik şartlara, ör. kayıt detaylarının kontrol edilmesine bağlayabilir.

3) Saloodo!, Platformu ve bütün fonksiyonlarını son teknolojiye göre sunmaktadır. Saloodo!, kapasite limitleri, sunucuların güvenliği veya bütünlüğü bakımından veya teknik tedbirlerin uygulanması için gerekirse Platformun kullanımını geçici olarak sınıflandırabilir ve bu Platform hizmetlerinin düzgün veya daha iyi şekilde temin edilmesi amacıyla yapılır. Bu durumlarda Saloodo!, Taşımacının meşru çıkarlarını önceden bilgi vererek hesaba katacaktır.

4) Sistemin planlanmamış bir şekilde hizmet veremediği zamanlar, kontratların akdedilmesini veya Platformun diğer fonksiyonlarının işlemesini engellerse, Taşımacı mümkünse e-postayla veya uygun başka yollarla bilgilendirilecektir.

5) Bu GH&K’nın III. bölümünün hükümleri bu GH&K’nın bütün bölümleri için geçerlidir. I. bölümdeki bazı maddeler, ilgili maddelerde belirtildiği üzere, taşımacılık hizmetleri için de geçerli olacaktır.

I. Platform hizmetlerinin özel akdi hükümleri

§ 1 Platformun Hizmet spesifikasyonu

Platform, Saloodo!’nun sağladığı çerçevede, Saloodo!’nun müşterileri tarafından taşımacılık hizmetleri için verilen talepler hakkında bilgilenmek, müşterileri için Saloodo!’ya taşımacılık hizmetlerini sunmak ve taşımacılık hizmetleriyle ilgili olarak Saloodo! ve müşterileri ile iletişim kurmak için Platformu kullanmanın teknik yollarını Taşımacıya sunmaktadır.

§ 2 Platformun ve Platform hesabının kullanılması için kaydolma, kontratın akdedilmesi

1) Taşımacının Platforma gereği gibi kaydolması ve giriş yapması ve aktif bir hesabı sürdürmesi, bu GH&K’ya göre Platformun kullanımının zorunlu bir şartı ve koşuludur.

2) Sadece Türk Ticaret Kanununun 1. cildi, bölüm 1, alt-başlık A ve B anlamında şirketler Taşımacı olarak kaydolabilir.

3) Kaydolmak için Taşımacı, Platformdaki online kayıt formunu doldurmalı ve göndermelidir.

4) Taşımacı verileri kayıt formunda doğru ve eksiksiz olarak belirtmelidir. Taşımacı olası değişiklikleri gecikmeksizin yazılı olarak veya Platformdaki bilgilerini güncelleyerek Saloodo!’ya bildirmelidir.

5) Kayıt formunu göndermekle Taşımacı, Saloodo! ile Platformun kullanımıyla ilgili olarak bu GH&K’yı da içeren bir kontrat (“Platform Kontratı”) akdetmek üzere bağlayıcı teklifte bulunmaktadır. Saloodo! Taşımacının teklifini aldığını, yazılı kayıt teyidi göndererek teyit edebilir. Kayıt teyidi, teklifin kabulünü teşkil etmez, sadece kayıt formunun alındığına dair Taşımacıya bilgilendirmeyi teşkil eder. Saloodo! Taşımacının teklifini kabul ederse, Saloodo! Taşımacıya aktivasyon teyidi gönderir. Platform Kontratının akdedilmesi bu şekilde gerçekleştirilecek olup, hemen sonrasında hizmet kullanılabilir.

6) Taşımacı, hesabının başarıyla aktive edilmesi sonrasında güvenli bir şifre seçecektir. Taşımacı, Platformu kullanmasıyla ilgili şifresini ve diğer erişim detaylarını gizli tutmayı ve hesabına güvenli şekilde erişim sağlamayı taahhüt eder. Taşımacı, hesabının bir üçüncü şahıs tarafından kötüye kullanıldığından şüphelenmesi halinde Saloodo!’yu derhal bilgilendirmeyi taahhüt eder.

7) Taşımacı, Taşımacı tarafından yetkilendirilmiş olsun olmasın, hesabının kullanımından kendisi sorumludur. Mevcut özen görevinin ihlali olmaması nedeniyle hesabının kötüye kullanılmasından Taşımacının sorumlu olmadığı durumlarda, Taşımacı yükümlü tutulmayacaktır.

8) Hesap açıkça Saloodo!’nun izni olmadan bir üçüncü şahsa devredilemez.

§ 3 Platformun fonksiyonlarının kullanımı

1) Saloodo!, Taşımacının Tekliflerini yapabilmesi, Kontratlar akdetmesi ve sunduğu hizmetlere dair bütün iletişimler (ör. varış zamanlarının bildirilmesi) için Platformdaki fonksiyonları ve gereçleri Taşımacıya sağlamaktadır.

2) Taşımacı yukarıda belirtilen iletişim için, burada açıkça başka bir iletişim şekli belirtilmedikçe veya aksi teknik olarak imkânsız olmadıkça, sadece Platformun sağladığı fonksiyonları ve gereçleri kullanacaktır.

§ 4 Taşımacılık hizmetleri için kontrat akdedilmesi

1) Taşımacı, Saloodo! tarafından belirtilen spesifik yükler için teklif (“Taşımacı Teklifi”) verme zorunluluğu altında değildir.

2) Saloodo! bir Taşımacı Teklifi talep veya kabul etme yükümlülüğü altında değildir. Saloodo! herhangi bir Taşımacı Teklifini tamamen kendi takdirine göre kabul veya ret etmekte serbesttir.

3) Taşımacı, Platformda Taşımacı Teklifi verebilir.

4) Spesifik bir sevkiyatla ilgili bir Taşımacı Teklifi, sevkiyatla ilgili olarak Platformda belirtilen süre boyunca bağlayıcıdır ve Saloodo! tarafından kabul edilebilir. Saloodo!’nun tek görevi, bu süre içinde kabul veya reddini Taşımacıya bildirmektir.

5) Saloodo! bir Taşımacı Teklifini yazılı olarak (ör. Platform üzerinden veya e-postayla) kabul ettiğinde nakliye kontratı akdedilmiş olur.

§ 5 Lisanslama hakları, Platformun kullanımına dair genel ilkeler

1) Saloodo! Taşımacıya, ilgili lisans dokümantasyonuna uygun olarak Platform web ön yüzünü ve ilgili mobil uygulamaları şahsen kullanmak ve API arayüzünü (bütün güncellemeleri, yükseltmeleri, yeni versiyonları ve ikame yazılım dahil) kullanmak üzere, Platform Kontratının süresiyle sınırlı olarak, münhasır olmayan lisans vermektedir. Talep halinde Saloodo! lisans dokümantasyonunu Taşımacıya temin eder. Taşımacı yukarıdaki hakları kiralayamaz, nakledemez veya başka bir şekilde bir üçüncü şahsın kullanımına sunamaz.

2) Taşımacı, açıkça önceden yazılı izin olmadan “Saloodo!” ticari markasını (kelimeler ve görüntü) kullanma, yararlanma veya modifiye etme hakkına sahip değildir.

3) Taşımacı, Platformda yer alan kullanım zorunluluklarına ve hizmetlere ilişkin olarak Taşımacının Saloodo!’dan aldığı talimatlara uyacaktır. Bu, örneğin hukuki hükümlere dayalı olarak mevcut kullanım ve entegrasyon zorunlulukları için de geçerlidir.

4) Platformu kullanırken ve Saloodo!’ya taşımacılık hizmetleri sunarken Taşımacı, Platformun taşımacılık hizmetleri sunulmasıyla ilgili hükümlerine, özellikle hizmetlerini aşağıdaki II. bölüme uygun olarak sunma zorunluluklarına uyacak ve uygulanabilen kanunlara, özellikle verilerin korunmasına dair hükümlere ve ulaştırma kanununa uyacaktır.

5) Taşımacı, Platformda görüntülenebilen ve nakliye kontratlarını gerçekleştirmek, kanıtları güvenceye almak, muhasebe, vb. için Taşımacının ihtiyaç duyduğu bilgileri kendi depolama ortamlarında arşivlemekten kendisi sorumludur. Taşımacı, Saloodo!’nun Platformda görüntülenen herhangi bir bilgiyi saklayabileceğini ancak buna mecbur olmadığını kabul eder.

6) Eğer Taşımacı bu madde 5 şartlarına uymazsa, Taşımacı, Saloodo! veya herhangi bir üçüncü şahsın maruz kalabileceği zararlardan Taşımacı sorumlu olacaktır.

§ 6 Sistem bütünlüğü

1) Saloodo!, bilgi güvenliğinin Uluslararası Standartlar Örgütü ISO 27001/2013’e uygun olmasını sağlar. Yani Saloodo!, IT-sistemlerini korumak için kötü amaçlı yazılımlara karşı yazılım (önleyici ve koruyucu tedbirler dahil) ve log yönetimi ve izleme çözümleri gibi, uygun güvenlik tedbirleri uygulamıştır. Bu, Saloodo’nun Hizmetlerini Taşımacının kullanmasıyla bağlantılı olarak Taşımacının Bilgilerinin ve Saloodo!’nun IT-sistemlerinin güvenliğine ilişkin Saloodo’nun yegâne yükümlülüğüdür. Taşımacı kendi Bilgilerinin yedek kopyalarını tutmaktan ve kendi IT-Sistemlerini korumaktan kendisi sorumludur.

2) Taşımacının, Platformun kullanımıyla birlikte, Platformun fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilecek veya aksatabilecek mekanizmalar, yazılımlar veya diğer script’ler kullanması yasaktır.

3) Taşımacının Platformda veya onunla ilişkili teknik altyapıda makul olmayan veya aşırı yüklenmeye yol açabilecek adımlar atması yasaktır.

4) Taşımacının, Platformun yarattığı içeriği bloke etmesi, üzerine yazması veya Platformun içeriği veya fonksiyonları üzerinde olumsuz etkisi olabilecek başka bir şekilde modifiye etmesi veya tahrif etmesi yasaktır.

5) Taşımacı, Platformu üçüncü şahısların yetkisiz erişimine karşı, yetkisiz olarak veri gönderilmesine veya alınmasına karşı veya buna benzer şekilde verilerin kötüye kullanılmasına, kaybedilmesine, imhasına veya zarar görmesine karşı, kendi etki alanı içerisinde mümkün olduğu kadarıyla korumak zorundadır. Özellikle, şifrelerini ve diğer erişim verilerini gizli tutacak ve üçüncü şahıslara vermeyecektir.

6) Taşımacı ve kendisine atfedilebilir üçüncü şahıslar:

– Platformda veya münferit fonksiyonlarında güvenlik testleri (ör. kalem testleri), performans testleri (ör. yük testleri), stres testleri veya benzer testleri yapamaz,

– Platform veya münferit fonksiyonları, kaynak kodu, altında yatan fikirler, algoritmalar, yapısı veya organizasyon şekli üzerinde tersine mühendislik yapamaz, geri derleyemez, demonte edemez veya bunları elde edemez;

– aşağıdakilerin hiçbirini (topluca “siber saldırı” olarak adlandırılacaktır) yapamaz:

 • Platformun veya münferit fonksiyonlarının erişilebilirliğini, fonksiyonelliğini veya güvenliğini engellemek, zarar vermek veya bunları tehlikeye atan adımlar atmak;
 • Platformun veya münferit fonksiyonlarının fonksiyonlarını, fonksiyonelliklerini veya güvenlik kontrollerini aksatmak, değiştirmek veya deaktive etmek;
 • Platformun veya münferit fonksiyonlarının koruyucu mekanizmalarını bypass etmek, kaçınmak, kaldırmak, deaktive etmek veya başka şekilde etrafından dolaşmak;
 • Virüs, Truva atı, solucan, mantık bombası veya teknolojik olarak zararlı veya kötü amaçlı diğer materyaller bulaştırmak veya (dağıtılan) hizmet dışı bırakma saldırıları veya diğer hacker saldırılar gerçekleştirmek;
 • Bilgileri yasadışı (ör. phishing veya (sosyal) pharming yoluyla) şekilde elde etmek veya üçüncü şahısların kullanıcı adı, şifre, kredi kartı bilgisi gibi kullanıcı bilgilerini veya doğrulama anahtarlarını yasadışı şekilde kullanmak veya devreye sokmak;
 • Yukarıdaki işlemlerin herhangi birini yaparak veri ve / veya bilgi (özellikle iş veya ticari sır teşkil eden veri ve / veya bilgileri) elde etmek için kurumsal casusluk yapmak.

7) Madde § 5 (5)’te izin verilenin haricinde, Platformda saklanan içerik, yasal sahibinin önceden yazılı izni olmadan dağıtılamaz, kullanılamaz veya başka bir surette çoğaltılamaz. Bu, “robot/crawler” arama motoru teknolojileri kullanılarak veya diğer otomatik mekanizmalar kullanılarak yapılan kopyalamalar için de geçerlidir.

§ 7 Taşımacının haklarını ihlal etmesi halinde Saloodo!’nun alacağı tedbirler

1) Uygulanabilen kanunlar çerçevesinde başvurabileceği haklarına ek olarak, Saloodo!, Taşımacının yasal hükümleri, bu GH&K, Platform ile ilgili spesifikasyonları veya Kontratı ihlal ettiğinden şüphelenmek için sebebi olursa veya Saloodo!’nun özellikle hileli faaliyetlere karşı bir tarafı korumaya dair başka bir meşru menfaati olursa, aşağıdaki tedbirlerden bir veya daha fazlasını alma hakkına sahip olacaktır:

 1. Taşımacıya uyarıda bulunma;
 2. Platform fonksiyonlarının kullanımını sınırlandırma/azaltma;
 3. Geçici bloke etme;
 4. Kalıcı bloke etme.

2) Saloodo! Taşımacının kimliğini ve performans kriterlerini (ör. reaksiyon süreleri, genel memnuniyet) kendi müşterilerine açıklayabilir. Taşımacının performansı ve Platformu kullanımı da Saloodo! tarafından izlenecektir. Eğer genel Taşımacı performansı düşükse, veya eğer Taşımacı Platformu doğru veya iyi niyetle kullanmıyorsa, Saloodo! Taşımacının Platformu kullanımını iptal edebilir.

§ 8 Yükümlülük

1) Saloodo! sadece, ihlali Platform Kontratının amacına ulaşılmasını tehlikeye atan, veya Platform Kontratının gereği gibi ifası için uyulması hayati olan, ve uyulmasına Taşımacının normalde istinat edebileceği esaslı yükümlülüklerin (“asli yükümlülük”) ihlalinden sorumlu olacaktır. Asli yükümlülüğün ihlali halinde Saloodo! sadece öngörülebilir zarar/ziyandan (yani Taşımacı tarafından taşınan malların fatura değerinden) sorumlu olacaktır. Malların değerini aşan doğrudan veya dolaylı veya manevi tazminat talepleri kabul edilmeyecektir. Yukarıdaki yükümlülük sınırlaması aşağıdaki durumlarda uygulanmaz

 1. kasıt veya ağır ihmalin yol açtığı zarar,
 2. kişisel yaralanma (can, uzuv veya sağlık).
 3. ve Saloodo! tarafından garanti edile yükümlülükler!

2) Saloodo! aleyhinde ileri sürülen bir hak talebine gerekçe teşkil eden durumlar

 1. Saloodo!’nun etki edemediği ve sonuçlarının gereken özen gösterilmesine rağmen önlenemediği, anormal ve öngörülemez bir olaylarla ilgili olursa, veya
 2. bunlara Saloodo! yasal bir yükümlülüğe istinaden yol açmışsa

Saloodo! yükümlü olmayacaktır.

3) Ayrıca, Saloodo!, teknik altyapıda, Saloodo!’nun sorumlu tutulamayacağı öngörülemez olaylara (mücbir sebep) dayalı vakalar veya hizmet verilemeyen sürelerden yükümlü tutulamaz. Özellikle savaş, toplumsal kargaşa, doğal afet, yangın, üçüncü şahısların siber saldırıları (ör. bilgisayar virüslerinin veya hizmet dışı bırakma saldırılarının yol açtıkları) veya bilgi güvenliğiyle ilgili diğer tehditler, elektrik kesintisi, resmi emirler, grevler veya diğer işçi-işveren anlaşmazlıkları ve iletişim ağlarının ve diğer operatörlerin geçitlerinin arızası veya hizmet kısıtlaması Mücbir sebep sayılır.

§ 9 Kontrat süresi ve fesih

1) Platform Kontratının süresi, Taşımacının kaydını Saloodo!’nun teyit ettiği (erişim) tarihte başlar ve süresizdir (“kontrat süresi”).

2) İki taraf da, herhangi bir zamanda diğer tarafa bir (1) hafta önceden yazılı ihbarda bulunarak Platform Kontratını feshedebilir. Platform Kontratının feshi halinde, Taşımacının GH&K’dan doğan bütün hakları ve yükümlülükleri geçerliliğini kaybeder. Fesih, fesih tarihinden önce akdedilen Taşımacılık Kontratlarını etkilemez. Taşımacı, fesih yürürlüğe girdikten sonra dört haftaya kadar bu amaçla hesabının fonksiyonlarına erişmeye devam edebilecektir.

3) Platform Kontratını haklı sebeple feshetme hakkı etkilenmez. Saloodo! özellikle aşağıdaki durumlarda haklı sebeple feshetme hakkına sahiptir

 1. Taşımacı tasfiyeye girerse veya Taşımacının varlıklarına ilişkin ödeme aczi takibatı başlatılırsa veya eğer Taşımacı işlerinin normal seyri dışında varlıklarının, şirketinin veya işinin tamamını veya bir kısmını satarsa, veya
 2. Taşımacı, finansal durumu hakkında yanlış bilgi vermişse ve bu bilgiler Saloodo!’nun Platform Kontratına girip girmeme kararı için özellikle önemliyse, veya
 3. Taşımacının finansal durumu kötüleşir ve Saloodo!’ya karşı tutarları geri ödeme veya diğer yükümlülükleri yerine getirmesi şüpheli hale gelirse.

4) İki taraf da, haklı sebeple fesih hakkına ancak diğer tarafın ihlali gidermesi için veya temerrüt ihbar yazısıyla tanınan makul bir süre dolduktan sonra (münferit durumun spesifik nitelikleri nedeniyle yürürlükteki kanun çerçevesinde bu süre veya ihbar yazısından muafiyet tanınmadıkça) sahip olacaktır.

§ 10 Üçüncü şahıslarca hakların kullanılması, Platform Kontratının devri

1) Platform Kontratının ifası amacıyla Saloodo! başka şirketleri veya kendi bünyesindeki şubeleri vekil olarak kullanabilir.

2) Saloodo! ayrıca, dört (4) haftalık ihbar süresiyle ve kanunen izin verilen çerçevede, Platform Kontratından doğan haklarını ve yükümlülüklerini tamamen veya kısmen bir üçüncü şahsa devredebilir. Bu durumda Taşımacı, Platform Kontratını derhal feshetme hakkına sahiptir.

§ 11 Yargı yeri, uygulanacak hukuk

1) Platform Kontratı Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

2) Platform Kontratından doğan bütün ve her türlü ihtilafların çözümünde yargı yeri İstanbul (Bakırköy Mahkemeleridir ).

II. Taşımacılık hizmetleri için özel kontrat hükümleri

§ 1 Kapsam

1) Bu nakliye koşulları (bu “Koşullar”), Platform aracılığıyla sipariş verilen ve Taşımacı tarafından gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası karayoluyla mal taşımacılığı (“Hizmetler”) için Saloodo! tarafından sağlanan bütün hizmetler için geçerlidir.

2) Taşımacı kendi standart hüküm ve koşullarını uygulayamaz.

3) Sınır ötesi taşımacılık için, Karayoluyla Uluslararası Mal Taşımacılığı için Kontratlar hakkında Antlaşma (CMR) koşulları uygulanır.

§ 2 Taşımacının yükümlülükleri

1) Taşımacı, Deutsche Post DHL’in http://www.dpdhl.com/en/responsibility/responsible_business/group_policies/supplier_code_of_conduct.html adresinde yer alan Tedarikçi Davranış Kurallarını (“CoC”) incelediğini ve anladığını tasdik eder ve CoC’ye (zaman zaman tadil edilen haliyle) uyacağını garanti eder. Taşımacı CoC’ye uyumu sağlamak için çalışanlarını eğitecektir. Taşımacı, Taşımacının CoC’ye esaslı şekilde uymadığına inanmak için Saloodo!’nun sebebi olması halinde Saloodo!’nun Taşımacı üzerinde uyum denetimi yapma hakkına sahip olduğunu kabul eder. Taşımacı ayrıca Saloodo!’nun talebi halinde üçüncü şahıs değerlendirme tarama süreci gerçekleştirmeyi kabul eder.

2) Taşımacı, malların yükleme noktasında, üzerinde anlaşılan zaman penceresi içerisinde, zamanında teslim alınmasını, taşınmasını ve varış yerindeki alıcısına zamanında ve hasarsız olarak teslim edilmesini sağlayacaktır. Teslim alma, taşıma ve teslime mani olan hususları veya bariz hale gelen gecikmeleri ve mallara gelen zarar veya ziyanları ve nakliyeye yönelik bütün diğer tehdit ve müdahaleleri, bunların Taşımacının önleyemediği durumların sonucu olduğu zamanlar da dahil, derhal Saloodo!’ya bildirecek ve Saloodo!’nun talimatlarını bekleyecektir. Kaza, yangın veya hırsızlık halinde her zaman yerel polise haber verilmelidir. Bu bölümde belirtilen bilgiler Taşımacı tarafından ayrıca Platform aracılığıyla iletilmelidir.

3) Hizmetler gerçekleştirilirken, sadece hizmetleri gerçekleştirmek üzere araçta olması gereken çalışanlar araçta bulunabilir.

4) Taşımacı araçtaki malların güvenliğini saplama sorumluluğunu üstlenecektir. Taşımacı yükleri emniyete alma cihazları temin etmekle yükümlüdür. Taşımacı yüklemeye nezaret etmek zorundadır ve yükün, aracın güvenli şekilde çalışmasına uygun olduğundan emin olmalıdır.

5) Eğer bir araç park edilecek ve bırakılacaksa, özellikle hafta sonlarında ve dinlenme sürelerinde, güvenlikli park yerleri veya kapalı özel mülkler kullanılmalıdır. Güvenlikli park yerleri veya kapalı özel mülkler ayrıca aydınlatmalı olmalıdır. Park edilen araç kilitlenmeli ve emniyete alınmalıdır.

6) Saloodo! önceden yazılı izin vermedikçe, malların aktarılması ve sipariş edilmiş tam yükler için başka yükler teslim alınması kesinlikle yasaktır.

7) Taşımacı malların kabulünü ve teslim alındığını hem nakliye evraklarında hem de Platformu kullanarak tam ve doğru olarak kaydedecektir. Taşımacı teslimattan sonraki bir iş günü içinde teslimat belgelerini Platforma yükleyecektir. Taşımacı teslimat belgelerini teslimattan sonra dört yıl süreyle saklayacak olup, Saloodo!’nun talebinden itibaren yedi takvim günü içinde bu teslimat belgelerini Saloodo!’ya iletmek zorundadır. Mallar kabul edildiğinde ve sonraki her arayüzde, Taşımacı malların tam olduğunu (ambalaj sayısı) ve dışarıdan görünür hasarları ve mühür ve kapakların kırılıp kırılmadığı kontrol edecek ve varsa anormallikleri nakliye evraklarına ve Platform aracılığıyla kaydedecektir. Taşımacı, anormalliklerin, malları teslim aldığı tarafça ve malları teslim ettiği tarafça yazılı ve detaylı olarak teyit edildiğinden emin olmalıdır. Arayüz, malların bir tüzel kişilikten başka bir tüzel kişiliğe taşınması ve bir güzergâhın herhangi bir ayağının sonundaki teslimattır.

8) Hizmetlerin veya bir kısmının alt-kontratla yaptırılması için, Saloodo!’nun önceden yazılı izni gereklidir. Taşımacı, Hizmetleri veya herhangi bir kısmını alt-kontratla yaptırırsa, Taşımacı Hizmetleri Taşımacı kendisi gerçekleştirmiş gibi Saloodo!’ya karşı yükümlü olmaya devam eder. Taşımacının Hizmetlerin herhangi birini veya bir kısmını alt-kontratla yaptırmak için yapacağı sözleşme, Taşımacılık Kontratı kapsamındaki vecibe veya yükümlülüklerinin hiçbirini ortadan kaldırmaz. Üçüncü dereceden alt-kontrat yaptırmak kesinlikle yasaktır. Taşımacı, siparişleri alt-kontratla yaptırmak için navlun borsası kullanamaz.

9) Eğer Taşımacı mutabık kalınan yükümlülüklere uymazsa, Saloodo! Hizmetleri gerçekleştirmesi için bir üçüncü şahsı görevlendirmeye de yetkilidir. Taşımacı, katlanılabilecek ek maliyetleri Saloodo!’ya geri ödeyecektir.

10) Sistemin bir süre hizmet verememesi halinde Taşımacı ilgili bilgileri mümkünse E-Postayla veya başka uygun yollarla Saloodo!’ya iletmek zorundadır.

§ 3 Kullanılan araçlar

1) Taşımacı sadece teknik olarak sağlam, temiz ve yola elverişli durumdaki ve kanunen gereken aralıklarla ya da üreticinin önerdiği daha kısa aralıklarla bakım ve onarımdan geçmiş araçlar kullanacaktır. Ayrıca yükleme alanı kuru, tozsuz, kokusuz ve su geçirmez olmalıdır. Ayrılan yükleme alanı boş olmalıdır.

2) Sadece güncel standartlara, özellikle güncel Avrupa emisyon standartlarına uyan araçlara izin verilir. Bütün araçlarda hız sınırlayıcı, rölantide devre kesici, dönüş direnci düşük lastik, otomatik manuel transmisyon, izin verilen aerodinamik iyileştirmeler ve yerine göre düz duvarlı yükleme ekipmanı (trampa gövdesi, yarı römork) bulunmalıdır.

Taşımacı, yeni ve daha yüksek emisyon sınıfının piyasaya sunulmasından sonraki 12 aydan daha geç olmamak üzere, Saloodo! için Nakliye Hizmetleri gerçekleştirmekte kullanılan bütün araçların o daha yüksek emisyon sınıfına geçmesini sağlayacaktır. Malların her zaman zarar ve ziyana karşı ve özellikle yetkisiz kişilerin erişimine karşı korunmasını sağlamak için sadece gerekli yük emniyeti tertibatı olan yanları sabit araçlara izin verilmektedir.

3)Araçlarda, internet erişimi ve GPS fonksiyonu olan mobil alıcı tertibatı (ör. akıllı telefon veya benzer bir cihaz) olmalı ve Hizmetlerin sağlandığı zamanlarda çalıştırılmalıdır. Taşımacı her zaman güncel telefon numaralarını Saloodo!’ya bildirmelidir. Taşımacı sürücüye her zaman telefonla ulaşılabilir olmasını sağlamalı ve güvenli şekilde ve sürücü ilgili kanunlara uygun olarak onun için mümkün olduğu kadarıyla, mobil uygulamaların güncellemelerini ve yeni bildirimleri düzenli aralıklarla kontrol etmeli ve güncel sevkiyat durumunu gecikmeksizin platformda veya (aşağıda tanımlanan) mobil uygulamada güncellemelidir:

a. sürücü ataması (opsiyonel)
b. malların teslim alındığının teyidi
c. malların teslim edildiğinin teyidi

§ 4 Taşımacının diğer yükümlülükleri

1) Taşımacı, yürürlükteki kanunlara göre gereken ruhsatlara (ör. karayoluyla ticari taşımacılık ruhsatı, Dernek lisansı, üçüncü ülke izni, CEMT izni, İsviçre lisansı) sahip olduğunu garanti eder. Taşımacı gerekli bir ruhsatın kaybı veya reddedilmesi halinde derhal Saloodo!’ya haber verecektir. Ayrıca Taşımacı, Saloodo!’nun talebi halinde, gerekli ruhsat ve izinleri, ticaret sicil kaydının bir suretini ve/veya işletme olarak tescilinin belgesini ibraz edecektir. Taşımacı, Taşımacının veya çalışanlarının ve taşeronlarının ve onların çalışanlarının, malvarlığına karşı suç nedeniyle adli kaydı veya trafik cezası olmadığını gösteren güncel bir polis izin belgesi ibraz etmekten sorumludur. Saloodo!’nun talebi halinde Taşımacı bunları açıkça teyit edecektir.

2) Taşımacının Saloodo! için hizmetler sağlaması konusunda Taşımacı ve Saloodo!’nun anlaşması halinde, Taşımacı, mutabık kalınan hizmetleri, araç personeli için geçerli çalışma süresi düzenlemelerine (ör. sosyal mevzuat: Yönetmelik (EC) 561/2006) ve sürücü yönetmeliği) uygun olarak gerçekleştirmek için, insan ve malzeme kaynağı bakımından ve operasyon organizasyonu bakımından yeterince donanımlı olduğunu garanti eder. Nakliye veya teslimatın öngörülemeyen şekilde engellenmesi veya nakliye sürecindeki diğer aksamalar halinde dahi, Taşımacı bu yönetmeliklere uyumu sağlamak için gerekli bütün tedbirleri alacaktır.

3) Taşımacı, Hizmetlerin, çalışanlarının tabi olduğu yasal hükümlere, özellikle sosyal refah hükümlerine ve uygulanabilen asgari ücret kanunlarına uygun olarak gerçekleştirileceğini kendisi adına ve Hizmetlerin ifasında kullanabileceği taşeron adına garanti eder. Taşımacı:

 1. Hizmetlerin gerçekleştirilmesi için tutulan bütün çalışanların, yürürlükteki güncel mevzuata ve parçası oldukları kategoriler için yürürlükte olan toplu sözleşmelerin hükümlerine uygun olarak yasal maaş ve yan haklarını doğru şekilde alacaklarını;
 2. Maaş ve yan hakların veya sosyal güvenlik primlerinin ödenmesiyle ilgili ihlalleri sonucunda geçmişte bir kamu otoritesi veya bir mahkeme tarafından yaptırıma tabi tutulmadığını;
 3. Bu sebeple hiçbir zaman kamu ihalelerine girmekten men edilmediğini

kendisi adına ve Hizmetlerin ifasında kullanabileceği taşeron adına, Saloodo!’ya garanti eder.

4) Taşımacı, taşeronlarıyla aynı veya en azından benzer sözleşmeler akdedecek ve onlara, çalışanlarına asgari ücret ve sosyal güvenlik primlerini ödemelerine olanak sağlayacak ücret ödeyecektir. Saloodo!’ya, herhangi bir zamanda yürürlükteki yasal yükümlülüklere uyumu kontrol etme hakkını tanıyacaktır. Bu kontroller, Saloodo! tarafından veya Saloodo!´nun adına bir üçüncü şahıs tarafından gerçekleştirilebilir. Taşımacı bu kontrollere yardımcı olacak ve Saloodo! veya Saloodo! tarafından atanan üçüncü şahıs ile yakından çalışacaktır. Taşımacı talep halinde yürürlükteki yasal hükümlere uyumunun belgeli kanıtlarını ibraz edecektir. Eğer Saloodo! tarafından konulan zorunluluklar nedeniyle Taşımacı bu yasal yükümlülüklere, özellikle sürüş ve dinlenme saatleri bakımından uyamama riski altında olursa, bunu derhal yazılı olarak Saloodo!´nun dikkatine getirecektir. Saloodo! için hizmetler sağlanmasıyla alakalı olduğu kadarıyla, Taşımacı veya vekilleri (taşeronları dahil) aleyhindeki cezai veya idari takibatlar dahil olmak üzere her türlü resmi tedbirin başlatılması halinde Taşımacı derhal Saloodo!’ya haber vermelidir. Bu özellikle malvarlığına karşı suçlar veya trafik cezaları, sosyal düzenlemelerin ve asgari ücret dahil çalışma yasasıyla ilgili diğer düzenlemelerin ihlalleri ile ilgili tedbirler ve soruşturmalar için geçerlidir. Taşımacı, yukarıdaki § 4 3) 2. ve 3. maddelerde belirtilen yaptırım veya hariç tutma işlemlerinin gerçekleşmesi halinde derhal Saloodo!’ya haber verecektir.

5) Taşımacı, tehlikeli malların taşınmasıyla ilgili hükümlere sıkı sıkıya uyacaktır. Tehlikeli malların taşınmasının gerekmesi halinde, gerektiğinde tehlikeli malları taşımak için sadece ADR eğitim sertifikası olan personel ve tehlikeli malların taşınmasının tabi olduğu düzenlemelere, ör. ADR’ye uygun donanımlı araçlar kullanacaktır. Taşımacı, gerekirse, zorunlu koruyucu giysilerin giyildiğinden emin olmalıdır. Taşımacı ayrıca kabotaj taşımacılığı ile ilgili uygulanabilen kurallara da sıkı sıkıya uyacaktır.

6) Gıda taşımacılığı yaparken Taşımacı, gıda işletmecisi olarak tabi olduğu gıda yasası zorunluluklarına uymalıdır. Ek olarak, Taşımacı, gıda maddeleri, IFS gıda ürünleri ve IFS gıda dışı ürünler (güncel IFS Lojistik Standardı Kısım 1, Ek 4’te tanımlandığı üzere) taşırken sadece kişisel, ürün ve taşımacılık hijyeni hakkında düzenli eğitim almış, uygun giysili çalışanlar kullanacağını garanti eder. Ayrıca, Taşımacı, gıda maddeleri, IFS gıda ürünleri ve IFS gıda dışı ürünlerin nakliye sırasındaki güvenliğini garanti etmek ve tüketici için sağlık risklerini önlemek üzere, nakliyenin tabi olduğu güncel IFS Lojistik Standardının (Kısım 2, Bölüm: 3.1-2, 4.1-3, 5.3-6, 6.3, http://www.ifs-certification.com -> Standartlar -> IFS Lojistik adresinden ulaşılabilir) bütün zorunluluklarına uyacağını garanti eder.

7) Güvenlik sebebiyle yükleme ve boşaltma noktalarında video izleme yapılabilir. Taşımacı, çalışanlarının video izleme olasılığı hakkında bilgilendirilmelerini sağlayacaktır.

8) Taşımacı, Hizmetleri gerçekleştirmek için sadece gerekli bilgi ve olanaklara sahip ve güvenilir çalışanlar kullanacaktır. Taşımacı, çalışanlarını, özellikle gerekli dokümanların yanlarında bulundurulması ve uygulanabilen yasal zorunluluklara uyum konularında düzenli olarak eğitecek ve yasadışı uyuşturucu tüketilmesinin yasak olduğunu onlara bildirecektir. Sadece gerekli sürücü ehliyeti, profesyonel sürücü vasıfları ve güncel polis izin belgesi olan kişiler kullanacaktır. Önceden malvarlığına karşı önceden suç işlemiş olan, özellikle hırsızlık, irtikâp veya soygun veya trafik suçları olan kişiler, Hizmetleri gerçekleştirmek için hiçbir durumda istihdam edilemez. Çalışanlar Saloodo!’nun müşterileri veya Saloodo!’nun çalışanları ile karşılaştıklarında prezentabl olmalı ve tercihen gönderi ülkesinin veya varış yerinin dilini ve/veya İngilizce konuşabiliyor olmalıdır.

9) Taşımacı, kullanılan taşeron taşımacıların isimlerinin listesini talep halinde ve kısa süre önceden ihbarla Saloodo!’ya verecek ve listedeki olası değişiklikleri bildirecektir. Ayrıca, Saloodo!’nun meşru çıkarı olması halinde, Taşımacı belli bir nakliye için kendisi veya taşeronu tarafından hangi sürücünün (tam adı ve iş adresi) kullanıldığını talep halinde Saloodo!’ya bildirmelidir. Örneğin, uygunsuz bir davranışla ilgili şikayet veya ilgili ev veya bahçe kurallarının ihlali veya hukuki ihlal veya suç niteliğinde davranış işaretleri olması halinde Saloodo!’nun meşru çıkarı bulunmaktadır. Eğer böyle şikayet veya işaretler olursa, Saloodo! ayrıca ondan sonra hizmetlerin temini için sürücünün kullanımını reddetme hakkına da sahiptir. Saloodo! uygulanabilen veri koruma kanununa göre akdi olarak mutabık kalınan amaçlarla verileri saklamaya ve kullanmaya yetkilidir.

10) Taşımacı, her nakliyede kanunen gerekli bütün dokümanları taşıyacak ve Saloodo!’nun bir teftiş yaptığı her durumda kontrol için talep üzerine bunları ve yukarıdaki madde 4.1 – 4.9’da belirtilen diğer dokümanları (polis izin belgelerinden ayrı olarak) Saloodo!’ya iletecektir. 4.1. Maddenin 1. cümlesinde belirtilen dokümanlar PVC kaplanmamalı veya benzer bir şekilde çıkarılamaz koruyucu filmle kaplanmamalıdır. Ayrıca, Taşımacı, Saloodo!’yu ve Saloodo! tarafından görevlendirilen üçüncü şahısları, herhangi bir zamanda araç kontrolleri yapmaya yetkilendirecektir. Taşımacı, çalışanlarına buna dair genel talimatlar verecektir. Eğer dokümanların kontrolünde araç veya çalışanlar ile ilgili bir ihlal ortaya çıkarsa, Saloodo! çalışanı veya aracın yüklenmesini reddedebilir ve Taşımacılık Kontratı zorunluluklarına uyan bir çalışan veya araç ile derhal değiştirilmesini talep edebilir veya Saloodo! Taşımacılık Kontratını derhal feshedebilir. Taşımacı, bu paragraftaki yükümlülükleri ihlali nedeniyle Saloodo!’nun katlanabileceği zararlar için tazminat ödemek zorundadır.

11) Taşımacı, özellikle Saloodo! logosu, markaları vb. ile iş yapmak bakımından Saloodo! ve iştiraklerinin patent hakları, faydalı model hakları, ticari marka koruma ve bütün diğer mülkiyet koruma haklarına sıkı sıkıya uyacak, ve bunlara zarar getirmekten veya usulsüz kullanmaktan kaçınacak ve bu logoları, markaları vb. ancak Saloodo! ile mutabık kalınan şekilde ve Saloodo!’nun talimatlarına uygun olarak kullanacaktır.

12) Taşımacı, yürürlükteki bütün ihracat kontrol kanunlarına ve yönetmeliklerine uyacağını ve ulusal hükümetlerin veya uluslararası organizasyonların ihracat kontrol ve ekonomik yaptırımlar ile ilgili kısıtlayıcı ekonomik tedbirlerine tabi şahıslar veya organizasyonlar ile hiçbir ilişkisi olmayacağını teyit eder. Taşımacı, bir Reddedilen Tarafa ait veya onunla ilişkili veya (doğrudan veya dolaylı olarak) onun kontrolü altında olmadığını ve herhangi bir Reddedilen Tarafı, Ürünlerin teslimatı veya Saloodo!’ya Hizmetlerin sağlanması için çalışan, taşeron veya acente olarak kullanmayacağını, tutmayacağını veya görevlendirmeyeceğini beyan ve garanti eder.

§ 5 Ücretler

1) Taşımacı Teklifi, her şey dahil fiyattır. Döviz kurunda dalgalanmalar olması halinde Taşımacı teklifini artıramaz ve gönderici tarafından kabul edilen fiyat nihaidir.

2) Saloodo! mutabık kalınan navlun artı mutabık kalınan sürşarjı ödeyecektir. Eğer Taşımacının sorumlu olmadığı sebeplerle teslimat için birden fazla kez teşebbüste bulunulması gerekirse, Taşımacı ancak teslimat yerine bırakmadan önce her başarısız teslimat teşebbüsünü Saloodo!’ya bildirmiş olması halinde ek ücret alacaktır. Bu durumda, üçüncü teslimat teşebbüsünden sonra, her teslimat teşebbüsü için 20,00 € ücret alacaktır.

3) Navlun ücretlerinin ödenmesi, teslim alma ve teslim etme ve yükleme zamanlarının bildirilmesine ve alıcıdan aşağıdaki teyitlerin Taşımacı tarafından Platforma yüklenmesine tabidir:

 1. gereği gibi düzenlenmiş, tam doldurulmuş ve okunaklı bir teslimat makbuzu (alıcının imzası ve Taşımacının varış saati ile) ve
 2. alıcıdan, ya boşaltma yerinde palet takası gerçekleşmediğinin teyidi (“Takas Yapmama Teyidi”) veya takas edilen palet sayısının teyidi (“Takas Teyidi”).

4) Yukarıdaki Madde 5 3) şartları yerine geldiğinde, Taşımacı, uygulanabilen KDV düzenlemelerine uygun olarak DHL Freight Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri A.Ş.’ne fatura kesecektir. Taşımacı faturası referans olarak Saloodo! sevkiyat ID içermelidir. Taşımacı, olabilecek fatura düzeltmelerini bir iş günü içinde kontrol etmeli ve bildirmelidir. O andan itibaren, fatura onaylanmış ve kesin addedilecek ve Taşımacı faturaya başka bir itirazda bulunamayacaktır.

5) Saloodo!, ihtilafsız navlun ücretlerini, teslimat makbuzunun ve yerine göre Takas Yapmama Teyidi veya Takas Teyidinin yüklenmesinden itibaren 45 gün içinde ödeyecektir. Eğer bir Takas Teyidi yüklenmişse, Saloodo! navlun ücretlerinden, Takas Teyidine göre boşaltma yerinde Taşımacıya ulaşan palet başına 6,00 € düşecektir. Eğer Takas Yapmama Teyidi de Takas Teyidi de yüklenmemişse, Saloodo! ihtilafsız navlun ücretlerini, teslimat makbuzunun yüklenmesinden sonraki 45 gün içinde ödeyecek, ancak yükleme yerinde Taşımacının teslim aldığı palet başına 6,00 € düşecektir. Taşımacı, ödeme detaylarının her zaman doğru olduğundan emin olmalıdır.

6) Saloodo!’nun bir navlun siparişini iptal etmesi halinde Taşımacı herhangi bir iddiada bulunamaz.

7) Bekleme süresi aşağıda belirtilen bekleme süresini aşmadıkça Taşımacı demuraj talebinde bulunamaz, ancak bekleme süresi aşağıda belirtilen bekleme süresini aşarsa Saloodo! 30 dakika ekstra bekleme süresinden sonra başlamak üzere her 30 dakika için 17,50 € (demuraj) ödemek zorundadır, şu şartla ki, bekleme süresi, Taşımacının kontrolündeki olaylar nedeniyle veya Saloodo! ile mutabık kalınan sebeplerle olmamalıdır. Bekleme süresi, gönderici veya alıcı tarafından yazılı olarak teyit edilmelidir. Türk taşımacılar, Türk gümrüklerinde 48 saat ücretsiz süreden yararlanacaktır.

Yükleme ve boşaltma süresi – yükleme veya boşaltma yeri başına sevkiyat sayısına bakılmaksızın– paletlere yüklenen her türlü mal için

 1. on Europalet depolama pozisyonuna kadar: maksimum 30 dakika,
 2. yirmi Europalet depolama pozisyonuna kadar: maksimum 60 dakika,
 3. yirmiden fazla Europalet depolama pozisyonu için: maksimum 90 dakikadır.

Bütün diğer durumlarda, (dökme yükler hariç) elleçleme ağırlığı

 1. üç tona kadar olan mallar için: maksimum 30 dakika,
 2. yedi tona kadar olan mallar için: maksimum 60 dakika,
 3. yedi tondan fazla olan mallar için: maksimum 120 dakikadır.

8) Varış zamanları ve bekleme süresinin uzunluğu, gerçekleştiği günde Taşımacı tarafından Platform üzerinden belgelenmelidir. Eğer aynı gün belgelenmezse Taşımacı demuraj ücreti talep edemez.

9) Taşınacak malların nakliye kontratındaki spesifikasyonlardan farklılık göstermesi nedeniyle, mutabık kalınan ücretin üzerindeki hak taleplerine ancak, daha fazla paket veya daha fazla yük ağırlığı veya daha büyük sevkiyat olması halinde izin verilir. Talepler, Saloodo!’ya farklılıkların kanıtlarıyla beraber, teslimattan sonraki 3 gün içinde yapılmalıdır.

§ 6 Yükümlülük ve Tazminat

1) Taşımacı, Saloodo!’nun kendi müşterileri için lojistik hizmetleri sağladığını tasdik eder. Bu nedenle, eğer Taşımacı bu Koşulları ihlal ederse veya başka bir surette zarar, ziyan veya gecikmeye sebep olursa, Saloodo!’nun kendi müşterileriyle olan sözleşmelerinin koşulları kapsamında yükümlülük altında kalması veya zarara maruz kalması muhtemeldir.

2) Madde 6 3) ve 6 4) hükümlerine tabi olarak, Taşımacı, Saloodo!’nun gerek kendi müşterileriyle bir sözleşmesinin koşulları çerçevesinde (o durumda Taşımacı o sözleşmede belirtildiği kadarıyla yükümlü olacaktır), gerekse Saloodo!’nun başka bir surette katlandığı, Hizmetlerle bağlantılı olarak veya bunlardan doğan kim tarafından yapılırsa yapılsın bütün ve her türlü tazminat taleplerine, taleplere ve zararlara karşı Saloodo!’yu tazmin etmeyi kabul eder. Netleştirmek bakımından, Saloodo!’yu tazmin etme yükümlülüğü, asgari ücret, sosyal güvenlik primleri ile ilgili kanunların, kabotaj kurallarının veya sürüş süreleri ve dinlenme süreleri ile ilgili kanunlar gibi sosyal düzenlemelerin ihlali iddiası sonucu Saloodo! aleyhinde yapılan tazminat taleplerini de kapsar.

3) Taşımacının taşımacılık kontratı kapsamındaki yükümlülüğü, Alman Ticaret Kanununun Dördüncü Cildinin Dördüncü kısmı hükümlerine (TTK) göre olacaktır. HGB Madde 449, paragraf 2, numara 1’e göre, Almanya içerisindeki yurt içi nakliyatta, malların zarar veya ziyanı için ödenecek tazminat, HGB Madde 431, paragraf 1 ve 2’den farklı olarak, sevkiyatın brüt her kilogramı için 40 muhasebe birimi (Uluslararası Para Fonunun özel çekim hakları – SDR) ile sınırlıdır, Saloodo!’nun ona tekabül eden daha yüksek harici yükümlülüğü varsa, rücu hakkı bulunmaktadır. Almanya dışındaki ülkelerde yurt içi taşımacılıkta, taşımacının nakliye kontratı kapsamında yükümlülüğü, https://www.saloodo.com/terms-conditions/domestic/ adresinde yer alıyorsa o ülkenin ulusal ulaştırma kanununa ve yerel navlun sevkiyatı koşullarına göre olacaktır. Taşımacıya tahakkuk edebilecek daha bir yüksek yasal yükümlülük, yukarıdaki kurallardan etkilenmez.

4) Saloodo!’nun müşterileriyle olan bir sözleşmesinin veya Hizmetlerin, CMR veya benzer zorunlu bir mevzuata mecburen tabi olması halinde, Taşımacı Saloodo!’nun CMR veya o benzer zorunlu mevzuat kapsamındaki yükümlülüğüne karşı Saloodo!’yu tazmin edecektir.

5) Taşımacının yukarıdaki maddeler kapsamındaki yükümlülüğüne ek olarak, Taşımacı Saloodo!’nun Hizmetlerden doğan veya bununla ilgili olarak kendisine karşı yapılan bir iddiaya karşı savunması sebebiyle katlandığı bütün maliyetlere karşı Saloodo!’yu tazmin edecektir. Bu maddenin amacı bakımından maliyetler, Saloodo!’nun katlandığı hukuki maliyetleri ve Saloodo!’nun ödemesi emredilen veya makul şekilde ödediği üçüncü şahıs maliyetlerini kapsar, ancak bunlarla sınırlı değildir.

6) Saloodo!’nun ihmalinin yol açtığı ölüm veya kişisel yaralanma durumları hariç, Saloodo!’nun Taşımacıya karşı yükümlülüğü 20.000 Euro meblağı geçemez.

7) Saloodo!, Saloodo!’nun ihmali de dahil olmak üzere nasıl meydana gelirse gelsin dolaylı veya doğrudan ekonomik zarar veya iş, şerefiye, pazar payı veya kar kaybı dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın Taşımacının maruz kaldığı dolaylı veya arızi nitelikteki zarar, ziyan, maliyet, hasar, tazminat veya giderlerden hiçbir durumda Taşımacıya karşı sorumlu olmayacaktır.

§ 7 Sigorta ve tazminat taleplerinin ele alınması

1) Taşımacı aşağıdakileri kabul ve taahhüt eder:

 1. aşağıdaki sigorta poliçelerini yaptıracak ve her zaman eksiksiz yürürlükte tutacaktır:
 • Hizmetlerin sağlanacağı memlekette yürürlükte olan kanun uyarınca zorunlu olan İşveren yükümlülüğü;
 • Hizmetlerin sağlanacağı memlekette yürürlükte olan kanun uyarınca zorunlu olan araç yükümlülüğü. Minimum teminat 50 Mio. EURO (kişisel yaralanma için minimum 7.5 Mio. EURO, maddi hasar için 1.22 Mio. EURO ve safi finansal zarar için 50,000 EURO) olmalıdır.
 • Saloodo!’nun veya Saloodo!’nun müşterisinin ekipmanı için, Taşımacının sorumluluğu altında iken, treyler, trampa gövdesi, konteynır, şasi, vb. zarar veya ziyanını teminat altına alan, sahip olunmayan treyler fiziksel hasar teminatı (gövde teminatı).
 • Üçüncü şahısların (Saloodo! çalışanları dahil) kişisel yaralanma ve/veya ölümünden ve /veya üçüncü şahıs maddi hasarından (Saloodo! malları dahil) Taşımacının yasal yükümlülüğünü kapsayan kapsamlı genel yükümlülük. Minimum 2.5 Mio. EURO şemsiye teminat ve Taşımacının elleçleme veya işlemesine maruz olan mallara gelen hasar için (Bearbeitungs- und Tätigkeitsschäden) 25,000 EURO teminat olmalıdır.
 • Taşımacının bu Koşullar altında üstlendiği veya Hizmetlerin temininde üstlendiği yükümlülükleri kapsamaya yeterli kargo yükümlülüğü. Taşımacının yeterli kargo yükümlülüğü sigortası yaptırma vecibesine şu eklemeler yapılmıştır: en az Alman Karayolu Taşımacılığı Kanunu Madde 7a’da (Güterkraftverkehrsgesetz – GüKG) belirtilen koşulları yerine getiren (minimum 600,000 EURO teminat), II § 6 madde 3)’te belirtilen yükümlülük sınırı ile, ticari olarak yaptırılabilen kargo yükümlülük sigortası (40 SDR/kg’a kadar ve Almanya’daki kabotaj taşımalarını kapsayan artan yükümlülük dahil; değerli ve çalınma riski yüksek mallar dahil belli ürünler için alt-limitsiz; HGB Madde 435 ve CMR Madde 29’a göre nitelikli dolandırıcılık halinde veya CMR (minimum teminat 250,000 EURO) kapsamında yükümlülük halinde alt-limitsiz. Kargo yükümlülük sigortası ayrıca GüKG’ye tabi olmayan taşımacılık hizmetlerini de kapsamalıdır.
 1. Yukarıdaki Madde 7.1)’de detaylı olarak belirtilen bütün sigorta poliçelerinin kopyalarını Saloodo!’nun talebi halinde Saloodo!’ya temin edecektir;
 2. Yukarıdaki Madde 7.1)’de detaylı olarak belirtilen sigorta poliçelerinin herhangi birinin iptal edilmesi veya bunlarda önemli bir değişiklik yapılması halinde derhal Saloodo!’ya bildirecektir;
 3. Bu GH&K’nın ilgili kısımlarını, yukarıdaki Madde 7.1)’de detaylı olarak belirtilen sigorta poliçelerinin sigorta şirketlerine bildirecektir.

2) Taşımacı, Saloodo!’nun ileri sürdüğü bütün tazminat taleplerinin gecikmeksizin işleme alınmasını ve Taşımacının sigorta şirketine bildirilmesini sağlamalıdır. Taşımacı sigorta şirketinin referans numarasını Saloodo!’ya bildirecektir.

3) Müşterinin, alıcının veya diğer bir tarafın işyerlerinde malların kabulü, taşınması veya teslimatı sırasında Taşımacı çalışanlarının yol açtığı veya yol açtığından şüphelenilen maddi hasar veya kişisel yaralanma olması halinde Saloodo! hasarın oluştuğu durumun netleştirilmesi için Taşımacının adını, adresini ve iletişim bilgilerini talep halinde müşteriye veya alıcıya açıklama hakkını saklı tutar.

4) Eğer Saloodo! veya Saloodo!’nun müşterisi, Taşımacılık Kontratı çerçevesinde Taşımacıya ekipman (treyler veya trampa gövdesi) sağlarsa, Taşımacı Saloodo! tarafından sağlanan ekipmana gelecek zarardan yükümlülüğünü yeterli şekilde, her hasar vakası için en az 30,000 EURO olmak üzere sigortalatmalıdır (örneğin, sahip olunmayan treylere fiziksel hasar teminat (gövde teminatı)/WACS poliçesi). Her çekici-treyler bileşimi için, iki yükleme birimi için genel teminat ve her yarı-römork için, bir yükleme birimi için genel teminat yaptırılmalıdır.

5) Eğer Taşımacı, yukarıdaki minimum zorunluluklara göre kargo yükümlülük sigortası, ve varsa sahip olunmayan treyler fiziksel hasar teminatı (gövde teminatı) yaptırdığını, sipariş yerine getirilmeden önce tam olarak kanıtlayacak durumda olmazsa, Saloodo!, Taşımacının kargo yükümlülük sigortasını ve varsa sahip olunmayan treyler fiziksel hasar teminatı (gövde teminatı) karşılamak için ayrıca ek teminat ayarlama ve her nakliye için Taşımacıya 25 EURO tutarında risk bedeli şarj etme hakkına sahiptir ancak buna mecbur değildir.

§ 8 Elleçleme ücreti

Aşağıda belirtilen durumların her birinde, taşımacı 25 € elleçleme ücreti ödemek zorundadır:

 • Eğer Saloodo! bu GH&K’nın II § 2 madde 9’una uygun olarak nakliye kontratının ifası için bir üçüncü şahsı görevlendirirse.
 • Eğer taşımacı, teslimattan sonraki 3 iş günü içinde teslimat belgesini platforma yüklemezse.

Saloodo!’nun, tazminat talebi gibi bütün diğer hakları etkilenmeden kalacaktır.

§ 9 Diğer hükümler

1) ilgili karşı iddianın kesin karara bağlandığı, karara hazır olduğu veya ihtilafsız olduğu durumlar hariç, hak talepleri Saloodo!’ya karşı mahsup edilemez veya kesilemez. Taşımacı, mallar üzerinde bir rehin hakkı veya malları alıkoyma hakkı kullanamaz.

2) Kontrat, Saloodo! aleyhinde, buna taraf olmayan herhangi bir şahısça icra edilebilir bir üçüncü şahıs hakkı tesis etmez ve ediyor gibi yorumlanamaz.

3) Taşımacının bir alacağını temliki (yani faktoring) ancak Taşımacı alacağın temlikini, gerekli bütün bilgilerle (sipariş ve alacaklı numarası, adı, adresi, yeni alacaklının hesap numarası, temlik tutarı, geçerlilik tarihi, vb.) birlikte Saloodo!’ya bildirirse ve Saloodo! temliki yazılı olarak kabul ederse Saloodo!’ya karşı geçerli olacaktır.

4) Saloodo!, müşterisine, Saloodo!’nun ilgili gördüğü herhangi bir faktöre göre, hangi Taşımacıyı seçeceğini belirtmekte serbesttir.

§ 10 Palet takası

Paletlerin veya diğer yükleme unsurlarının temini veya takas edilmesi, Taşımacılık Kontratı kapsamında değildir. Paletlerin veya diğer yükleme unsurlarının temini veya takas edilmesi, Taşımacının sağlamak zorunda olduğu Hizmetlerin bir parçası değildir.

§ 11 Yargı yeri, uygulanacak hukuk

1) Taşımacılık Kontratları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

2) Uluslararası nakliyattan ve her türlü ulusal nakliyattan doğan bütün ve her türlü ihtilafların çözümünde yargı yeri İstanbul (Bakırköy) Mahkemeleridir. Uluslararası nakliyatlarda bu yargı yeri CMR Madde 31 uyarınca ek yargı yeri sayılacaktır.

3) Saloodo!’nun kanundan veya bu GH&K’dan doğan veya bir Taşımacılık Kontratı kapsamındaki bir hak, yetki veya çaresine başvurmaması veya bundan gecikmesi, hiçbir durumda o hak, yetki veya çaresini azaltmaz ve ondan feragat olarak işletilemez. Saloodo!’nun hiçbir hak, yetki veya çaresinden feragati, yazılı olarak yapılmadıkça geçerli değildir.

III. Muhtelif

§ 1 Gizlilik ve müşteri koruma

1) Taşımacı, Kontratın ifası veya Platformun kullanımı ile bağlantılı olarak öğrenebileceği, Saloodo! ve Saloodo!’nun müşterilerinin tahminleri, fiyatları, indirimleri, elleçleme maliyetleri, satış istatistikleri, pazarlar, envanter bilgileri, müşterileri, çalışanları ve teknik, operasyonel ve idari sistemleri (“Gizli Bilgi”) ile ilgili bilgileri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın gizli veya sır niteliğinde olan bütün bilgilerini her zaman çok gizli ve sır olarak tutacağını kabul ve taahhüt eder. Taşımacı, Gizli Bilgileri, Kontrat kapsamındaki yükümlülükleriyle bağlantılı olarak iyi niyetle ve gerekli olabilecek durumların dışında, Taşımacının şirketler grubu ve onların profesyonel danışmanları dışında hiçbir şahıs, firma veya şirkete açıklamamalı veya kullanmalıdır. Şu şartla ki, Gizli Bilgilerinin herhangi bir kısmı zaten kamuya mal olmuşsa veya bu GH&K ihlal edilmeksizin kamuya mal olursa veya kanunen veya mahkeme emri uyarınca açıklanması zorunlu olursa, Gizli Bilgilerin o kısmına ilişkin olarak yukarıdaki gizlilik yükümlülükleri uygulanmayacaktır. Yukarıdaki hususların genelliğini sınırlamaksızın, Taşımacı, Gizli Bilgileri, Kontrat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek dışında kendi ticari amaçları için kullanmamayı kabul eder. Bu gizlilik yükümlülükleri, Platform Kontratı feshedilse veya süresi dolsa dahi, Taşımacının ilgili Gizli Bilgileri aldığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir.

2) Taşımacı, kontrat bölgesi dâhilinde, Taşımacının Saloodo! adına Hizmetler sağladığı ve Taşımacının Saloodo! adına (örneğin belli yollarda FTL olarak) Hizmetleri sağlaması sonucunda temasa geçtiği Saloodo! müşterilerine doğrudan veya üçüncü şahıslar (Saloodo! ve iştirakleri hariç) aracılığıyla dolaylı olarak, buna tekabül eden hizmetler sağlamayacaktır. Taşımacı ve Saloodo! müşterileri arasında, Kontrata (i) girilmesi veya (ii) onun planlanan veya fiili olarak gerçekleştirilmesinin, daha erken olanında mevcut olabilecek akdi ilişkiler, bu Koşullardaki III §1 madde 2 kapsamındaki yükümlülüklerden etkilenmez. Müşteri koruma yükümlülüğü, (i) Saloodo! ve müşteri arasındaki dayanak işin sona ermesinin 6 ay sonrası veya (ii) Kontratın feshinin veya süresinin dolmasının 6 ay sonrasının, daha erken olanında ortadan kalkar.

§ 2 Verilerin korunması

Taraflar, uygulanabilen veri koruma kanunlarının ilgili hükümlerine uymayı ve diğer tarafla ilgili olarak Platform Kontratının ifası sırasında toplanan ve saklanan verileri yetkisiz üçüncü-parti erişimine karşı korumayı ve bunları sadece bu bölüm I’e ve bölüm II’ye göre kontratların ifası amacıyla kullanmayı taahhüt eder. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması kanunun 10.maddesi çerçevesinde hazırlanan veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü metni ve gizlilik beyanı için  ziyaret edebilirsiniz.

§ 3 GH&K’da değişiklikler

Saloodo! GH&K’da yapılabilecek diğer değişiklikleri Taşımacıya yazılı olarak (ör. Platform aracılığıyla veya e-postayla) “değişiklik bildirimi” bildirecektir. Eğer Taşımacı değişiklik bildirimini almasından sonraki bir (1) hafta içinde bu değişikliklere,  Saloodo!’ya yazılı bildirimle itiraz etmezse, değişiklikler Taşımacıya karşı yürürlüğe girecek ve akdi ilişki değişen şartlar altında devam edecektir. Bu süre içinde itiraz Saloodo!’ya gönderildiği sürece bu süreye uyulmuş sayılacaktır. Saloodo! değişiklik bildiriminde, itiraz etmemenin yukarıda belirtilen sonuçlarını Taşımacıya özellikle belirtecektir.

Eğer bir mevzuat zorunlu olarak uygulanacaksa, GH&K, mümkün olduğu kadarıyla o mevzuata uygun olarak yorumlanacaktır. Eğer bir koşul mevzuata aykırı ise, ancak o mevzuata uymak için gerektiği kadarıyla değiştirilecektir.

GH&K’nın münferit bir hükmü geçersiz ise veya geçersiz hale gelirse, geri kalan hükümlerin geçerliliği bundan etkilenmez. Taraflar bu durumda geçersiz hükme veya geçersiz hükmün maksadına en yakın olan geçerli ikame bir hüküm üzerinde anlaşmayı taahhüt eder. Aynı husus, belirtilmesi gereken hukuki boşluklar için de geçerlidir.

Sözlü olarak bu GH&K’ya hiçbir tali anlaşma yapılmamıştır.

Kontrat dili Türkçedir. İngilizce ve Türkçe versiyonlar arasında çelişki veya tutarsızlık olması halinde, Türkçe orijinali geçerlidir. İngilizce veya Türkçe terimler, İngiliz veya diğer yabancı hukuk konseptleri hesaba katılmaksızın Türkçe hukukuna göre yorumlanacaktır.

Hiçbir husus, taraflar arasında vekâlet sözleşmesi veya ortaklık teşkil etmez ve ediyor gibi yorumlanamaz. Taşımacı hiçbir surette Saloodo! adına açıkça veya zımnen herhangi bir eylemde bulunma, kontrata girme, beyanda bulunma, garanti verme, yükümlülük üstlenme, vecibe üstlenme, başka bir surette Saloodo!’yu herhangi bir şekilde ilzam etme hak veya yetkisini haiz değildir.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th