Stockholm, Sweden, August 17, 2022

New opportunities in Sweden: Cooperation between DHL Freight and Saloodo!

  • The digital marketplace and DHL Freight extend partnership in Sweden
  • Saloodo! provides shippers and carriers with a one-stop platform for road freight connections

 

(Observera: Svensk version tillgänglig)

Saloodo!, DHL’s digital freight platform, has been available in the Swedish market for some time. We spoke to Robert Zander, CEO DHL Freight Sweden, about what this means for shippers and carriers.

 

1. Saloodo!, the digital freight platform powered by DHL, has already been available in your market for some time. What challenges have Saloodo! and DHL Freight already been able to help your customers with?

We started using Saloodo! within our DHL Freight network some months ago and the platform was tested with a few selected carriers and shippers. Our own employees were positive about the efficient booking and transport handling process as well as the high degree of automation of the Saloodo! platform. We will reach higher degree of digitalisation when we have fully integrated our systems with Saloodo!. The transport industry is characterised by many manual steps and this is exactly where we help our customers. Saloodo! is a digital end-to-end solution in which all relevant information, from order processing to delivery, is exchanged in a paperless way – this ensures transparency and efficiency.

2. The partnership is now being expanded. What new possibilities does this offer to customers?

Due to the good outcome from the test phase, we are aiming to make Saloodo! bigger in Sweden. It will give us the possibility to get more capacity to our network and help us to keep our customer promise.

Shippers of course benefit from the large carrier network. This means that they can fully rely on Saloodo! when they have shipments. It is possible to order anything from a single pallet or box to full trucks. All with the quality and reliability you’ve come to expect from DHL, only with a continuously evolving and intuitive digital platform which saves administrative costs and makes logistics processes more efficient.

3. How effective are freight platforms like Saloodo! in general for shippers and carriers? What are the main reasons why customers should use Saloodo!?

Our goal is to increase the utilisation rate across the industry by making better use of available resources. This means more business for carriers, less traffic and lower carbon emissions – a triple win for shippers, carriers and society as a whole.

So, we are targeting all types of shippers and carriers from Small, Medium and Large Enterprises. We expose our shippers to a large network of carriers where their transports are carried out to competitive prices and with fully automated fulfillment processes e.g. in accounting. Our carriers on the other hand can benefit from being exposed to exponentially growing shipments – and also automated processes, because with Saloodo! they have the ability to provide automatic rates (The Rate Cards Feature). We have many other features on our platform that take the user need into consideration.

4. It has been more than 5 years since Saloodo! was launched. What progress have you seen in the road freight sector in terms of technology adoption or pace of digitalisation?

The industry itself is still very traditional. While we continue to champion digitalisation and technology as a driver for road freight, we also recognise the importance of human contact and face-to-face interaction.

We hope to gradually introduce a digital mindset for a more efficient road freight industry. We foresee a rigid road freight market in the future where trucks and drivers “waste” less time waiting at borders and pick-up or drop-off points, which in turn leads to more income opportunities because they spend more time on the road with full trucks. This will help keep costs affordable for shippers while ensuring more reliable and faster pick-up and delivery times.

By better matching supply and demand through our digital tools, we will enable economies to reduce carbon emissions and contribute to Deutsche Post DHL Group’s goal of zero-emissions logistics by 2050 as part of the GoGreen environmental protection programme.

5. Where do you see Saloodo! in the next few years? What are your plans for the Swedish market?

As part of Deutsche Post DHL Group’s Strategy 2025, which focuses on our core offering and delivering excellence in the digital world, the Group has committed to invest €2 billion in digitalisation projects over the next five years. Digital transformation is a top priority for the industry, and this digital push is in line with the Group’s mission to connect people and improve their lives by enabling commerce and helping businesses grow.

The Saloodo! platform will continue to bring reliability and efficiency to connected businesses and will help open up the Swedish market for businesses to take advantage of local opportunities. We are constantly thinking about optimisation features that will simplify the work of shippers and are in dialogue with our carriers to find out what we can do to make the platform even more attractive for them and all stakeholders.

 


Nya möjligheter: Samarbete mellan DHL Freight och Saloodo! 

Saloodo!, DHL:s digitala fraktplattform, har varit tillgänglig på den svenska marknaden under en tid. Vi talade med Robert Zander, VD för DHL Freight Sverige, om vad det innebär för frakt- och transportbolag.

1. Saloodo!, den digitala fraktplattformen som drivs av DHL, har redan varit tillgänglig på din marknad under en tid. Vilka utmaningar har Saloodo! och DHL Freight redan kunnat hjälpa kunderna med?

Vi började att använda Saloodo! inom vårt DHL Freight-nätverk för några månader sedan och plattformen testades med några utvalda frakt- och transportbolag. Våra egna anställda var positiva till den effektiva boknings- och transporthanteringsprocessen såväl som den höga nivån av automation i Saloodo!-plattformen. Vi kommer att nå en högre nivå av digitalisering när vi har integrerat våra system med Saloodo! till fullo. Transportindustrin är kännetecknad av många manuella steg och det är exakt där vi hjälper våra kunder. Saloodo! är en digital end-to-end lösning där all relevant information, från orderhantering till leverans, utväxlas på ett papperslöst sätt – detta säkerställer transparens och effektivitet.

2. Partnerskapet expanderas nu. Vilka nya möjligheter ger detta era kunder?

Tack vare det goda resultatet från testfasen siktar vi på att göra Saloodo! större i Sverige. Det kommer att ge oss möjligheten att få mer kapacitet till vårt nätverk och hjälpa oss att uppfylla vårt kundlöfte.

Fraktare har självklart nytta av det stora nätverket av transportbolag. Detta innebär att de kan förlita sig på Saloodo! till fullo när de har transporter. Det är möjligt att beställa allt från en enskild lastpall eller kartong till fulla lastbilar. Allt gällande kvalité och tillförlitlighet, som du förväntar dig från DHL, bara med en kontinuerligt utvecklande och intuitiv digital plattform som sparar administrativa kostnader och gör logistikprocesser effektivitare.

3. Hur effektiva är fraktplattformer som Saloodo! generellt sett för fraktare och transportbolag? Vilka är huvudanledningarna till att kunder ska använda Saloodo!?

Vårt mål är att öka utnyttjandegraden i industrin genom att använda tillgängliga resurser på ett bättre sätt. Detta innebär mer affärer för fraktare, mindre trafik och lägre koldioxidutsläpp – en trippelvinst för fraktare, transportbolag och samhället i stort.

Vi riktar alltså in oss på alla sorters fraktare och transportbolag från små, medelstora och stora företag. Vi visar våra fraktare för ett stort nätverk med transportbolag där deras transporter genomförs till konkurrenskraftiga priser och med fullständigt automatiserade uppfyllelseprocesser till exempel inom redovisning. Våra transportbolag kan å andra sidan ha fördel av att exponeras för växande transporter – och även automatiserade processer, eftersom de med Saloodo! har möjligheten att tillhandahålla automatiska nivåer (priskortsfunktionen). Vi har många andra funktioner på vår plattform vilka tar hänsyn till användarens behov.

4. Det har gått mer än fem år sedan Saloodo! lanserades. Vilka framsteg har du sett inom vägtransportsektorn gällande teknologiinförande eller digitaliseringstakt?

Industrin i sig är fortfarande mycket traditionell. Medan vi fortsätter att verka för digitalisering och teknologi som en drivkraft för vägtransport inser vi också vikten av mänsklig kontakt och direkt kontakt.

Vi hoppas gradvis introducera ett digitalt tankesätt för en effektivare vägtransportsindustri.Vi förutser en rigid vägtransportmarknad i framtiden där lastbilar och chaufförer ”slösar bort” mindre tid med att vänta vid gränser och upphämtnings- eller avlämningsplatser, vilket i sin tur leder till mer inkomstmöjligheter eftersom de spenderar mer tid på vägarna med fulla lastbilar. Detta kommer att hjälpa till att hålla kostnaderna prisvärda för fraktare vilket säkerställer mer tillförlitliga och snabbare upphämtnings- och leveranstider.

Genom att matcha tillgång och efterfrågan bättre genom våra digitala verktyg kommer vi att göra det möjligt för ekonomier att minska koldioxidutsläpp och bidra till Deutsche Post DHL Groups mål för logistik med noll utsläpp år 2050 som en del av miljöskyddsprogramet GoGreen.

5. Var ser du Saloodo! under de kommande åren? Vad är dina planer för den svenska marknaden?

Som del av Deutsche Post DHL Groups strategi 2025, vilken fokuserar på vår kärnverksamhet att erbjuda och leverera spetskompetens inom den digitala världen, har koncernen åtagit sig att investera två miljarder Euro i digitaliseringsprojekt under de kommande fem åren. Digital transformation är en topprioritering för industrin och denna digitala kraftinsats ligger i linje med koncernens uppdrag att sammanföra människor och förbättra deras liv genom att möjliggöra handel och hjälpa företag att växa.

Saloodo!-plattformen kommer att fortsätta tillhandahålla tillförlitlighet och effektivitet till anslutna företag och kommer att hjälpa till att öppna upp den svenska marknaden för företag för att dra nytta av de lokala möjligheterna. Vi tänker konstant på optimeringsfunktioner som kommer att förenkla arbetet för fraktare och för en dialog med våra transportbolag för att ta reda på vad vi kan göra för att plattformen ska bli ännu attraktivare för dem och alla intressenter.

.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th