Sofia, Bulgaria, March 20, 2023

DHL Freight въвежда цифрова платформа за автомобилен товарен превоз Saloodo! в България

  • Свързва спедитори и превозвачи чрез една обща платформа за сухопътни товарни пратки
  • Saloodo! осигурява безпроблемен трансграничен и междупазарен транспорт
  • Дигиталната платформа за превоз на товари се предлага на 4 континента и в повече от 50 държави

(Please note: English version available)

Saloodo!, дъщерно дружество на DHL Freight, продължава да се раз­ши­ря­ва и стартира своята услуга в България. По този начин компанията пре­нася цифровата платформа за автомобилен товарен превоз в друг клю­чов регион.

„Горди сме колко бързо успяваме да разширим своята дигитална плат­фор­ма. Успешното внедряване на Saloodo! в Европа, Близкия изток, Аф­ри­ка и Южна Америка спомага за подобряване на свързаността и ефек­тив­ността на системата за сухопътни товарни превози в различните ре­гио­ни“, казва Анте Хубер, главен изпълнителен директор на Saloodo!. „Сът­рудничеството с DHL Freight е наистина печеливша ситуация както за българските спедитори, така и за превозвачите.“

Saloodo! предоставя централизиран, лесен за използване и надежден интер­фейс за спедитори и превозвачи, като помага за оптимизиране на раз­ходите, маршрутите, товарите и транзитните времена. С инстру­мен­та за офериране на товари (FQT) на DHL, който е свързан със Saloodo!, из­пращачите могат да транспортират стоките си на конкурентни цени, ка­то същевременно се възползват от сигурността и ефективността на на­пълно цифрово логистично решение. Изпращачите могат просто да из­берат предпочитания от тях превозвач и да получават известия в реал­но време по време на транспортния процес, от вземането до дос­тав­ката. Не на последно място, всички превозвачи, свързани със Saloodo!, са проверени съгласно Кодекса за поведение на DHL.

„Saloodo! внася повече прозрачност и ефективност в българската мре­жа за сухопътни товарни превози и дава възможност на спедитори от вся­какъв размер – от малки фирми до големи корпорации – да намерят до­верени и надеждни превозвачи. В същото време българските пре­воз­ва­чи печелят от още по-голям обем, подкрепен от DHL Freight, което им по­мага да управляват съществуващите автопаркове и да оптимизират ка­пацитета си за цели товари“, казва Калоян Стефанов, управляващ ди­рек­тор на DHL Freight България.  Платформата Saloodo! прави всички транспортни документи достъпни он­лайн и следователно предлага оптимално решение от край до край за це­лия транспортен процес. Логистичният опит на DHL в комбинация с гъв­кавостта и дигиталните умения на Saloodo! придава тежест на уси­лия­та за дигитализация на логистичния сектор в България.

Платформата е правилният партньор за FTL, PTL и LTL транспорти на ба­за­та на конкурентни оферти  –  в цял свят! От основаването на Saloodo! през 2016 г. компанията непрекъснато се разраства на развиващи се па­за­ри, включително извън Европа, като Близкия изток, Африка и Южна Аме­рика. Днес  Saloodo! вече наброява повече от 30 000 спедитори и над 12 000 превозвачи сред своите клиенти. Платформата е достъпна в по­вече от 50 държави на 4 континента


Нови възможности: Сътрудничество между DHL Freight и Saloodo!

DHL Freight Bulgaria има амбициозни цели. В това интервю Калоян Сте­фа­нов, управляващ директор DHL Freight Bulgaria, разказва как диги­тал­­ната логистика може да повиши ефективността на автомобилния то­ва­рен транспорт и да намали разходите, както и какви са плановете му за българския пазар на бъдещето.

1. Термини като „цифрова логистика“ или „автоматизация на ве­ри­гата за доставки“ се споменават все повече в ежедневната работа. Вие също искате да стимулирате дигитализацията в DHL Freight Bulgaria. Защо?

Както и в други области на нашия живот, не е възможно да си пред­ста­вим автомобилния товарен транспорт без дигитализация в бъдеще. Ло­гис­­тичната индустрия в момента се трансформира от дигитализация, как­то почти никой друг пазар. Причината за това са многото неефектив­нос­ти, които възникват поради големия брой участници по веригата на дос­тавки и непоследователния – и непрозрачен – обмен на информация. Диги­тализацията създава нова прозрачност и по този начин въз­мож­нос­ти за повишаване на ефективността за нас и нашите клиенти. Ето за­що за нас беше голяма крачка напред, когато всички български тер­ми­на­ли бяха свързани с новата вътрешна система за управление на транс­пор­та EVO през април 2022 г. Бяхме изправени пред пре­диз­ви­ка­телст­ва­та, че много от компаниите, които придобихме в миналото, работеха с раз­лични TMS. Общоевропейската единна платформа обаче е важна за ця­лостната прозрачност – и EVO осигурява точно това. Очаква се систе­ма­та да бъде въведена в целия товарен бизнес до 2024 г.

Разбира се, логистиката остава „бизнес на хората“, но цифровите реше­ния могат да направят ежедневния ни бизнес по-лесен и по-ефективен. Ако това означава, че превозните средства могат да бъдат използвани по-добре, маршрутите могат да бъдат оптимизирани и админист­ра­тив­ни­те разходи могат да бъдат намалени, тогава трябва да се възползваме от възможностите, предлагани от цифровизацията. В DHL Freight ние също имаме предимството, че вече имаме цифрово решение за авто­мо­би­лен товарен транспорт в компанията, която е утвърдена на пазара от го­дини, платформата за дигитални товари Saloodo!. Тази платформа стар­тира преди пет години в Германия и оттогава постигна впечат­ля­ва­що ниво на успех. Днес Saloodo! се предлага в повече от 55 страни на 4 конти­нента.

2. Какъв е вашият опит със Saloodo! и как клиентите на DHL Freight мо­гат да се възползват от цифровата платформа за превоз на то­ва­ри?

Нашите собствени служители са настроени много положително за ефек­тив­ния процес на резервация и обработка на транспорта, както и за ви­со­ката степен на автоматизация на платформата Saloodo!. Транс­порт­ната индустрия се характеризира с много ръчни операции и това е точно мяс­тото, където ние подкрепяме нашите клиенти. Saloodo! е цифрово ця­лостно решение, при което цялата необходима информация, от об­ра­бот­ката на поръчката до доставката, се обменя по безхартиен начин – то­ва гарантира прозрачност и ефективност. По този начин ние даваме въз­можност на спедитори от всякакъв мащаб – от малък бизнес до го­ле­ми предприятия – да намират надеждни и отговорни превозвачи в Бъл­га­рия и останалата част от Европа заедно в една платформа. Това озна­ча­ва, че те могат напълно да разчитат на Saloodo! когато имат пратки. Въз­можно е да се поръча всичко от единичен палет или кутия до цели ка­миони. Всичко с качеството и надеждността, които се очакват от DHL, са­мо с непрекъснато развиваща се и интуитивна цифрова платформа, която спестява административни разходи и прави логистичните про­це­си по-ефективни.

Но това не е всичко: българските превозвачи печелят от още по-голям обем, подкрепен от DHL Freight, който могат да намерят в платформата Saloodo! и която им помага да намалят празните курсове и да спечелят по­вече бизнес.

3. Колко ефективни са товарните платформи като Saloodo! като ця­ло за спедитори и превозвачи? Какви са основните причини клиен­тите да използват Saloodo!?

Все още има много място за подобрение в транспортната индустрия. Спо­ред Световния икономически форум до 50% от всички камиони по пъ­тя са празни при пътуванията на отиване и връщане, а степента на из­полз­ване на натоварените камиони обикновено е между 50% и 70%. Въп­реки това, като се вземат предвид тези цифри, индустрията за авто­мо­билни товарни превози в момента може да използва само 50% от налич­ния капацитет. Нашата цел със Saloodo! е да се увеличи този про­цент на използване в цялата индустрия чрез по-добро използване на на­лич­ните ресурси. Това означава повече бизнес за превозвачите, по-мал­ко трафик и по-ниски въглеродни емисии – тройна печалба за из­пра­ща­чи­те, превозвачите и обществото като цяло.

И така, със Saloodo! в България ние сме насочени към всички видове спе­дитори и превозвачи от малки, средни и големи предприятия. Ние пред­лагаме на нашите спедитори широка мрежа от превозвачи, където тех­ните превози се извършват на конкурентни цени и с напълно авто­ма­ти­зирани процеси на изпълнение. Нашите превозвачи, от друга страна, мо­гат да се възползват от това да им бъде предложен непрекъснато нараст­ващ брой пратки от цяла Европа – а също и на автоматизирани про­цеси, защото със Saloodo! те имат способността да предоставят авто­ма­тични тарифи (функцията на тарифните карти). Това означава: До­ка­то превозвачите са заети да изграждат отношенията си с клиентите си, те могат да разчитат на Saloodo! да създава сделки за тях. Но това не е всич­ко: има много други функции на нашата платформа, които вземат под внимание нуждите на потребителя.

Освен това превозвачите получават заплащане за много по-кратко вре­ме от средното за пазара (само за 14 дни). И не на последно място трябва да спомена, че Saloodo! е безплатна както за изпращачите, така и за превозвачите и не е необходимо да плащате никакви абонаменти или скрити такси, за да използвате нашата услуга.

4. Изминаха 5 години откакто Saloodo! стартира. Какъв нап­ре­дък забелязахте в сектора на автомобилните товарни превози по от­но­шение на възприемането на технологиите или скоростта на циф­ро­ви­зация?

Самата индустрия все още е много традиционна. Въпреки че продъл­жа­ва­ме да защитаваме дигитализацията и технологиите като двигател за авто­мобилния товарен превоз, ние също признаваме значението на чо­веш­кия контакт и взаимодействието лице в лице.

Надяваме се постепенно да въведем дигитален начин на мислене за по-ефек­тивна индустрия за автомобилни товарни превози. Моята визия е твърд пазар на автомобилни товарни превози, където камионите и шо­фьо­рите „губят“ по-малко време в чакане на границите и точките за кач­ва­не или връщане, което от своя страна води до повече възможности за до­ходи, защото прекарват повече време на пътя с пълни камиони. Това ще помогне разходите да бъдат достъпни за изпращачите, като съ­щев­ре­менно гарантира по-надеждни и по-бързи времена за вземане и дос­тав­ка.

И ние го правим още по-лесен за изпращачите: от ноември свързахме при­ложението за оферти за товари (FQT) на DHL със Saloodo! – услуга, коя­то е насочена предимно към малки и средни компании. Без пред­ва­ри­телна регистрация потребителите получават незабавна ценова офер­та от DHL Freight за своите сухопътни товарни пратки само с две лесни стъп­ки. Първо, потребителят въвежда пощенските кодове на мястото на то­варене и местоназначението на пратката. След въвеждане на раз­ме­ри, брой опаковки и тегло, инструментът веднага предоставя ценова офер­та. След това процесът се обработва изцяло чрез нашата цифрова плат­форма Saloodo! за превоз на товари, което ни позволява да пред­ложим на нашите клиенти напълно цифров транспортен процес от край до край.

5. Къде виждате дигитализацията в логистиката през следващите ня­кол­ко години? Какви са плановете ви за българския пазар?

Като част от стратегията на Deutsche Post DHL Group за 2025 г., която се фо­кусира върху нашето основно предлагане и предоставяне на високи пос­тижения в дигиталния свят, ние се ангажирахме да инвестираме 2 ми­лиар­да евро в проекти за цифровизация до 2025 г. Дигиталната транс­формация е основен приоритет за индустрията и това е в съот­вет­ст­вие с мисията на Групата да свързва хората и да подобрява живота им, ка­то дава възможност за търговия и подпомага растежа на бизнеса.

Платформата Saloodo! донесе надеждност и ефективност на свързания биз­нес и помага за отварянето на българския пазар за бизнеса, за да се въз­ползва от местните възможности. Нашите колеги от Saloodo! Неп­ре­къс­нато мислят за функции за оптимизация, които ще опростят ра­бо­та­та на спедиторите и са в постоянен диалог с превозвачите, за да раз­бе­рат какво могат да направят, за да стане платформата още по-прив­ле­ка­тел­на за тях и всички заинтересовани страни. Чрез по-добро съ­по­ста­вяне на търсенето и предлагането чрез нашите цифрови инструменти, ние ще позволим на икономиките да намалят значително въглеродните еми­сии и ще допринесем за целта на Deutsche Post DHL Group за ло­гис­тика с нулеви емисии до 2050 г. като част от програмата за опазване на окол­ната среда GoGreen.

Искаме да създадем Saloodo! като марка  за дигитален и устойчив сухопътен пре­воз в цяла България, тъй като това е ключов пазар и стълб в на­шия отпечатък.

 


DHL Freight brings digital road freight platform Saloodo! to Bulgaria

  • Connects shippers and carriers through a one-stop platform for road freight shipments
  • Saloodo! provides seamless cross-border and cross-market transport
  • Digital freight platform is available on 4 continents and in more than 50 countries

Saloodo!, a subsidiary of DHL Freight, remains on course for expansion and has launched its service in Bulgaria. The company is thus bringing the digital road freight platform to another key region.

“We are proud on how quickly we are able to expand our digital platform. The successful implementation of Saloodo! in Europe, the Middle East, Africa and South America helps to improve the connectedness and efficiency of the road freight system in the different regions” says Antje Huber, CEO of Saloodo!. “The cooperation with DHL Freight is a real win-win situation for both Bulgarian shippers and carriers.”

Saloodo! provides a central, easy to use and reliable interface for shippers and carriers, helping to optimise costs, routes, freight loads and transit times. With DHL’s Freight Quotation tool (FQT) being linked to Saloodo!, shippers can have their goods transported at competitive prices while benefiting from the security and efficiency of a completely digital logistics solution. Shippers can simply select their preferred carrier and receive real-time notifications during the transport process, from pickup to delivery. Last but not least, all carriers connected to Saloodo! are verified according to DHL’s Code of Conduct.

“Saloodo! brings more transparency and efficiency to the Bulgarian road freight network and enables shippers of all sizes – from small businesses to large corporations – to find trusted and reliable carriers. At the same time Bulgarian carriers profit from an even higher volume backed by DHL Freight which helps them manage existing fleets and optimize their capacity for full truck loads, “ says Kaloyan Stefanov, Managing Director DHL Freight Bulgaria.

The Saloodo! platform makes all transportation documents accessible online and therefore offers an optimal end-to-end solution for the entire transport process. DHL’s logistics expertise in combination with the flexibility and digital skills of Saloodo! lends weight to the digitalization efforts of the logistics sector in Bulgaria.

The platform is the right partner for FTL, PTL and LTL transports based on competitive offers – worldwide! Since the founding of Saloodo! in 2016, the company has continuously expanded into growth markets, including outside of Europe, such as the Middle East, Africa, and South America. Today, Saloodo! already counts more than 30,000 shippers and over 12,000 carriers among its customers. The platform is available in more than 50 countries on 4 continents.


New opportunities: Cooperation between DHL Freight and Saloodo!

DHL Freight Bulgaria has ambitious goals. In this interview, Kaloyan Stefanov, Managing Director DHL Freight Bulgaria, talks about how digital logistics can increase efficiency in road freight transport and reduce costs, as well as what his plans are for the Bulgarian market of the future.

1. Terms like “digital logistics” or “supply chain automation” are getting mentioned more and more in everyday work. You also want to drive digitalization at DHL Freight Bulgaria. Why?

Just as in other areas of our lives, it is impossible to imagine road freight transport without digitalization in the future. The logistics industry is currently being transformed by digitalization like almost no other market. The reason for this are the many inefficiencies that arise due to the large number of players along the supply chain and the inconsistent – and intransparent – exchange of information. Digitalization creates new transparency and thus opportunities to increase efficiency for us and our customers. That’s why it was a great step forward for us when all Bulgarian terminals where connected to the new internal transport management system EVO in April 2022. We were facing the challenges that many of the companies we acquired in the past operated with different TMSs. However, a Europe-wide uniform platform is important for comprehensive transparency – and EVO provides exactly this. The system is expected to be rolled out across the entire Freight business by 2024.

Of course, logistics remains a “people’s business”, but digital solutions can make our day-to-day business easier and more efficient. If this means that vehicles can be better utilized, routes can be optimized, and administrative costs can be reduced, then we should take advantage of the opportunities offered by digitalization. At DHL Freight, we also have the advantage that we already have a digital solution for road freight transport in the company that has been established on the market for years, the digital freight platform Saloodo!. This platform was launched five years ago in Germany and has since then achieved an impressive level of success. Today Saloodo! is available in more than 55 countries on 4 continents.

2. What is your experience with Saloodo! and how can DHL Freight customers benefit from the digital freight platform?

Our own employees are very positive about the efficient booking and transport handling process as well as the high degree of automation of the Saloodo! platform. The transport industry is characterised by many manual steps and this is exactly where we support our customers. Saloodo! is a digital end-to-end solution in which all relevant information, from order processing to delivery, is exchanged in a paperless way – this ensures transparency and efficiency. In this way, we enable shippers of all sizes – from small businesses to large enterprises – to find trustworthy and reliable carriers in Bulgaria and the rest of Europe together in one platform. This means that they can fully rely on Saloodo! when they have shipments. It is possible to order anything from a single pallet or box to full trucks. All with the quality and reliability you hav come to expect from DHL, only with a continuously evolving and intuitive digital platform which saves administrative costs and makes logistics processes more efficient.

But that’s not all: Bulgarian carriers profit from an even higher volume backed by DHL Freight which they can find on the Saloodo! platform and which helps them to reduce empty runs and gain more business.

3. How effective are freight platforms like Saloodo! in general for shippers and carriers? What are the main reasons why customers should use Saloodo!?

There is still much room for improvement in the transport industry. According to the World Economic Forum, up to 50% of all trucks on the road are empty on the outward and return journeys, and the utilisation rate of loaded trucks is typically between 50% and 70%. However, taking these figures into consideration the road freight industry might currently only use 50% of the available capacity.

Our goal with Saloodo! is to increase this utilisation rate across the industry by making better use of available resources. This means more business for carriers, less traffic and lower carbon emissions – a triple win for shippers, carriers and society as a whole.

So, with Saloodo! in Bulgaria we target all types of shippers and carriers from Small, Medium and Large Enterprises. We expose our shippers to a large network of carriers where their transports are carried out to competitive prices and with fully automated fulfillment processes. Our carriers on the other hand can benefit from being exposed to exponentially growing shipments from all over Europe – and also automated processes, because with Saloodo! they have the ability to provide automatic rates (The Rate Cards Feature). This means: While the carriers are busy building their relationships with their customers, they can rely on Saloodo! to create deals for them. But that is not all: We have many other features on our platform that take the user need into consideration.

Beside that carriers are getting paid in a much shorter time than the market average (within only 14 days). And last but not least I have to mention, that Saloodo! is free of charge for both shippers and carriers and you don’t have to pay any subscriptions or hidden fees to use our service.

4. It has been 5 years since Saloodo! was launched. What progress have you seen in the road freight sector in terms of technology adoption or pace of digitalisation?

The industry itself is still very traditional. While we continue to champion digitalisation and technology as a driver for road freight, we also recognise the importance of human contact and face-to-face interaction.

We hope to gradually introduce a digital mindset for a more efficient road freight industry. My vision is a rigid road freight market where trucks and drivers “waste” less time waiting at borders and pick-up or drop-off points, which in turn leads to more income opportunities because they spend more time on the road with full trucks. This will help keep costs affordable for shippers while ensuring more reliable and faster pick-up and delivery times.

And we are making it even easier for shippers: Since November, we have linked DHL’s Freight Quotation tool (FQT) to Saloodo!, a service that is primarily aimed for small and medium-sized companies. Without prior registration, users receive an instant price quote from DHL Freight for their road freight shipments in just two simple steps. First, the user enters the postal codes of the shipment’s loading location and destination. After entering the dimensions, number of packages and weight, the tool immediately provides a price quote. The process is then handled entirely via our Saloodo! digital freight platform, enabling us to offer our customers a fully digital end-to-end transport process.

5. Where do you see the digitalization in logistics in the next few years? What are your plans for the Bulgarian market?

As part of Deutsche Post DHL Group’s Strategy 2025, which focuses on our core offering and delivering excellence in the digital world, we have committed to invest €2 billion in digitalisation projects till 2025. Digital transformation is a top priority for the industry, and this digital push is in line with the Group’s mission to connect people and improve their lives by enabling commerce and helping businesses grow.

The Saloodo! platform has brought reliability and efficiency to connected businesses and helps open up the Bulgarian market for businesses to take advantage of local opportunities. Our colleagues at Saloodo! are constantly thinking about optimisation features that will simplify the work of shippers and are in constant dialogue with carriers to find out what they can do to make the platform even more attractive for them and all stakeholders. By better matching supply and demand through our digital tools, we will enable economies to significantly reduce carbon emissions and contribute to Deutsche Post DHL Group’s goal of zero-emissions logistics by 2050 as part of the GoGreen environmental protection programme.

We want to establish Saloodo! as the brand for digital and sustainable trucking throughout Bulgaria, as this is a key market and pillar in our footprint.

 

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th